โครงงานวิทยาศาสตร์       ระดับช่วงชั้นที่  2   ( . 4 - 6 )

ชื่อเรื่อง                                  กากกาแฟมหัศจรรย์

ชื่อผู้จัดทำ                             1.   เด็กชายกลวัชร     ชุมศรี

                                                2.   เด็กหญิงณัชชา      มั่นอ้น

                                                3.   เด็กหญิงนรารัตน์   นนท์คลัง

ชื่อคุณครูที่ปรึกษา               คุณครูนารีนารถ       นาคหลวง

                                            คุณครูสุดารัตน์           นนท์คลัง

ที่ปรึกษาพิเศษ                      คุณครูคารม  พลีดี

โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ  เลขที่  8  ถนนจิตรเพลิน   ตำบลท่าอิฐ   อำเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ์

  บทคัดย่อ

                โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง กากกาแฟมหัศจรรย์  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะของยาขัดรองเท้าหนังสีน้ำตาลเข้ม และรองเท้าหนังสีดำที่ได้จากกาบมะพร้าวเผา  สามารถใช้ทำเป็นยาขัดรองเท้าได้เช่นเดียวกับยาขัดรองเท้าที่มีจำหน่ายขายตามท้องตลาดทำมาจากสารเคมีซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม

                จากการทดลองเพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะ พบว่า อัตราส่วนผสมของยาขัดรองเท้าหนังสีน้ำตาลเข้มจากกากกาแฟสด มีอัตราส่วนที่เหมาะสมคือ พาราฟิน (กรัม) :  วาสลิน(กรัม) :  กากกาแฟสด(กรัม) : น้ำมันมะกอก(ซีซี.)  คือ 10 : 40 : 5 : 5  และของสังเกตการใช้ยาขัดรองเท้าหนังสีน้ำตาลเข้ม พบว่า เนื้อครีมแข็งเล็กน้อย มีความเหนียวและมัน เนื้อผงติดผิวหนังรองเท้าได้ดีให้สีน้ำตาลเข้ม ไม่เกาะกันเป็นก้อน เวลาขัดรองเท้าแล้วจะให้ความมันและวาวได้ดีที่สุด  อัตราส่วนผสมของยาขัดรองเท้าหนังสีดำจากกาบมะพร้าวเผาที่เหมาะสม พาราฟิน (กรัม) :  วาสลิน(กรัม) :  ผงกาบมะพร้าวเผา(กรัม) : น้ำมันมะกอก(ซีซี.)  คือ 10 : 40 : 2.5 : 5  และเมื่อนำไปใช้กับรองเท้าหนังสีดำพบว่าเนื้อครีมแข็งเล็กน้อย  มีความเหนียวของเนื้อครีมมากขึ้น และมีความมันวาวเมื่อเวลาขัดกับหนังรองเท้า เนื้อครีมติดกับผิวหนังรองเท้าได้ดี ไม่เกาะกันเป็นก้อน  

                ผลจากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ อยู่ในระดับความพอใจมากดังนี้ ความสะดวกขั้นตอนในการใช้งาน ร้อยละ 73.3  ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ  ร้อยละ  70  สามารถนำมาใช้แทนยาขัดรองเท้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาดได้  ร้อยละ 66.7    การทำความสะอาดมือหลังจากใช้งานและอุปกรณ์ ร้อยละ  60  ยาขัดรองเท้ามีกลิ่นหอม ไม่ฉุน และสามารถนำไปใช้กับเครื่องหนังอื่น ๆ ได้ เช่น กระเป๋า  ร้อยละ 53.3  ตามลำดับ