เทคนิคการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ครูแตน
Speaking Skill
การเรียนรู้: เทคนิคการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (Speaking Skill)
การสอนภาษาทุกภาษา มีธรรมชาติของการเรียนรู้เช่นเดียวกัน คือ เริ่มจากการฟัง และการพูด  แล้วจึงไปสู่การอ่านและการเขียน ตามลำดับ   จุดมุ่งหมายของการพูด คือ การสื่อสารให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยการพูดอย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว  ครูผู้สอนควรมีความรู้และความสามารถอย่างไร  จึงจะสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการพูดให้แก่ผู้เรียนได้อย่างสอดคล้องกับระดับและศักยภาพของผู้เรียน

1.   ชื่อเรื่อง       เทคนิคการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ( Speaking Skill)
2.   เกริ่นนำ        
การสอนภาษาทุกภาษา มีธรรมชาติของการเรียนรู้เช่นเดียวกัน คือ เริ่มจากการฟัง และการพูด  แล้วจึงไปสู่การอ่านและการเขียน ตามลำดับ  การสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษในเบื้องต้น  มุ่งเน้นความถูกต้องของการใช้ภาษา ( Accuracy)  ในเรื่องของเสียง  คำศัพท์  ( Vocabulary)   ไวยากรณ์ ( Grammar)   กระสวนประโยค (Patterns)  ดังนั้น  กิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนระดับต้นได้ฝึกทักษะการพูด  จึงเน้นกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติตามแบบ หรือ ตามโครงสร้างประโยคที่กำหนดให้พูดเป็นส่วนใหญ่  สำหรับผู้เรียนระดับสูง กิจกรรมฝึกทักษะการพูด จึงจะเน้นที่ความคล่องแคล่วของการใช้ภาษา ( Fluency) และจะเป็นการพูดแบบอิสระมากขึ้น  เพราะจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการพูด คือ การสื่อสารให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยการพูดอย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว  ครูผู้สอนจึงควรมีความรู้และความสามารถอย่างไร  จึงจะสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการพูดให้แก่ผู้เรียนได้อย่างสอดคล้องกับระดับและศักยภาพของผู้เรียน
1.    เทคนิควิธีปฎิบัติ

กิจกรรมการฝึกทักษะการพูด มี  3  รูปแบบ   คือ
1.1   การฝึกพูดระดับกลไก (Mechanical  Drills)  เป็นการฝึกตามตัวแบบที่กำหนดให้ในหลายลักษณะ  เช่น
พูดเปลี่ยนคำศัพท์ในประโยค (Multiple Substitution Drill) 
พูดตั้งคำถามจากสถานการณ์ในประโยคบอกเล่า (Transformation  Drill)
พูดถามตอบตามรูปแบบของประโยคที่กำหนดให้ (Yes/No  Question-Answer Drill)
พูดสร้างประโยคต่อเติมจากประโยคที่กำหนดให้  (Sentence  Building)
พูดคำศัพท์  สำนวนในประโยคที่ถูกลบไปทีละส่วน  (Rub out and Remember)
พูดเรียงประโยคจากบทสนทนา (Ordering  dialogues)
พูดทายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในบทสนทนา (Predicting  dialogue)
พูดต่อเติมส่วนที่หายไปจากประโยค  ( Completing Sentences )
พูดให้เพื่อนเขียนตามคำบอก  (Split  Dictation)
ฯลฯ
1.2   การฝึกพูดอย่างมีความหมาย ( Meaningful  Drills)  เป็นการฝึกตามตัวแบบที่เน้นความหมายมากขึ้น มีหลายลักษณะ  เช่น  
                     พูดสร้างประโยคเปรียบเทียบโดยใช้รูปภาพ
                     พูดสร้างประโยคจากภาพที่กำหนดให้
                     พูดเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ในห้องเรียน
                     ฯลฯ
1.3   การฝึกพูดเพื่อการสื่อสาร  (Communicative  Drills)  เป็นการฝึกเพื่อมุ่งเน้นการสื่อสาร  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างคำตอบตามจินตนาการ  เช่น
พูดประโยคตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  ( Situation)
พูดตามสถานการณ์ที่กำหนดให้  ( Imaginary  Situation)
พูดบรรยายภาพหรือสถานการณ์แล้วให้เพื่อนวาดภาพตามที่พูด  ( Describe  and Draw)
ฯลฯ
2.     เอกสารอ้างอิง
 
1.  กระทรวงศึกษาธิการ. ชุดฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3  Teaching 4  Skills  สำหรับวิทยากร: กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2539.
2.  อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด. คู่มือการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ช่วงชั้นที่ 1-2  (ป.1-ป.6)  ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544.  กรุงเทพฯ : บุ้ค พอยท์, 2546.
3.     บทเรียนที่ได้ (ถ้ามี)    
          การสอนทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรมที่นำเสนอข้างต้น  จะช่วยสร้างเสริมคุณภาพทักษะการพูดของผู้เรียนให้พัฒนาขึ้น  จากความถูกต้อง ( Accuracy)  ไปสู่ ความคล่องแคล่ว ( Fluency)   ได้ตามระดับการเรียนรู้ และ ศักยภาพของผู้เรียน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถี่ในการฝึกฝนเอย่างสมำเสมอ และต่อเนื่อง ช่นเดียวกับการฝึกทักษะการฟัง 
คำสำคัญ  ( Keywords)  
                                1. ทักษะการพูด
                                2.  ความถูกต้องของการใช้ภาษา ( Accuracy)
                                3.  ความคล่องแคล่วของการใช้ภาษา ( Fluency)  
                                4.  การฝึกพูดระดับกลไก (Mechanical  Drills) 
                                5. การฝึกพูดอย่างมีความหมาย ( Meaningful  Drills)
                                6. การฝึกพูดเพื่อการสื่อสาร  (Communicative  Drills)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมครูภาษาอังกฤษ

คำสำคัญ (Tags)#การสอนภาษาอังกฤษ#โครงงานภาษาอังกฤษ#วิจัยในชั้นเรียน#เทคนิคการพูด#บันทึกแนะนำ#ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

หมายเลขบันทึก: 166316, เขียน: 20 Feb 2008 @ 11:15 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 00:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

ครูแตนกำลังสนใจการทำวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับทักษะการฟัง-พูด ใครมีข้อเสนอแนะกรุณาชี้แนะด้วยค่ะ  ขอบคุณล่วงหน้า

ครูมือใหม่

เขียนเมื่อ 
 • อยู่จังหวัดกำแพงเพชรใช่ไหมครับ
 • มีงานวิจัยอยู่ที่นี่ครับ
 • http://gotoknow.org/blog/yahoo/128242

   

  My Research (Full text)

   

 • เอา website การฝึดการฟังพูดมาฝากด้วย
 • ที่นี่ครับ
 • http://gotoknow.org/blog/yahoo/60068

  Listening and pronunciation(good)

 • เข้าไปดูในบันทึกก็ได้นะครับ

 • มีอีกเต็มเลย

 • ขอบคุณรับ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากเลยค่ะ ดีใจที่มีคนชี้แนะ ครูแตนเพิ่งมีโอกาสได้ใช้ความรู้จากอินเตอร์เน็ตเต็มที่ก็วันนี้แหล่ะค่ะ (เพื่อนผู้มีน้ำใจติดตั้งสายแลนด์ให้)  อยากมีความรู้เรื่องเครื่องมือวิจัย  การทำแบบสอบถามต่าง ๆ ค่ะ  ขอบคุณมาก มาก มาก

นายขวัญ ปะนันโต
IP: xxx.47.133.160
เขียนเมื่อ 

Communicative drills

หนึ่ง
IP: xxx.157.182.74
เขียนเมื่อ 

อยากมีความรู้เรื่องการพูดภาษาอังกฤษหรือเทคนิคต่างๆ

อยากขอคำแนะนำจ้า.....

Tida
IP: xxx.172.236.155
เขียนเมื่อ 

จะทำนวัตกรรมทักษะฟัง พูด เหมือนกันค่ะ มีอะไรก็แนะนำเพิ่มเติมมาอีกนะคะ

มีประโยชน์มาก

ครูเพชรบูรณืขอบคุณมาล่วงหน้าค่ะ

fee
IP: xxx.146.147.26
เขียนเมื่อ 

ผม เรียน ภาษาอังกฤษ รามคำแหง แต่ ผมยังไม่ค่อยเก่งครับ ทำยังไงจึงจะพูดเก่งครับ แลอยากเขียนเก่งด้วยครับ

พอมีวิธีไหมครับ //หรือต้องไปเรียน ติวครับ//ฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ

**086-355-1746**

พัทรส ศรีทอง
IP: xxx.172.234.185
เขียนเมื่อ 

อยากให้ครูแตนแนะนำการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เห็นชัดเจนว่านักเรียนได้พูดจริงๆ นอกจาก Role play แล้วมีอะไรอีกคะ และข้อสอบการวัดความรู้ทักษะการพูดควรเป็นแบบใหนได้บ้าง ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบ