Graduate: ปริญญาหรือจะใช่ใบเบิกทาง


“...นิสิตที่เล่าเรียนสำเร็จตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และได้รับปริญญานั้น ควรมีโอกาสใช้เสื้อครุยมหาวิทยาลัยเป็นที่เชิดชูเกียรติให้เข้ารูปเยี่ยงนิส ิตในสถานอุดมศึกษาทั้งหลายในนานาประเทศ”

          คุณทราบไหมค่ะว่าทำไม บัณฑิตมีความหมาย อย่างไร ทำไมบัณฑิตจึงต้องสวมครุย และครุยมีความหมายอย่างไร เมื่อค้นหาความหมายจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ความหมายดังนี้ค่ะ

เสื้อครุย น. เสื้อชนิดหนึ่ง มีหลายแบบ ใช้สวมหรือคลุม เป็นเครื่องประกอบเกียรติยศหรือแสดงหน้าที่ในพิธีการหรือแสดงวิทยฐานะ

          เมื่อสอบถาม วิกิพีเดียได้ข้อมูลเพิ่มดังนี้ค่ะ ครุย เป็นเสื้อคลุมประเภทหนึ่ง มีลักษณะหลวม ยาวถึงเข่าหรือทั้งตัว ใช้สวมหรือคลุมทับด้านนอก ทั้งชายและหญิงในยุโรปใส่ครุยกันมาตั้งแต่ยุคกลางตอนต้นจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันครุยยังคงใช้สวมใส่เพื่อแสดงตำแหน่งฐานะในอาชีพที่มีรากฐานย้อนไปได้ถึงยุคกลาง เช่น ผู้พิพากษา ในวงวิชาการ ครุยยังใช้เพื่อแสดงวิทยฐานะอีกด้วย...

    คุณ ศิริรัตน์ สาโพธิ์สิงห์ เขียนเรื่องเสื้อครุยไว้ดังนี้ค่ะ(คลิกเข้าไปอ่านต้นแบบเต็มๆได้ค่ะ)     

ความเป็นมาของ เสื้อครุย ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดค่ะว่ามาจาก ประเทศ จีน อินเดีย หรือประเทศอื่น แต่คาดว่าน่าจะเริ่มในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ใน พ.ศ. ๒๒๒๘ เมื่อพระวิสูตรสุนทร (โกษาปาน) เป็นราชทูตออกไปเจริญทางพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ของฝรั่งเศส ในโอกาสนั้นท่านราชทูตแต่งตัวอย่างเต็มยศตามธรรมเนียมไทย คือ สวมเสื้อเยียรบับ มีกลีบทองและดอกไม้ทอง และสวมเสื้อครุย

 

         ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในพระราชบัญญัติเมื่อปี พ.ศ. 2343 มีความตอนหนึ่งกล่าวถึงเรื่องเสื้อครุยว่า“...อย่างธรรมเนียมแต่ก่อนสืบมา จะนุ่งผ้าสมปักทองนากแลใส่เสื้อครุย กรองคอ กรองต้นแขน กรองปลายแขน จะคาดรัดประคดหนามขนุนได้แต่มหาดไทย กลาโหม จตุสดมภ์...ทุกวันนี้ข้าราชการผู้น้อยนุ่งห่มมิได้ทำอย่างธรรมเนียมแต่ก่อน ...แต่นี้สืบไปเมื่อหน้า...ห้ามอย่าให้ข้าราชการผู้น้อยใส่เสื้อครุย กรองคอ กรองสังเวียน กรองสมรด...ได้เสื้อครุยได้แต่กรองปลายมือ…”

         พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเสื้อครุยหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติสำหรับเครื่องขัตติยราชอิสริยยศอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งต รามหาจักรีบรมราชวงศ์ พ.ศ. 2424 พระราช บัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลยิ่ง นพรัตนราชวราภรณ์ พ.ศ. 2436 และพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2436 ตาม พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้ใช้เสื้อครุย ซึ่งเป็นเสื้อครุยพื้นสีทอง เสื้อครุยพื้นเหลือง เสื้อครุยพื้นสีขาว สำหรับผู้ได้รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามพระราชบัญญัติทั้งสามฉบับ

ภาพจาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ครุยเนติบัณฑิต

       สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระราชปรารภว่า "...เสื้อครุยเป็นเครื่องแต่งตัวในงานเต็มยศใหญ่แต่โบราณมา แลบัดนี้ได้โปรดให้มีเครื่องแต่งตัวตามลำดับ ยศข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อย ทั้งฝ่ายทหาร พลเรือน จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทรงพระราชดำริเห็นว่า การที่จะใช้เสื้อครุยนั้น สมควรจะมีพระราชกำหนดไว้ให้เป็นระเบียบเสียด้วย..." จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกำหนดเสื้อครุยขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2454 กำหนดเสื้อครุยข้าราชการไว้ 3 ชั้น เรียกว่า เสื้อครุยเสนามาตย์ แบ่งเป็นชั้นตรี โท เอก

         ยังมีเสื้อครุยอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า  เสื้อครุยวิทยฐานะ ใช้สวมเป็นที่เชิดชูเกียรติสำหรับผู้สำเร็จวิชาการจากมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยชั้นสูง อาจกล่าวได้ว่า เสื้อครุยวิทยฐานะมีขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย สมัยที่พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่ 5 เ ป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม โดยให้ผู้ที่สอบไล่วิชากฎหมายได้เป็นเนติบัณฑิตมีสิทธิสวมเสื้อครุย ซึ่งครั้งนั้นเรียกว่า เสื้อเนติบัณฑิต

Ba3

        พ.ศ. 2473 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระราชกำหนดเสื้อครุยบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อ “...นิสิตที่เล่าเรียนสำเร็จตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและได้รับปริญญานั้น ควรมีโอกาสใช้เสื้อครุยมหาวิทยาลัยเป็นที่เชิดชูเกียรติให้เข้ารูปเยี่ยงนิสิตในสถานอุดมศึกษาทั้งหลายในนานาประเทศ หลังจากนั้นเป็นต้นมา บัณฑิตจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จึงสวมครุยที่มีรูปแบบแตกต่างกันตามสถาบันเมื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร...

 Ba2

        ส่วนความหมายของคำว่า บัณฑิต [บันดิด] น. ผู้ทรงความรู้, ผู้มีปัญญา, นักปราชญ์, ผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาซึ่งมี ๓ ขั้น คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เรียกว่าบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต, ผู้มีความสามารถเป็นพิเศษโดยกําเนิด เช่น คนนี้เป็นบัณฑิตในทางเล่นดนตรี. (ป., ส. ปณฺฑิต).         

อาจารย์ เสฐียรพงษ์ วรรณปก เล่าให้ฟังดังนี้ค่ะ

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า"บุคคลที่เป็นบัณฑิตมีปัญญามาก ย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนตัวเอง,ไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น,ไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย,ย่อมคิดการเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตน, แก่ผู้อื่น, แก่ทั้งสองฝ่าย,ย่อมคิดการเพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งหมดทีเดียว" ด้วยเหตุนี้แล บุคคลจึงเรียกว่าเป็น บัณฑิต"    

          เป็นเรื่องพูดยากนะคะว่าปริญญาบ้านเราที่เปิดกันเป็นดอกเห็ดมีคุณภาพแค่ไหน ขึ้นอยู่กับว่าเอาอะไรมาวัดค่ะ ความรู้ ความสามารถ เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนนะคะ ความรู้ไม่ได้เกิดจากการอ่านและการท่องจำตามตำรา เพราะเดี๋ยวนี้ความรู้มีมากจนเรียนไม่หมด บางทีใบไม้ในกำมือก็ยังรู้ไม่หมดเหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสนะคะ แต่รู้สิ่งใด ต้องรู้ให้กระจ่าง และฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ เหมือนที่ท่านสุนทรภู่กล่าวเป็นการดีที่สุด ความรู้ยิ่งใช้ ยิ่งมีเพิ่มมากนะคะ หลายคนคิดว่ารู้แล้วพอแล้ว เลยไม่พัฒนา ที่สำคัญการให้ความรู้สำคัญที่สุด ตอนนี้ประเทศชาติไม่พัฒนาไปถึงไหน เพราะคนส่วนใหญ่ในประเทศถูกปิดหูปิดตา และตกเป็นเหยื่อของสื่อ อยากชวนให้ลองฟังวิทยุชุมชนดูจะเห็นได้ว่าสื่อวิทยุยังมีอิทธิพลต่อชาวบ้านมากๆ ที่สำคัญโฆษณาขายยา อาหารเสริม ระบาดสู่รากหญ้า นอกเหนือจากการยัดเยียดความรู้ผิดๆ เรื่องปุ๋ย เรื่องคุณภาพชีวิต ดังนั้น ตอนนี้ คนจบ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีมากมายและหลักสูตรแสนพิศดารไปทุกที จะทำให้เกิดภาวะล้นตลาดแน่ๆค่ะ ใน 10 ปีข้างหน้า ไม่ได้หมายความว่าประเทศชาติจะพัฒนาขึ้นหรอกนะคะในอนาคตเราคงไม่ต่างจาก อินเดีย หรือ อาเจนตินา ที่ปริญญาเอก ล้นเมือง คนขับรถเท็กซี่ หรือทำงานบริการ ต่างจบปริญญาเอกทั้งนั้น ดังนั้น ความรู้ ความสามารถไม่ได้วัดกันที่ใบปริญญาแน่นอนค่ะ

        อย่างไรก็ตามใบปริญญาใบนี้ก็มีความสำคัญสำหรับใครหลายๆคนที่ต้องการที่จะมีอนาคตที่ดี เป็นเพียงการเริ่มต้นชีวิต หนทางข้างหน้าที่บัณฑิตเหล่านี้ต้องเผชิญยังอีกยาวไกล การจะไปถึงฝั่งฝันได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความมานะพยายามนะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงรับปริญญาของหลายมหาวิทยาลัย หากคุณๆเดินทางผ่าน หน้ามหาวิทยาลัย หรือหน้าสวนอัมพร แล้วเจอรถติดและผู้คนมากมาย อย่าพึ่งหงุดหงิดนะคะ เพราะวันสำคัญนี้เป็นวันที่นิสิตและนักศึกษา ทุกคนต่างรอคอย หลายคนใช้เวลาหลายปีกว่าจะมีวันนี้ได้ บรรยากาศในวันสำคัญนี้จึงเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ผู้คนแต่งตัวสวยงาม ลืมความทุกข์ และสารพันปัญหา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง สักวันนะคะ  มาร่วมแสดงความยินดีกับพวกเขากันดีกว่า ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านนะคะ.

-------------------------------------------------------------------------------

ปล.ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะคะ ดีขึ้นแล้วค่ะตอนนี้หมอให้รอดูอาการค่ะแล้วจะเล่าให้ฟังนะคะความเห็น (61)

สวัสดีค่ะ น้อง อ.อ๊อต

 •  ป้าแดงตกข่าว ไม่สบายหรอคะ
 • ---
 • เรื่องครุย ป้าแดงก็อยากได้ค่ะ แต่ไม่รู้จะเรียนไหวมั้ยค่ะ อยากได้ครุยที่มีถุงๆข้างหลังอ่ะค่ะ ช่วยแนะนำสถาบันให้ด้วยสิคะ
 • ขอบคุณค่ะ
 • ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะคะ
 • หลังจากปวดท้องมาสามวันสามคืน
 • อิอิ ค่อยยังชั่วแล้วค่ะ หลังจากจ่ายค่าอัลตราซาวน์ไป
 • ต้องรีบหายก่อนหมดตัวค่ะ ได้โรคใหม่สมใจ
 • ซีส ค่ะ ฮือๆ ตั้ง 3 เซนต์
 • หมอให้เวลาเดือนนึง ว่าจะเจื๋อนทิ้งไหม
 • ตอนนี้ได้แต่รอ และรอค่ะ

P pa_daeng

 • สวัสดีค่ะป้าแดง
 • มาเร็วจัง ฮือๆ ยังเดี้ยงอยู่ค่ะ กัดฟันมาทำงานเพราะต้องส่งเกรดอาทิตย์หน้า
 • ตอนที่เน็ตยังวิ่งๆอยู่ต้องรีบตรวจงาน ที่ดองไว้ ลิงตั้ง 300 กว่าตัว แน่ะค่ะ
 • ป้าแดงขา คุณหมอรูปหล่อ จะชวนค้างคืนด้วยค่ะ เสียดายที่ต้องปฏิเสธไปบอกไม่ว่างต้องทำงาน
 • เมื่อวานอยู่โรงพยาบาลทั้งวันค่ะ กว่าจะหลุดจากมือหมอได้ ก็ปาไป 5 โมงเย็น ค่ะ อิอิ
 • ป้าแดงขา หุหุ อยากได้ปริญญาอีกใบหรือคะ
 • อันนี้ต้องถามน้องขจิตแล้วค่ะ ว่าจะเรียน ป.เอก ที่ไหนดี อันไหนจบเร็วจบช้า ฮ่าๆ

สวัสดีค่ะคุณnaree suwan

แวะอ่านหัวข้อเก๋ดีค่ะ ได้ืทราบเรื่องราวของเสื้อครุย ได้ใส่ก็ควรทราบความหมายนะคะ

จริงๆปริญญาก็เป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้คนอื่นที่ไม่รู้จักได้เห็นถึงความพยายามของเราที่ทำได้ตามเป้าหมายหนึ่ง ยังมีอีกหลายเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง

ก็เลยได้ทราบว่าไม่สบาย มีพี่ที่รู้จักเป็นซีสเหมือนกันค่ะ ผ่าแล้วหายแล้ว ทำงานหนักต่อ ขอเป็นกำลังใจให้หายไวๆค่ะ ทราบว่าผู้หญิงจะเป็นเยอะ

สวัสดีคะ พี่นารี

ขอให้หายป่วยไว้ๆ นะค่ะ

และขอแนะนำป้าแดงคะ ชุดครุยที่มีถุงข้างหลัง ของม.สงขลานครินทร์มีคะ สนใจไหมเอ่ย :)

P a l i n l u x a n a =)

 • สวัสดีค่ะคุณ a l i n l u x a n a =) เอ้อ ชื่อออกเสียงอย่างไรคะ
 • ตามไปดูงานจัดดอกไม้แบบอิเคบานาแล้วค่ะ สวยจริงๆ
 • ขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะ หมอให้รอดูอาการก่อนค่ะ

P มะปรางเปรี้ยว

 • ขอบคุณน้องมะปราง ที่มาเยี่ยมคนป่วย ดีขึ้นแล้วค่ะ
 • อิอิ ใช่แล้วค่ะ ครุยที่มีถุงข้างหลังมีหลายที่
 • แบบที่มีหมวกให้ใส่ด้วย เช่นของเกษตรยิ่งน่าสนใจ
 • อืม แปลกนะคะ ผู้หญิงให้ใส่หมวกขึ้นไปรับ แต่ผูุ้้ชายให้ถือหมวกแนบลำตัว
 • แถมรับเสร็จแล้วให้ปัดผู่หมวกไปอีกด้าน
 • เวลาถ่ายรูป ก็โยนหมวกตานี้ละไม่รู้หมวกใครเ็ป็นของใคร สนุกดีค่ะ

ใบปริญญาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเริ่มต้นอนาคตที่ดี  แต่สิ่งที่สำคัญคือ  เราจะสามารถนำสิ่งที่เราเพียรพยามยามไขว่าคว้าอย่างยากเย็นมาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือไม่  ซึ่งเบื้องหลังของปริญญาบางใบอาจจะต้องแลกทั้งหยาดเหงื่อและคราบน้ำตาของใครบางคน

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านค่ะ  ขอให้ไปถึงฝั่งฝันอย่างที่ตั้งใจ

 

P
 • สวัสดีค่ะ...พี่อ็อด
 • ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลรับปริญญาบัตรกัน
 • ขอแสดงความยินดีกับนิสิตนักศึกษาใหม่ ๆ ด้วยค่ะ
 • พี่อ็อดจ๋า...ดูแลตัวเองด้วยนะค่ะ
 • เป็นห่วงนะค่ะพี่...คงทรมานแย่เลย เป็นซีส
 • ดูแลตัวเองด้วยนะค่ะ
 • ขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่มีให้เสมอค่ะ

สวัสดีค่ะ

ดีใจที่คุณนารีค่อยยังชั่วแล้ว ขอให้หายไวไวนะคะ เมื่อกี๊ ขับรถมาหาหลานที่บ้านเขา ยังคิดถึงคุณมาตลอดทาง ไม่ได้แกล้งพูด เพราะรู้สึก เว้นวรรคนานเกินไปค่ะ

พี่เคยเป็นซีส ที่ต่อมไทรอยด์ หลายปีมากๆๆๆแล้ว โตประมาณ 2ซ.ม. เวลากลืนน้ำลาย จะเห็นถนัดเลย

เป็นเพียวซีส คือมีแต่น้ำๆ หมอใช้เข็มฉีดยาดูดออก ต้องไปดูดออก 2 หน  คุณหมอรัชตะฯ ท่านบอกว่า บอกสาเหตุไม่ได้ อยู่ๆก้เป็น โรคอะไรต่างๆ บางทีก็ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร ได้แต่สันนิษฐาน และรักษา ตามอาการ

สรุปว่า ไม่เป็นอะไร หายดี และไม่เป็นอีกค่ะ

ส่วนเรื่องปริญญา  มีคนเขียนวิจารณ์มากมายว่า....คนไทยเรานี้พอมีโอกาสทางการศึกษาก็มีจนเกินพอดี "over educated"

แต่ว่าได้ความรู้เท่าใดเป็นคนละเรื่องกัน

เรื่องนี้ เป็น เรื่องยาวมากค่ะ พูดกันจบยาก แต่ที่ประสบมากับตัวเอง และจากคนอื่นๆ มากมาย เด็กที่มีความรู้จริงๆ เก่งจริงๆ  มีไม่มากนักค่ะ

แต่ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกๆคนนะคะ

 

P Sasinanda

 • สวัสดีค่ะพี่ศศินันท์ ดีขึ้นแล้วคะ เป็นซีสที่ข้างรังไข่ด้านขวาค่ะแล้วจะเล่ารายละเอียดในบันทึกถัดไปนะคะ
 • อิอิ เอารูปงานรับปริญญามาอวดก่อนว่าบรรดาลูกลิงมีความสุขแค่ไหน
 • เ็ป็นเรื่องพูดยากนะคะว่าปริญญาบ้านเราที่เปิดกันเป็นดอกเห็ดมีคุณภาพแค่ไหน ขึ้นอยู่กับว่าเอาอะไรมาวัดค่ะ ความรู้ ความสามารถ เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนนะคะ
 • ความรู้ไม่ได้เกิดจากการอ่านและการท่องจำตามตำรา เพราะเดี๋ยวนี้ความรู้มีมากจนเรียนไม่หมด
 • บางทีใบไม้ในกำมือก็ยังรู้ไม่หมดเหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสนะคะ
 • แต่รูู้้สิ่งใด ต้องรู้ให้กระจ่าง และฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ เหมือนที่ท่านสุนทรภู่กล่าวเป็นการดีที่สุด
 • ความรู้ยิ่งใช้ ยิ่งมีเพิ่มมากนะคะ หลายคนคิดว่ารู้แล้วพอแล้ว เลยไม่พัฒนา
 • ที่สำคัญการให้ความรู้สำคัญที่สุด ตอนนี้ประเทศชาติไม่พัฒนาไปถึงไหน
 • เพราะคนส่วนใหญ่ในประเทศถูกปิดหูปิดตา และตกเป็นเหยื่อของสื่อ
 • อยากชวนให้ลองฟังวิทยุชุมชนดูจะเห็นได้ว่าสื่อวิทยุยังมีอิทธิพลต่อชาวบ้านมากๆ
 • ที่สำคัญโฆษณาขายยา อาหารเสริม ระบาดสู่รากหญ้า นอกเหนือจากการยัดเยียดความรู้ผิดๆ เรื่องปุ๋ย เรื่องคุณภาพชีวิต
 • ดังนั้น ตอนนี้ คนจบ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีมากมายและหลักสูตรแสนพิศดารไปทุกที จะทำให้เกิดภาวะล้นตลาดแน่ๆค่ะ ใน 10 ปีข้างหน้า ไม่ได้หมายความว่าประเทศชาติจะพัฒนาขึ้นหรอกนะคะ
 • ในอนาคตเราคงไม่ต่างจาก อินเดีย หรือ อาเจนตินา ที่ปริญญาเอก ล้นเมือง คนขับรถเท็กซี่ หรือทำงานบริการ ต่างจบปริญญาเอกทั้งนั้น
 • ดังนั้น ความรู้ ความสามารถไม่ได้วัดกันที่ใบปริญญาแน่นอนค่ะ

Pทะเลดาว

 • น้องหมีเชอรี่ ปริญญายังสำคัญมากสำหรับเด็กบ้านนอกนะคะ
 • อย่างน้อยก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจ และที่สำคัญทำให้พ่อแม่ชื่นใจ
 • ใช่แล้วค่ะในชีวิตการทำงานสิ่งที่ต้องเผชิญ ไม่มีอยู่ในตำราเรียน
 • ต้องรู้จักประยุกต์ใช้ และต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้มากยิ่งขึ้นนะคะ
P
 • น้องอ้อยขาขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะ
 • ค่อยยังชั่วแล้วค่ะ
 • สถานะการณ์ที่โน่นน่าห่วงกว่าอีกถึงขึ้นงานแต่งก็ไม่เว้น
 • ดูแลตัวเองด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะตกข่าวเรื่องอาจารย์ไม่สบาย ซีสต์ในระบบช่องท้องนี้ผู้หญิงเป็นกันเยอะมาก โดยไม่รู้สาเหตุ พี่ก็เคยเป็น อิ อิ เป็นพังผืดเต็มเลยค่ะ แต่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้การผ่าตัดพวกนี้เป็นเรื่องเล็ก ไม่ต้องตกใจนะคะ

เรื่องปริญญานี่กลยเป็นมายาที่คนเอามาเคลือบตัวก็เยอะนะคะ เวลาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปิญญาบัตรมีพระบรมราโชวาทดีๆทุกครั้งซึ่งหากใส่ใจจะสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้มากมาย

สวัสดีค่ะน้องอ็อด

 • เห็นด้วยกับน้องอ็อดค่ะที่ว่า "ความรู้ ความสามารถไม่ได้วัดกันที่ใบปริญญา..และความรู้ยิ่งใช้ ยิ่งมีเพิ่มมาก"
 • ถ้ามีความรู้แล้วไม่ได้ใช้ ความรู้จะยิ่งน้อยลงๆๆๆ
 • ใบปริญญา..เป็นสะพานไปสู่ที่ๆ ดี (ไม่ใช่ที่ชอบที่ชอบน๊า)

ไม่ป่วยแล้วๆๆๆๆ

^ ^

 

สวัสดีครับ คุณ naree suwan

 • หัวข้อบันทึก..เริ่มไม่ค่อยสำคัญเท่ากับสุขภาพของเจ้าของบันทึกแล้วล่ะครับ
 • โปรดดูแลสุขภาพด้วยครับ ... เดี๋ยวไม่มีคนทำ Research งานเขียนดี ๆ
 • ปริญญา 1 ใบ คุณค่าไม่เท่ากับ คนมีปัญญา 1 หัว ครับ :)

ขอบคุณครับ :)

 • ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านค่ะ
 • ดีใจที่พี่อ๊อดดีขึ้น  ได้ฟังโรคที่เป็นแล้ว  อืม..เนอะ..ที่เขาเรียกว่ารักษาง่ายนิดเดียว  แต่ยากมากกกกกก  สำหรับบางคน  อิอิ
 • มีการรักษาอยู่สองวิธี  หายขาด  กับเพียงแค่หายชั่วคราว  พี่สาวจะเลือกวิถีไหนน้อ  ไงก็เป็นกำลังใจให้ได้รับวิธีที่หายขาดนะจ๊ะพี่จ๋า  ....

สวัสดีคะ

-ตกข่าวกับเขาอีกคนค่ะ รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ  เห็น อ.อ๊อด หายหน้าหายตาไปนานเหมือนกัน แต่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น ได้ยินข่าวอีกทีก็ตกใจ หายเร็ว ๆ นะค่ะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ

 

หวัดดีค่ะพี่สาว

 • เมื่อวานลูกศิษย์เก่าๆ เค้าโทรมาหาแอนเหมือนกันค่ะ  ไม่ได้ยินเสียงกันมาเป็นสิบกว่าปี  เค้าโทรมาอีกทีแจ้งข่าว "ผมรับปริญญาวันนี้ครับครูครับ"  เลยยินดี..ปรีดา..ชื่นใจ  ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเค้าให้มีวันนี้...
 • ไปหาหมอมาแล้วนะคะพี่....เฮ้อ...ค่อยยังชั่วหน่อยนึง...นึกว่าจะยังไม่ยอมไปอีกน่ะค่ะ
 • เย้...ดีใจที่พี่หลุดจากมือหมอมาได้...แต่จะหลุดจากมีดหมอปล่าวคะเนี่ย....อ๊ะ..ล้อเล่นๆ  อย่าเพิ่งใจเสียค่ะพี่  หนูล้อเล่นนะคะ  เป็นห่วงพี่ค่ะ
 • ไม่เป็นไรนะคะพี่....หมอเก่งออกค่ะ...เชื่อใจหมอนะคะ...(หมอหล่อๆ อีกต่างหากน่ะที่ชวนพี่ค้างโรงพยาบาลน่ะค่ะ...อ๊ะ...แกล้งพี่อีกแล้วเจ้าน้องคนนี้นี่..)
 • ยังไงๆ ก็จะเป็นกำลังใจให้พี่สาวอยู่ดีล่ะค่ะ  หายนะคะ...โอม..เพี้ยง

สวัสดีค่ะน้องอ็อด

 • ขอให้หายเร็วๆนะค่ะ  ความเจ็บป่วยเหมือนเป็นการเตือนเราให้ระวังสุขภาพยิ่งขึ้น    ถึงมือหมอแล้ว...หมอปล่อยออกมาซิ่งได้ ก็สบายใจขึ้นว่าไม่ร้ายแรงจนเกินไป........แต่ถึงอย่างไรก็ดูแลสุขภาพนะค่ะน้องอ็อด   อย่าเอาแต่เลี้ยงลิงจนลืมดูแลตัวเองเสียหละ
 • ยินดีด้วยกับบัณฑิตใหม่ค่ะ

สวัสดีค่ะอ.นารี

ตกข่าวเรื่องอาจารย์ไม่สบายเหมือนกัน เป็นกันเยอะค่ะ ตัวเองก็เคยเป็น แต่อย่างที่พี่นุชบอกค่ะ เดี๋ยวนี้การแพทย์ดีค่ะ ถ้าตรวจเจอแล้วก็รักษากันไปค่ะ ตามธรรมชาติของโรค ^ ^

สำหรับเรื่องใบปริญญา ยังเป็นใบเบิกทางที่สำคัญมากอยู่ แต่การมีใบปริญญาก็ไม่ได้รับรองว่าคนๆ นั้นมีความรู้...อันนี้พวกที่เคยผ่านประสบการณ์มาคงรู้ดีอยู่แล้ว... ^ ^  ย้อนกลับไปดูตอนตัวเองจบใหม่ๆ ออกไปทำงานก็รู้เลยว่าเรายังไม่รู้อีกเยอะ.. ก็เรียนกันตลอดชีวิตโดยไม่สนใบปริญญาแล้วค่ะ ^ ^

 • สวัสดีค่ะพี่ นารี
 • พี่สาวของหนูฝุ่น ก็เป็นซีสต์ที่รังไข่เหมือนกันค่ะ
 • แต่รักษาหายแล้ว เห็นว่าแผลผ่าตัดเล็กนิดเดียว ไม่ถึงเซนต์
 • ใช้อะไรไม่รู้เข้าไปปั่นซีสต์ให้แหลกแล้วดูดออก
 • ฟังดูน่าหวาดเสียว แต่พี่สาวบอกว่าไม่เจ็บ และฟื้นตัวเร็ว
 • เดี๋ยวนี้ วิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้า พี่นารีไม่ต้องกลัวนะคะ เรื่องเล็ก... อิอิ
 • Take care นะคะ

 

 • เรื่องใบปริญญา สำคัญหรือป่าว ก็มีส่วนนะคะ เพราะถ้าไม่จบปริญญาก็จะหางานทำยาก หรือถ้าได้ เงินเดือนก็น้อยไม่เทียบเท่าคนจบปริญญามา
 • แต่ใบปริญญา ไม่ได้บ่งบอกว่าคนคนนั้นจะมีความรู้ความสามารถเท่ากับปริญญาที่เค้าได้รับ
 • หนูฝุ่นเคยมีอาจารย์ที่สอนวิชาการเงิน 2 ท่าน ท่านหนึ่งจบปริญญาโทมา สอนไม่รู้เรื่องเลย แต่อีกท่านจบแค่ปริญญาตรี
 • แต่สอนเข้าใจและสนุก ทำให้เราเข้าใจวิชาที่เรียนได้อย่างดี ดีที่หนูฝุ่นมีอาจารย์ท่านที่ 2 ไม่งั้นคงสอบตกวิชานี้แน่ ๆ เลยค่ะ อิอิ
 • ทำให้คิดว่า คนเราจะมีแต่ศาสตร์ ไม่ได้ ต้องมีศิลป์ในการถ่ายทอดด้วย
 • ยิ่งคนที่เป็นอาจารย์ น่าจะมีทั้งศาสตร์และศิลป์นะคะ เห็นด้วยมั้ยเอ่ย

 

 • ท่านพี่ จ๊ะ..

"ปริญญาใจ" เกี่ยวกันไหมคะ?  ^^

 

 • ตามมาดูปริญญาใจ
 • เอ้ยไม่ใช่
 • น้องต้อมทำ งง งง
 • ไปดูใน learners มา โห ป้าๆๆเต็มเลย ฮ่าๆๆ
 • มิน่าละงานพี่ถึงยุ่งขนาดนั้น
 • การศึกษาไม่ได้วัดกันด้วยปริญญาจริงๆๆด้วย
 • บางคนจบปริญญาแล้วทำอะไรไม่เป็นมีถมไป
 • แต่บางคน มีประสบการณ์เรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานได้มากกว่ากว่าคนมีปริญญา
 • แต่แย่หน่อยที่บ้านเราดันวัดกันด้วยปริญญา
 • เซ็งเลยพี่  ไปทำงานต่อดีกว่า ขอให้หายเร็วๆๆนะ
 • ถ้าไม่หายทำแบบที่คุณหมอแนะนำก็ดี
 • ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • มาเยี่ยมเยือนพร้อมกับกำลังใจด้วยค่ะ
 • พักผ่อนและดูแลตัวเองด้วยนะคะ..รู้สึกว่าคุณพี่จาทำงานมากไปหน่อย...อย่างนี้เนี่ย..เจ้าพวกซีสต์ชอบ..และมันจะเจริญเร็ว...(ประเภทว่าเห็นเจ้าของบ้านไม่ค่อยสนใจบ้านก็จาแอบมายึดครอง...แถมป่วนให้บ้านชำรุดซะด้วยซี) เป็นห่วงนะคะ...อยากให้คุณพี่หันมาเรียนรู้ศาสตร์แห่งการดูแลกาย(ตัวเอง) มากขึ้น...แบบว่า..ขอเวลาหน่อยน่ะค่ะ..โชคดีนะคะ...
 • โอม....เพี้ยง! ขอให้น้องอ๊อตหายไวๆ ไม่ต้องรอถึง 3 เดือน
 • กำลังใจเพียบแบบนี้ ต่อให้โตกว่า 3 ซม. ก็ฝ่อ ขอเพียงใจอย่าฝ่อก่อนละกัน
 • แต่เชื่อมั่นว่าสาวห้าวคนนี้ "ใจไม่ฝ่อ" แน่นอน จริงป่ะ
 • บุญรักษานะจ๊ะ (ขอยืมใช้ตามความจำเป็นก่อนนะจ้ะ)

******

 • ความคิดเห็นนิดๆเรื่องเสื้อครุยและปริญญา ส่วนดีก็คือ "เป็นใบเบิกทางสู่ประสบการณ์และความรู้สำหรับชีวิตจริง"
 • ส่วนความรู้และประสบการณ์ขณะเรียนนั้น เป็นได้แค่พื้นฐานที่ยังต้องลงพะเนินกันอีกมาก กว่าจะเข้าที่เข้าทางในงานและชีวิตจริง
 • แต่สำหรับพี่ครูวุฒิแล้ว คิดว่าที่แน่กว่าและเจ๋งที่สุด  ก็คือ "ปริญญาชีวิต" (นอกสถาบันการศึกษา) ครับ
 • สวัสดีจ้ะ
 • สวัสดีค่ะคุณน้อง
 • มาเยี่ยมค่า  รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

สวัสดีครับ

วันนี้มาได้เต็มตัวแล้ว

แต่ว่าเห็นครึ่งตัวไปก่อน

28 นี้สงสัยว่าต้องไปแสดงความยินดีกับบัณฑิตด้วยเหมือนกันครับ

หวังว่าสบายดีนะครับ

สวัสดีครับ     คุณนารี

แวะมาเยี่ยมเยียน

ได้ความรู้ใหม่เยอะมากครับ

 

 • สวัสดีค่ะ
 • สบายดีนะค่ะพี่สาว
 • ฮั่นแน้...แว้บ ๆ เห็นใครเอ่ยโพส...คำว่าปริญญาใจ อิอิ
 • ปริญาบัตร...หรือปริญญาใจ
 • ก็ต้องใช้ความพยายามทั้งสิ้น อิอิ
 • ขอบคุณสำหรับความห่วงใย
 • ดูแลตัวเองด้วยนะค่ะ

 

P  คุณนายดอกเตอร์

 • ขอบคุณพี่นุชที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะ
 • อาการยังทรงๆอยู่ค่ะ เป็นๆหายๆ
 • ฮือๆ ยังไม่อยากขึ้นเขียงตอนนี้ค่ะ
 • เกิดมายังไม่เคยป่วยหนักๆสักที
 • ยุ่งมากด้วยค่ะ คะแนนก็ไม่เสร็จ แถมมีสอบทั้งวันเกือบทุกวัน
 • ปลีกตัวไปไหนไม่ได้เลย
 • กะว่าจะหาเวลาไปตรวจให้ละเอียดอีกครั้ง
 • ตอนนี้ก็กัดฟันมาทำงานก่อน
 • ที่ทำงานไม่มีใครรู้ว่าป่วยเพราะเห็นมาทำงานทุกวัน
 • ก็ได้พลังใจจากชาว G2K นี่ละคะที่ทำให้ฮึดสู้ได้

P  Gutjang

 • ขอบคุณพี่กั๊ตที่ส่งเสียงตามสายมาย้ำให้ไปให้หมอทำอัลตราซาวน์
 • แถมปลอบไม่ต้องกลัวฮือๆ หมอไม่กลัวเท่าไหร่
 • แต่ค่ารักษานี่สิค่ะ ตอนจ่ายตังค์จะเป็นลม
 • ก็ราคาที่พี่บอก มันคูณอีกร้อยนี่นา
 • ต้องรีบหายเลยทีเดียว
 • อย่าลืมที่นัดกันไว้นะคะ ลิงลพบุรีรอพี่อยู่นะคะ
 • อิอิ...ตกลงฝ่าด่านอรหันต์ได้ปล่าว
 • ------------------------
 • ใช่แล้วค่ะหลายคนใช้ใบปริญญาไม่ว่าจริงหรือปลอมไปสู่สิ่งที่หวังได้จริงๆ

 

P Wasawat Deemarn

 • ขอบคุณท่านอาจารย์ Wasawat Deemarn ที่ห่วงใยสุขภาพคนเขียนบันทึก
 • งานนี้เดี้ยงจริงๆค่ะ ไม่ไหวไม่เคยต้องล้มหมอนนอนเสื่อแบบนี้เลย
 • เพราะเป็นพวกความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดมั้งคะ
 • คือเป็นพวกบ้างาน ทำแบบไม่ลืมหูลืมตา
 • แถมที่ผ่านมาทำ 7 วัน ร่างกายเลยประท้วง
 • อิอิ ไม่ใช่งกเก็บตังค์หรอกนะคะ
 • เพราะงานที่หอบกลับไปทำต่อที่บ้านจนถึง ตี 2 ตี 3
 • ส่วนใหญ่เป็นงานฟรีทั้งนั้น
 • หูยถ้าทำงานกับฝรั่งแล้วขยันแบบนี้ค่าโอทีที่ทำงานถึงเช้าคงได้ 4- 5 เท่าของเงินเดือนแน่ๆเลย
 • -------
 • แอบขำ...อิอิ...ปริญญา 1 ใบ คุณค่าไม่เท่ากับ คนมีปัญญา 1 หัว ครับ :)
 • ใช่แล้วค่ะ จำนวนใบปริญญาที่เอามากองรวมกันมีหลายล้านใบ ไม่ได้หมายว่าเราจะมีคนที่มีความรู้หรือมีปัญญาจำนวนเท่านั้น
 • ที่สำคัญ.... ไม่ได้หมายความว่าทั้งประเทศจะกลายเป็นประเทศที่เรียกว่า สังคมอุดมปัญญาได้หรอก นะคะ

P  RAK-NA

 • น้องครูรักษ์ ขา
 • พี่ตามไปดูวิธีการรักษาแล้ว
 • อิอิ แบบ ฉีดยารักษา กับตัดทึ้งไปเลยใช่ไหมค่ะ
 • หุหุ ยังทำใจไม่ได้ทั้ง 2 วิธีละคะ
 • ขอเวลาทำใจ เอ๋ยเก็บตังค์ค่ารักษาก่อนนะคะ

P  เพชรน้อย

 • สวัสดีค่ะคุณเพชรน้อย
 • ที่ท่าคันโท มีหมอใจดีบ้างไหมค่ะ
 • อยากไปขอรักษาด้วย
 • ขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะ
 • ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วค่ะ

P  Lioness_ann

 • สวัสดีค่ะน้องครูแอน
 • เสียดายวันนั้นไม่ได้ค้างกับหมอ
 • ก็หมอหล่อมากจริงๆ
 • แหมลองคำนวนราคาบวกลบคูณหารค่าห้องแล้ว
 • ต้องปฏิเสธคุณหมอไปบอกไว้วันหลังก็แล้วกันค่ะคุณหมออิอิ

P  กมลวัลย์

 • สวัสดีค่ะ อ.กมลวัลย์
 • แอบเห็นอาจารย์แว๊บๆที่นาริตะ
 • ช่วงนี้ไม่ได้แวะทักใครเลยค่ะ เข้าเน็ตแบบแว๊บๆ
 • --------------
 • เห็นด้วยค่ะ ความรู้เป็นสิ่งที่ต้องแสวงหาตลอดชีวิต
 • ที่สำคัญความรู้ไม่ได้มีเพียงในตำราเท่านั้น
 • แค่คำว่า รู้มาก กับ รอบรู้ ก็ยังต่างกัน
 • บัณฑิตเหล่านี้ต้องเผชิญสิ่งต่างๆอีกเยอะนะคะในสนามชีวิตของพวกเขา

P  หญ้าบัว

 • พี่หญ้าบัวขา...ขอบคุณเสียงตามสายที่ส่งกำลังใจให้ถึงสามชุกนะคะ ดีใจมากๆค่ะ
 • คงต้องไปให้หมอตรวจละเอียดใหม่ทั้งหมด
 • และหันมารักและดูแลตัวเองให้มากกว่าเก่า
 • ทั้ง อาหาร ความเป็นอยู่ การออกกำลังกาย และการพักผ่อน
 • จะพยายามจัดสรรเวลาให้สมดุลย์ค่ะ
 • นาฬิกาแห่งชีวิตของเราเดินติ๊กต็อกไปเรื่อยๆนะคะ
 • เรามักจะเสียดายวันเวลาที่ไม่อาจย้อนคืน
 • ดังนั้นสิ่งนี้จะเป็นบทเรียนในการวางแผนการทำงานให้สัมพันธ์กับการมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยนะคะ

P  stardust

 • น้องฝุ่นดาวไว้จะขอคุญกับพี่สาวน้องฝุ่นนะคะ
 • เพราะเป็นโรคเดียวกันเลย
 • เอ้อแล้ว ผ่าตัดที่ไหนหรือค่ะ
 • ที่พี่กลัวอยู่ตอนนี้ คือค่ารักษาค่ะ
 • พี่สาวน้องฝุ่นรักษาที่โรงพยาบาลไหนละคะ
 • ฮือๆ พ่อ แม่ พี่ ขาย ทั้ง นา กับควายหมดแล้วด้วยตอนส่งพี่เรียน
 • ------------
 • ผู้มีปัญญา กับผู้มีปริญญา บ่อยครั้งที่ไม่ใช่คนๆเดียวกันค่ะ

P  เนปาลี

 • น้องต้อมขา คุณแม่เป็นอย่างไรบ้าง
 • ช่วงนี้คนรอบตัวของพี่ก็ป่วยกันหลายคน
 • น้องต้อมรักษาสุขภาพด้วยเน้อ
 • จะได้ดูแลคุณแม่ไงคะ ว้าพี่น่าจะอยู่ใกล้ๆบ้านน้องต้อมจะได้ไปขอฝากท้องด้วยไง
 • แต่ตอนนี้ มีปลาสลิดทอดแสนอร่อยจากสามชุก ทำให้ดีวันดีคืนขึ้นแล้วค่ะ
 • -------------
 • เอ้อ...น้องต้อมหาปริญญาใจเผื่อพี่บ้างนะ ปริญญาอื่นมีหมดแล้ว แต่ปริญญาใจยังไม่มีเลย อิอิ

P ขจิต ฝอยทอง

 • สวัสดีน้องขจิต
 • พวกลุง ป้าที่สามชุก ฝากปลาสลิดมาให้แล้วนะ
 • ก็ ฝากมาในท้องพี่ไง หม่ำเผื่อแล้ว อร่อยมากๆ
 • โอ้โห ตลาดสามชุกมีของอร่อยเพียบ..เสียดายปิดครอสแล้ว
 • แต่พวกป้าๆ ดีใจกันใหญ่ที่มีหนุ่มหล่อแอบไปทักทาย พี่พามาเที่ยวใน G2K ด้วยบอกหากมีปัญหาอะไรถามน้องขจิตผู้รอบรู้ได้ อิอิ

 

P พชรวรัตถ์ แสงทองชนาพงศ์

 • สวัสดีค่ะน้องแหวว
 • พี่เป็นพวกใกล้เกลือกินด่างจริงๆ
 • ผ่านไปผ่านมาแถวบ้านแพรกบ่อยๆ
 • แต่ไม่เคยแวะไปทักทายเลย
 • วันหลังต้องหาเวลาไปขอคำปรึกษาวิธีดูแลกายและดูแลใจให้ห่างไกลจากโรคภัยบ้างแล้วค่ะ

P ครูวุฒิ

 • สวัสดีค่ะครูวุฒิ
 • ช่วงนี้ไม่ได้เข้าห้องเรียนที่โคกเพชรเลยสงสัยตกซ้ำชั้น ป.1อีกแหงๆ
 • เป็นกำลังใจให้ครูวุฒิและชาวบ้านช่วยกันพลิกฟื้นเศรษฐกิจ
 • ด้วยความร่วมแรงร่วมใจทั้งมันสมองและสองมือโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะ
 • -----------------
 • ครูวุฒิคะ ปริญญาชีวิตสำคัญที่สุดจริงๆด้วย
 • บางครั้งผงเข้าตาตัวเรา เราเขี่ยออกเองไม่ได้
 • เหมือนเส้นผมบังภูเขาเช่นกัน หลายสิ่งต้องถามผู้รู้ค่ะ
 • โดยเฉพาะผู้รู้ที่มีชีวิตที่โลดเล่นอยู่ใน G2K นี่ละค่ะ
 • ที่ช่วยเหลือชี้ทางสว่างให้แก่กันและกันได้ดีกว่าตำราไหนๆ

P  dd_L

 • สวัสดีค่ะพี่อึ่ง
 • ได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆ อนุบาลที่มงคลวิทยาก็ปลื้มแล้วค่ะ
 • เรียนอย่างมีความสุข
 • น้อยโรงเรียนที่จะกล้าพูดแบบนี้
 • มีแต่โฆษณาว่าจบแล้ว เอ็นติด เข้าโน่นเข้านี่ได้
 • แต่บางครั้งเด็กก็เครียดมากๆ ที่ต้องอยุ่ในโลกแห่งการแข่งขันตลอดเวลา
 • อยากให้บรรดาผู้ใหญ่ใจดี หันมาสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อเยาวชนรุ่นหลังของพวกเรานะคะ

P  ธ.วั ช ชั ย

 • สวัสดีค่ะน้องธวัชชัย
 • แอบไปดูสาวทอผ้าหน้าตาสะสวยแล้ว
 • อิอิ ช่วงนี้ระบบดีขึ้นมากและเร็วขึ้น
 • เลยมานั่งตอบบันทึกที่ดองไว้
 • แล้วจะตามไปทักทายนะคะ

P นาย อนุกูล ทองมี

 • สวัสดีค่ะคุณอนุกูล
 • แวะไปเยี่ยม ดอกไม้จะบานแล้วนะคะ
 • เป็นแฟนคลับของคุณจีรนันท์ พิตรปรีชาค่ะ
 • ตอนนี้เธอกลับไปเรียนปริญญาเอกที่อเมริกาต่อให้จบ
 • พร้อมๆกับดูแลสองหนุ่ม ลูกชายเธอไปด้วย
 • --------------
 • แปลกนะคะ ที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศเขามีระบบที่รับกลับเข้าไปเรียนต่อใหม่หลังจากเรา หายไปกว่า 20 ปีก็ได้
 • แต่ที่บ้านเราไม่เป็นงั้นสิค่ะ แค่ติดหนึ้ค่าเทอม 2 เทอม แล้วพึ่งจะกู้เงินมาใช้ได้
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียนบอกเกินเวลาแล้ว หมดสิทธิ์ คุณไม่จบ และ ต้องรอลงเรียนใหม่ปีหน้า ก็อุตส่าห์บากหน้าไปหาคนที่ใหญ่ที่สุดที่มีอำนาจตัดสินใจ ก็ได้รับคำตอบแค่ว่าไม่ได้โดยไม่หันมอง...แม้พ่อแม่เด็กจะกราบ ขอร้องว่ามีปัญหาเศรษฐกิจจริงๆ และอาจารย์ผู้สอน ก็ยืนยันว่าเด็กมาเรียนสม่ำเสมอ และได้เกรดเอ ด้วย
 • ที่สำคัญดันติดค้างค่าลงทะเบียนในเทอมที่ออกไปฝึกสอนด้วยสิคะ แล้วเด็กก็ฝึกสอนจริงๆครบตามกำหนดทางโรงเรียนก็ยืนยันได้ ยังไม่ให้โอกาสเด็กและพ่อแม่สักนิด
 • เป็นสิ่งที่อึ้ง และพูดไม่ออกเลยจริงๆ จะเล่าให้เค้าฟังว่าในเมืองนอกนี่เขายังให้กลับเข้าเรียนต่อได้เลย แม้จะลาออกตั้งแต่ปีมะโว้ เขาก็ไม่เชื่อค่ะ ว่าที่ไหนเขาทำกัน
 • กฏต้องเป็นกฏ คำนี้ใช้บังคับกับคนตัวเล็กๆเท่านั้น
 • ทีคนใหญ่คนโตผู้มีอิทธิพลเห็นหาช่องทางหนีทีไล่ให้กันชุลมุน ไม่อยากพูดถึงเลยค่ะ เศร้า น้ำตาท่วมไปกับนักศึกษาเหมือนกันเคสนี้
 • ----------------
 • เป็นคนจริงจังกับชีวิตค่ะ
 • สิ่งนี้อาจส่งผลกัดกร่อนสุขภาพโดยไม่รู้ตัว เพราะหลายครั้งหลายหนที่แบกรับความทุกข์ของบรรดาลูกลิง

P  อ้อยควั้น

 • น้องอ้อยขา
 • ทางโน้นเป็นอย่างไรบ้าง
 • ขอบคุณที่เป็นห่วงพี่นะคะ
 • รับรองจะหันมาดูแลตัวเองให้ดีขึ้นค่ะ
 • เป็นคนจริงจังกับชีวิตค่ะ
 • สิ่งนี้อาจส่งผลกัดกร่อนสุขภาพโดยไม่รู้ตัว เพราะหลายครั้งหลายหนที่แบกรับความทุกข์ของบรรดาลูกลิง
  • คุณน้องคะ
  • ก็คงต้องจริงจังกับชีวิตและคงต้องคอยอุ้มลูกลิง จนเติบใหญ่ไปนั่นแหละค่ะ
  • แต่ถ้าเหนื่อยก็ชวนกันพัก หนักก็ชวนกันวาง
  • ชวนกันมากิ๊กๆ กั๊กๆ กันแถว G2K เนอะ จะได้มีแฮง
  • อ้อ..เริ่มออกกำลังแบบพี่ด้วยกันตอนนี้ก็ได้
  • หนึ่ง..ส่อง..ซ้ำ.. เอ้า..ยักคิ้วซ้าย..ยักคิ้วขวา..คลิกเมาท์ซ้าย..คลิกเมาท์ขวา..

  P dd_L

  • สวัสดีค่ะพี่อึ่ง
  • อิอิ ขำมาก ขำกลิ้งเลย
  • ------
  • อ้อ..เริ่มออกกำลังแบบพี่ด้วยกันตอนนี้ก็ได้
  • หนึ่ง..ส่อง..ซ้ำ.. เอ้า..ยักคิ้วซ้าย..ยักคิ้วขวา..คลิกเมาท์ซ้าย..คลิกเมาท์ขวา..
  • ฮ่าๆ ขอขำต่อ หูยพี่ทำงานที่นี่เครียดค่ะ เครียด
  • ระบบร่างกายปรวนแปรไปหมด มาอยู่ได้ 4 ปี โจทย์เพียบ
  • เพราะเป็นคนตรงไปตรงมานี่ละค่ะ
  • ตอนนี้เริ่มปรับตัวได้ ไม่ถูกต้องห้ามสงสัย ห้ามโต้แย้ง ห้ามพุดในที่ประชุม เวลาอยู่ที่ทำงานเลยเป็นใบ้ ไปเลย อิอิ
  • นี่ที่ทำงานยังไม่มีใครรู้ว่าป่วยค่ะ เพราะมาทำงานทุกวัน
  • กะว่าจะทำงานที่ค้างให้เสร็จ โดยเฉพาะส่งเกรด
  • กำลังโอมเพี้ยงอยู่ค่ะ ว่าอย่าให้ คอมเดี้ยงอีกเลย
  • โอม เจ้า proxy error จงไป เพี้ยงๆๆ
  • ท่านพี่จ๊ะ..

  แม่เดินสี่ขาแล้ว  ตอนนี้ ..เออ หมายถึงมีไม้ค้ำสองอันเพิ่มขึ้นมาน่ะค่ะ   แม่ป่วยกาย  แต่ลูกป่วยใจ  อย่างไหนจะหนักกว่ากันเนี่ย ???

  วันแรกที่อยู่กับแม่  เมนูน้ำพริกหนุ่ม  แคบหมู 

  วันที่สองก็น้ำพริกอ่องทั้งสามมื้อ (( ทำครั้งเดียวไง  แต่ทีละเยอะๆ ))

  เมื่อวานก็แกงผักกาด  ดีหน่อยที่เถ้าแก่สวนข้างๆ เอาหัวหมูกับวิญญานไก่มาให้

  แล้วท่านพี่เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะ?  ตกลงจะเลือกรักษาวิธีไหน 1.ค่ารักษามหาโหด  2.หาแฟน   ต้อมนะเชียร์ให้ท่านพี่เลือกข้อ 2.  เพราะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไง  แค่ลดความห้าวลง  หัดส่งชะม้ายสายตาไปยังเป้าหมายก็หายแร่ะ  ซีสต์น่ะ  อิอิ

   

  P  อ้อยควั้น

  • สวัสดีค่ะ...พี่อ็อดที่คิดถึง
  • แวะมาขอบคุณ...สำหรับขนม และของที่ระลึกค่ะพี่
  • ขนมอร่อยมากค่ะ...มันแตกนิดหน่อย อิอิ
  • แต่ก็ยังอร่อยอยู่...เพราะของเค้าอร่อยจริง ๆ  แถมคนให้มากไปด้วยน้ำใจ
  • สาวแดนใต้คนนี้...อยากบอกว่าขอบคุณมากค่ะ
  • ดูแลตัวเองด้วยนะค่ะพี่

   

   

  P เนปาลี

  P  อ้อยควั้น

  • น้องต้อมและน้องอ้อยขา
  • ดีขึ้นมากแล้วค่ะ
  • อืมข้อเสนอน้องต้อมน่าสนใจ
  • หาแฟน เพราะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไง  แค่ลดความห้าวลง  หัดส่งชะม้ายสายตาไปยังเป้าหมายก็หายแร่ะ  ซีสต์น่ะ  อิอิ
  • เอ้อแล้วพี่จะทำได้หรือ

   

   

  สวัสดีค่ะ พี่นารี

  แวะมาเยี่ยม... มาด้วยความดิดถึงค่ะ

  P ครูเอ

  • สวัสดีค่ะน้องเอ..ปัญหาการศึกษาแก้ยากนะคะ
  • คนที่อยู่ข้างบนมัวแต่จ้องสร้างหลักสูตรที่สวยหรู
  • เรียนจบแล้วจะได้เป็นอย่างนั้น อย่างนี้ แต่ไม่มีหลักสูตรไหนที่เด็กจะออกไปทำมาหาเลี้ยงตนเองได้จริงๆ
  • การสอนวิชาชีพที่แท้จริงมันต้องเรียนรู้ไปทีละขั้น
  • บรรดาเถ้าแก่ทั้งหลายไม่มีใครมานั่งเรียนกันหรอก
  • แต่เขาเรียนโดยการกระทำสืบต่อกิจการ ประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาจนมีฐานะมั่นคงต้องอาศัยปัจจัยรอบด้าน
  • เพี่ว่าเราให้เด็กเสียเวลาอยู่ในรั้วโรงเรียนนานเกินไปหรือเปล่านะ จนเด็กจบออกไปแล้วแต่พึ่งพาตนเองไม่ได้เลย

  พ่อกับแม่ผมท่านมี vision ยาวไกล

  เห็นว่าในอนาตคลูกต้องมีมัน

  ท่านก็เลยให้ผมมาตั้งแต่เกิดเลยล่ะครับ !!!

  ....ท่านตั้งชื่อให้ผมว่า....ปริญญา.... มาตั้งแต่เกิดเลยครับ  :)

  สวัสดีครับพี่นารี

  พอดีเขียน Blog ในหัวข้อใกล้เคียงกัน เลยสะดุดสายตากับ topic นี้เข้า

  ก็เห็นด้วยนะครับใบปริญญาก็แค่กระดาษแผ่นหนึ่ง มันอาจจะไม่ได้ทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองขึ้น แต่ผมเชื่ออยู่อย่างว่าการที่คนเราหนึ่งคนจะได้มาซึ่งเจ้าใบปริญญาใบนี้ เค้าคนนั้นคงต้องพยายามพอสมควร ไม่ได้จะด้วยเวลา หรือมันสมอง เพียงแต่เค้าคนนั้นจะสามารถนำสิ่งที่เขาได้ทุ่มเทไปกลับมาให้เกิดเป็นผลลัพธ์อันดีหรือไม่นั้น  ก็สุดขึ้นแต่ความโอกาสที่เขาจะมี และความใส่ใจที่เค้าจะให้ครับ

  แต่ที่แน่ๆ จากรูปที่ใช้ประกอบบทความนี้ จะเห็นได้ชัดๆ อย่างหนึ่งว่า ถึงการได้เจ้าใบปริญญามานั้นอาจจะก่อให้เกิดหรือไม่เกิดคุณค่ากับสังคมโดยส่วนรวม แต่มันก่อให้เกิดคุณค่าทางจิตใจกับคนรอบข้างแน่นอนครับ

  งานรับปริญญามุมหนึ่งอาจมองเป็นสัญลักษณ์ของความฟุ้งเฟ้อ แต่อีกมุมหนึ่งถ้าได้มองดูพ่อแม่พี่น้องของบัณฑิต กับรอยยิ้ม หรือน้ำตาแห่งความภูมิใจ ผมว่าก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับ

  สุดท้ายอยากจะฝากว่า เมื่อบัณฑิตคือผู้ทรงความรู้ จงใช้ความรู้เพื่อทำความดี เพราะคนยิ่งฉลาด หากใช้ความรู้ในทางที่ผิด มันก่อโทษมหันต์ยิ่งกว่าคนโง่ๆ คนหนึ่งทำผิดครับ ;)

   

  ตอนเรียนปี 1  และเมื่อตัดสินใจเข้าสู่ถนนสายกิจกรรม  ผมก็เขียนกลอนตามประสาคนคิดเรื่อยเปื่อยแบบไร้ฉันทลักษณ์ว่า

  ....

  ฉันมาที่นี่ด้วยความหวัง
  ดวงใจเปี่ยมพลังการแสวงหา
  มิใช่เพียงเพื่อใบปริญญา
  เพื่อโอ้อวดใครต่อใครว่า ..ข้าคือ "ปัญญาชน" ...

  ซึงแทบไม่น่าเชื่อว่าบทกลอนแสนธรรมดา  และไร้รูปแบบในทางสัมผัสนั้นได้ถูกนำมาใช้อย่างต่อเนื่อง  มีคนท่องจำได้เยอะมาก  และปรากฎในหนังสือรับน้องใหม่อีกหลายปี ...  ปีที่แล้วก็มีคนนำไปเขียนเป็นป้ายรับน้องเหมือนกัน

  ....

   

   

  ถ้าสี่ปีที่นี่ไม่มีอะไร

   

  ยังลอยมาลอยไปในโลกกว้าง

   

  เราคือใครก็ไม่รู้ไม่แคลงคลาง

   

  ไม่รู้จักแม้จะวางตัวอย่างไร

   

  ถ้าเช่นนั้น  ชีวิตเธอเป็นโมฆะ

   

  ปริญญาคือขยะคือหยากไย่

   

  คือทางผ่านให้ก้าวมาก็ก้าวไป

   

  มหาวิทยาลัยคือตึกโตอยู่เต็มเมือง

   

  จงศึกษาเพื่อรับใช้ประชาชน

   

  นี่คือหนทางเดียวอันเกี่ยวเนื่อง

   

  ช่วงเวลาชีวิตเราไม่เปล่าเปลือง

   

  แม้ก้าวเดียวก็กระเดื่องเฟื่องฟูภพ

   

  เมื่อเธอก้าวมาถึงที่นี่

   

  ขอเวลาสักนาทีเพื่อสงบ

   

  อย่าให้เพลงชีวิตเราต้องเซาซบ

   

   ต้องเลือนลบลอยลับกับกาลเวลา

   

  (เนาวรัตน์    พงษ์ไพบูลย์)

   

  ....

  บทกวีนี้ก็สะท้อนแนวคิดที่ล้ำค่ามาก ..ผมมักนำไปให้นิสิตได้อ่านอยู่เนือง ๆ ...

  P  รินทร์

  • พึ่งถึงบางอ้อว่าน้องรินทร์
  • ชื่อปริญญานี่นา
  • ขอให้เป็นผู้มีปัญญาตามที่คุณแม่ต้องการนะคะ

  P  TheInk

  • เห็นด้วยกับน้องอิ้งนะคะ
  • ว่างานนี้พ่อแม่ดีใจที่ลูกจบซะที
  • เพราะส่งเสียหมดเงินไม่รู้เท่าไหร่
  • นับจากนี้เป็นหน้าที่ๆลูกๆจะได้หาเลี้ยงพ่อแม่บ้างแล้วนะคะ

  P แผ่นดิน

  • ขอบคุณน้องแผ่นดินที่แวะมาเติมเต็มข้อคิดดีๆนะคะ
  • การเรียนมีหลายแบบนะคะ
  • แต่การศีกษาในระบบก็ยังเป็นสิ่งจำเป็น
  • การรู้แล้วแต่เพิกเฉยก็ไม่ต่างกับคนไม่รู้ค่ะ
  • พี่ว่าสังคมเรามีพวกรู้แล้วแต่ทำเฉยๆมากมาย
  • เราถึงต้องถอยกลับมาตั้งต้นกันใหม่ไงคะ

  แวะมาทักทาย..พร้อมคำขอบคุณ ดีใจค่ะที่พี่แวะไปเยี่ยม..แย้วก้อเลยติดสอยห้อยตามมารับข้อมูลดี ๆ จ๊ะ...ขอบคุณอีกครั้งสำหรับข้อมูลที่ละเอียดแย้วก้อดีมาก...แล้วจะติดตามผลงานเรื่อย ๆ นะค่ะ..เป็นกำลังใจให้ค่ะ

  Pกัสจัง..

  • ยินดีที่ได้รู้จักค่ะน้องกัสจัง
  • ว้าวคนชื่อกัสนี่สวยๆทั้งนั้น
  • อิอิ พึ่งส่งพี่กั๊ต กลับบ้าน
  • ก็มีน้องกัสคนสวยมาเยี่ยม
  • แล้วพี่จะแวะไปเยี่ยมที่บันทึกบ่อยๆนะคะ
  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
  L3nr
  ระบบห้องเรียนกลับทาง