การวิจัยเชิงสำรวจ : ปัญหาการวิจัย และสมมุติฐานการวิจัย


การวิจัยเชิงสำรวจที่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ควรกล่าวปัญหาการวิจัยและสมมุติฐานการวิจัยให้ชัดเจน

การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เป็นวิธีการวิจัยประเภทหนึ่ง ที่ใช้ค้นหาลักษณะ และความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของกลุ่มประชากรจากกลุ่มตัวอย่าง  การวิจัยประเภทนี้นิยมใช้ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์  ลักษณะที่ศึกษาก็เช่น  เพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ, รายได้, เจตคติ(Attitude), ความคิดเห็น, ฯลฯ

ปัญหาการวิจัย และสมมุติฐานการวิจัย ของการวิจัยเชิงสำรวจ ดูได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ (เป็นตัวอย่างเพื่อความเข้าใจเป็นสำคัญ)

ปัญหาการวิจัย        : การสำรวจการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช

สมมุติฐานการวิจัย(H) :

                         H1: การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับระดับของการศึกษา

                         H2: การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จะแตกต่างกันตามระดับของการศึกษา

                         H3: การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของครู

                                            ฯลฯ

จากตัวอย่างข้างบนนี้จะเห็นว่า (1) การวิจัยเชิงสำรวจมีปัญหาการวิจัย หรือ Research Problems (2) ปัญหาการวิจัยกล่าวเป็นประโยคบอกเล่าก็ได้  (โปรดดูการบันทึกครั้งก่อนๆด้วย), (3) ปัญหาการวิจัยเป็นที่มาของสมมุติฐานการวิจัย  ปัญหากับสมมุติฐานจึงต้องสัมพันธ์กัน, (4) ปัญหาการวิจัยเดียวสามารถตั้งสมมุติฐานได้หลายสมมุติฐาน, (5) สมมุติฐานเหล่านั้นจะนำไปสู่การทดสอบนัยสำคัญทางสถิติ เพื่อลงความเห็นไปสู่กลุ่มประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษานั้น

มักจะมีคำถามเสมอว่า  การวิจัยเชิงสำรวจนี้จะต้องมีปัญหาการวิจัย และสมมุติฐานการวิจัยด้วยหรือไม่?  คำถามนี้เกิดขึ้นจากการที่มีรายงานวิจัยเชิงสำรวจเป็นจำนวนไม่น้อย ที่ไม่มีปัญหาการวิจัย  และ/หรือ ไม่มีสมมุติฐานการวิจัย ที่ชัดเจน  แต่มีการทดสอบนัยสำคัญชิงสถิติ

คำตอบก็อาจจะเป็นว่า  ผู้เขียนรายงานอาจจะแอบซ่อนเอาไว้ ณ ที่หนึ่งที่ใดก็ได้  เช่น เขียนไว้ในจุดประสงค์ของการวิจัย เป็นต้น  และถ้าเป็นดังนี้  เขาก็ทดสอบสมมุติฐานที่ได้เขียนปะปนไว้กับจุดประสงค์ของการวิจัยนั้น 

การวิจัยเชิงสำรวจส่วนใหญ่จะทำกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งจะต้องลงความเห็นจากค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่างไปสู่กลุ่มประชากร  การทดสอบทางสถิติจะต้องทดสอบสมมุติฐานไร้นัยสำคัญ (Null Hypothesis)  จึงต้องมีสมมติฐานการวิจัยไว้ทดสอบอยู่ดี

และเนื่องจาก  ปัญหาการวิจัยจะเป็นแหล่งที่มาของสมมุติฐานการวิจัย  ดังนั้น จึงควรเขียนปัญหาการวิจัยและสมมุติฐานการวิจัยไว้ให้ชัดเจน.

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 16485เขียนเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2006 09:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:41 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (35)
  • น่าสนใจดีครับ
  • รออ่านเรื่องใหม่อยู่ครับ
เรื่องของการวิจัยมีความสัมพันธ์กับเรื่อง Human Mind, Empirical Theory ในหลายลักษณะ  ดังนั้นบางที่ผมต้องบันทึกเรื่องนั้นก่อนจึงจะบันทึกเรื่องนี้ เพราะเรื่องนั้นเป็นพื้นฐานของเรื่องนี้ เป็นต้น    นั่นคือเรื่องใหม่อาจจะอยู่ในอีกเรื่องหนึ่งนั่นเอง  ด้วยเหตุนี้ผมจึงเขียนสามเรื่องใหญ่  จึงควรแวะๆไปดูเรื่องอื่นบ้างครับ

เป็นเรื่องที่น่าสนใจ  แต่อยากทราบว่ามีปัญหาอื่นอีกหรือไม่ในการทำวิจัย

มีครับ   ขอบคุณมากครับที่ติดตามอ่าน.

อ่านแล้ว ดีมากค่ะ  ได้ความรู้จากอีกช่องทางหนึ่ง  ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณครับ

เรียน ดร.ไสว

หากว่าหนูจะทำวิจัยเรื่อง

"สภาพ และปัญหาการดำเนินงานในโรงเรียนอนุบาลที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในสังกัดสำนักงานการอุดมศึกษา"

หนูควรจะตั้งสมมติฐานว่าอย่างไรคะ

และจะใช้ค่าสถิติอะไรบ้าง หากว่าเครื่องมือเป็นแบบ เช็คลิส และมี คำตอบปลายเปิดไว้ในการสัมภาษณ์?

และหากว่าเราจะศึกษาประชากรทั้งหมด ซึ่งเราจะใช้ประชากรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วย เช่นมี 32 แห่ง เราจะเก็บข้อมูลทั้ง 32 แห่ง เราควรมีวิธีการเขียนอย่างไรคะ

และคำถามสุดท้าย ^_^' (สำหรับวันนี้ค่ะ) ในกรณีที่เราจะสุ่มตัวอย่างเพื่อลงไปสัมภาษณ์ คือ ไปสัมภาษณ์เอาข้อมูลเชิงลึกค่ะ โดยที่เราจะใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลากเลือก ภูมิภาคละ 1 ที่ รวม 4 ภูมิภาค ก็คือ4 ที่ เราจะมีวิธีการเขียนการกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่เราจะใช้ในการสัมภาษณ์อย่างไรบ้างคะ

 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

พิมพ์กานต์ ไม้วัฒนา (Basic Researcher)

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ผมเพิ่งเข้ามาดูเมื่อวาน  ขอโทษด้วยครับที่แนะช้าไป คำถามข้างบนนี้ผมขอตอบดังนี้ครับ

๑. มีปัญหาการวิจัย ดีแล้ว  แต่ต้องปรับปรุงว่า  คำใดขยายคำใด ให้เป็นไปตามหลักภาษาที่ดีครับ

๒. เมื่อมีปัญหาการวิจัย ก็ต้องตอบปัญหา  คำตอบปัญหาก็คือ  H,  และ  H ของการวิจัยเชิงสำรวจจะทำหน้าที่ชี้นำการสร้างแบบสอบถาม  หรือแบบสัมภาษณ์ เช่น

H1 : ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะแตกต่างกันไปตามขนาดของโรงเรียน

H2 : ระดับการศึกษาของผู้บริหารจะมีความสัมพันธ์กับปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

H3 : วุฒิของครูจะมีความสัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

                    ฯลฯ

เราอาจจะเปลี่ยนจาก H  ไปเป็นคำถามย่อยก็ได้

๓. สร้างแบบสอบถามตาม H

๔. สร้าง Table ไว้ล่วงหน้าให้กับแต่ละ  H  ก็ได้

๕. ข้อ ๔. จะชี้แนะ สถิติที่จะใช้วิเคราะห์  ถ้ามีปัญหาเรื่อง  Random  หรือขนาดของ  N  ก็ควรใช้ Nonparametric Statistics  เพราะมัน Distribution Free

๖. ถ้าใช้ Population  ก็ไม่ต้องใช้ Statistical Test ควรใช้ Samples

๗. ควรศึกษา Stratified Sampling ให้แตกฉาน

ผมคิดว่าได้แนะนำหมดทุกคำถามแล้วครับ  ขอบคุณมากที่ให้เกียรติ   แม้จะตอบยาวไป  แต่ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านอื่นๆบ้างก็ได้ที่มีปัญหาทำนองเดียวกัน

เรียน ดร.ไสว  ที่เคารพ 

ถ้าปัญหาการวิจัยคือ

พฤติกรรมสุขภาพและความต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพของเด็กเร่ร่อน

สมมติฐานที่ควรตั้งคืออะไรค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

 

(๑) ปัญหาการวิจัยของคุณมีสองปัญหา  เชื่อมด้วยคำว่า "และ"  แต่ถ้าอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ว่าอะไรก็แล้วไปครับ(การวิจัยเรื่องหนึ่งควรมีหนึ่งปัญหา)

(๒) สมมุติว่าคุณคงไว้อย่างนั้น  สมมุติฐานการวิจัยก็ควรเป็นอย่างนี้ (ตัวอย่างนะครับ  และก็เป็นสมมติฐานที่ทำหน้าที่ชี้แนะข้อกะทงด้วยครับ) : H1, เพศหญิงจะสนใจสุขภาพมากกว่าเพศชาย  H2: คนที่มีอายุมาก กว่าจะสนใจสุขภาพมากกว่าผู้มีอายุน้อยกว่า   H3: ผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่าจะสนใจสุขภาพมากกว่าผู้มีการศึกษาต่ำกว่า   H4: ผู้ที่มีฐานนะทางเศรษฐกิจสูงกว่าจะสนใจสุขภาพมากกว่าผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำกว่า  H5: ผู้ที่อยู่ในเขตเมืองจะสนใจสุขภาพมากกว่าผู้ที่อยู่ในเขตชนบท  H6: ผู้ที่ดูทีวีวันละ ๒ ชม.ขึ้นไป จะสนใจสุขภาพมากกว่าผู้ที่ดูทีวีน้อยกว่า ๒ ชม. / วัน  H7: เด็กเร่ร่อนนานกว่าจะต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพมากกว่าเด็กที่ใช้เวลาเร่ร่อนน้อยกว่า  H8: เด็กเร่ร่อนจะต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพมากกว่าเด็กไม่เร่ร่อน ฯลฯ

ขออวยพรให้คุณตั้งโอ๋พบความสำเร็จนะครับ

ดี มากเลย ครับมีประโยชน์  มากครับ

แต่อยากทราบหัวข้อวิจัยทาง  รปศ  บ้างครับกำลังหาอยู่ครับว่าจะเริ่มต้น อย่างไร ที่ให้มันสอดคล้องกับบทต่อไปของการวิจัย 

                      ....ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

                                        โฬม..........

ขอบคุณครับ  เราควรเริ่มพิจารณาดังนี้ครับ

(๑) ศาสตร์ที่เราศึกษาอยู่นี้เป็นศาสตร์สาขาใด วิทยาศาสตร์?  ปรัชญา?  ---  แน่นอน  ต้อง วิทยาศาสตร์  คือวิทยาศาสตร์ทางสังคม(Social Science)  หรือ Behavioral Science)  (๒) ถ้าเป็น วิทยาศาสตร์  เราต้องคิดว่าเป็น วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์  หรือ วิทยาศาสตร์ประยุกต์? (๓)ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์  คุณ"ต้องค้นหาความรู้บริสุทธิ์" ประเภท"กฎ" หรือ "ข้อเท็จจริง"  ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คุณต้องวิจัยเกี่ยวกับการนำกฎไปใช้ !! (๔) เมื่อพบทางเลือกแล้ว ก็เรียกว่า "เรามีจุดยืนแล้ว"  จากนั้นจึง "คิดปัญหาการวิจัย"  ตามวิธีการที่เล่าเรียนมา  ลองอ่านของผมดูก็ได้ --  (๕) นำเข้าคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยคุยฟ้งในเรื่อง (๑) - (๔) เหมือนกับว่า "อวดอาจารย์ หรือสอนอาจารย์ ฉะนั้นแล !!  แล้วอาจารย์จะพอใจ  คุญจะผ่าน - แค่ปัญหาการวิจัยนะครับ (๖) ขัดเกลาตามหลักวิชาวิจัย (๗) ดำเนินการขั้นต่อไป ๆ ๆ ๆ --  จนเสร็จ

คุณทำได้ตามนี้  รับรองว่า  คุณเปนมหาบัณฑิต ที่ได้มาตรฐานระดับต้นที่จะจบแล้วนะครับ

ถ้าไม่  ก็เหมือนคนอื่นๆ ที่เดินกันเต็มเมืองนั่นแหละครับ

สงสัยอะไถมได้เสมอครับ  ถามตรงนี้แหละ  เพราะคนอื่นๆจะได้อ่านด้วย

ขออวยพรให้ฉลาด  และสำเร็จ  อ้อ -- เป็นคนละเรื่องกันกับการเป็นนักรัฐศาสตร์ท่ดีนะครับ !!!

เรียน ดร.ไสว ที่เคารพ

ดิฉันต้องการจะขอคำปรึกษาเรื่องการวิจัยคะ คือดิฉันกำลังจะทำโปรเจ็คเกี่ยวกับระเบียบวิจัย ที่มีรูปแบบที่แน่นอนและชัดเจน สามารถอ่านทำความเข้าใจได้ไม่ยาก เพื่อนำมาใช้ในมหาวิทยาลัยค่ะ แต่ว่าดิฉันไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลย จึงไม่รู้ว่าจะไปเริ่มต้นทำที่ตรงจุดไหน เพราะเท่าที่อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิจัย คู่มือการวิจัย ฯลฯ พบว่าเทคนิคการวิจัยมีมากมาย จนเกิดความรู้สึกว่า"ทำไมข้อมูลมันเยอะจัง เยอะจนไม่แน่ใจว่าจะนำข้อมูลในส่วนไหนมาเป็นเกณฑ์ในการทำระเบียบวิจัย"คะ ดิฉันจึงอยากจะขอคำแนะนำจาก ดร.ไสว นะคะ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

สมใจ  พงษ์เถื่อน

สวัสดีครับ อาจารย์ สมใจ พงษ์เถื่อน

"ระเบียบวิธีวิจัย" หรือ Research Method เป็นระเบียบวิธีสำหรับ"ค้นหา"ความรู้ และวิธีประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มี"วิธี" หลายวิธี  แต่วิธีก็ยุ่งยากแตกต่างกัน  ต้องเรียนกันจากปริญญาตรี - ปริญญาเอก  ซึ่งหมายความว่า "มีเนื้อหา"มาก  และได้มีผู้รู้เขียนเอาไว้มาก  และมีวางขายในตลาดทั่วไป  ในห้องสมุดทุกมหาวิทยาลัยก็มี  จึงขอให้อาจาย์ใช้ประโยชน์จากแหล่งเหล่านั้นจะดีกว่านะครับ  ในบล็อกส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเสนอความคิดใหม่ๆเพื่อให้คิดต่อยอดแตกฉานออกไปเป็นสำคัญครับ

ผมขอขอบคุณครับที่เข้ามาเยี่ยมบล็อกนี้

คือหนูไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเท่าไหร่ค่ะแต่จะต้องหาปัญหาเกี่ยวกับการวิจัยเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนด้านการตลาดค่ะ อยากขอคำแนะนำค่ะว่าต้องทำอย่างไรบ้างต้องเริ่มจากอะไรค่ะ

ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ตอบหนูช้าไป คิดว่ายังไม่สายนะ

ควรเริ่มอย่างนี้ครับ (๑) "ปัญหาการวิจัย" คิดอย่างง่ายๆ  อย่างคนธรรมดาคิด (๒) จากนั้นจึงเกลาให้เป็นรูปของ "ปัญหาการวิจัย"  (๓) ตอบปัญหานั้นด้วยการตั้งเป็น สมมุติฐาน ฯลฯ

จากข้อ(๑) มันจะบอกเราว่า การวิจัยของเราเป็นการวิจัยประเภทใด (เช่น แบบสำรวจ, แบบทดลอง ฯลฯ) ใช้สถิติอะไร

เรื่องเหล่านี้ผมเขียนไว้แล้วที่ บันทึกต่างๆ ข้างบนนี้ ขอให้ไปเปิดอ่านดูนะ 

เมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งแล้ว จึงจะเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา นะ อย่าลืม  อย่าเข้าพบท่านโดยที่สมองยังว่างเปล่าอยู่โดยเด็ดขาด นะ ขอให้หนูพบความสำเร็จ

มูฮำมัดรอโซ มาหิเละ

เรียน อ.ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว

สวัสดีครับ อาจารย์ ผมเป็นนิสิต กำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่ มีปัญหาเรื่องกลุ่มตัวอย่างครับ คือ ผมใช้การศึกษาแบบเชิงลึก โดยใช้ กลุ่มตัวอย่าง 10-30 เปอร์เซ็นต์ ของ YAMANE (มีวิจัยอ้างอิง)แต่ผมหาทฤษฎีนี้ไม่เจอเลย ไม่ทราบว่า มีทฤษฎีที่พูดถึงตรงนี้หรือเปล่าครับ รบกวนอาจารย์ด้วยครับ

ชื่อ Yamane นักศึกษาอ้างอิงกันมาก ลองเข้าห้องสมุด ค้นหาหนังสือสถิติของ Yamane ก็ได้ครับ หรือค้นหาจากหนังสือสถิติที่ชื่อ Statistic in Psychology and Education, Statistic in Education, ที่คนอื่นๆเขียนก็ได้ มีเรื่องเทคนิคการส่มตัวอย่างเกือบทุกเล่มครับ

มูฮำมัดรอโซ มาหิเละ

ขอบคุณอาจารย์มากครับสำหรับความกรุณา ได้ประโยชน์มากเลยครับ

สวัสดีค่ะ ชื่อหญิงค่ะ คือตอนนี้หญิงกำลังอยากทำวิจัยสำรวจสมุนไพรที่อยู่แถวหมู่บ้านพื่อจะสำรวจว่ามีกี่ชนิดและสพพรคุณ ควรเริ่มต้นยังงัยดีคะ(เป็นการคิดที่จะทำเป็นครั้งแรก) ไม่เคยทำวิจัยมาก่อน ขอความอนุเคราะห์ด้วยนะคะ

อยากเรียนถาม

มีความสนใจจะทำวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษา.....(ศึกษาอยู่ที่นี่ด้วย)ที่ส่งผลต่อความคาดหวังถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ .... (ในชั้นปี ที่1)

หมายเหตุ ชื่อของหัวข้ออาจจะยังไม่สมบูรณ์

คำถามดังนี้

1.ถ้ากลุ่มประชากรตัวอย่างแค่ 54 คน จะเพียงพอหรือไม่

2.เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ หรือ เชิงคุณภาพ ดีกว่ากัน

3.เนื่องจาก กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาน้อยควรที่จะเป็นสัมภาษณ์เชิงลึกหรือไม่

อยากทราบว่าปัญหาการวิจัยแตกต่างจากปัญหาทั่วไปอย่างไรค่ะ

และตัวอย่างปัญหาการวิจัยด้านสุขภาพ มีอะไรบ้างค่ะ

ด่วนน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ได้ความรู้และเทคนิคเพิ่มขึ้นมาก ขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงนะคะ

ผ่านมานานมาก คงลืมกันหมดแล้ว ช่วงนั้นคอมพิวเตอร์ผมมีปัญหา ผมขอคุยรวมๆก็แล้วกันนะครับ

(๑) คุณมูฮำมัดรอโซ มาหิเละ ขอบคุณครับ

(๒) คุณหญิง คุณอาจจะใช้วิธีสำรวจ เช่น เอาเนื้อเยื่อจากใบ หรือผล ฯลฯ มาส่องกล้องจุลทัศน์ หรือใช้วิธีทดลอง เช่น เอาสารเคมีอะไรเข้าไปละลายเนื้อเยื่อของพืชนั้น แล้วสังเกตผล และบันทึกไว้ ทำหลายๆอย่างแล้ววิเคราะห์ผล

(๓) คุณชฎาพร ถ้าเป็นแบบสำรวจ กลุ่มตัวอย่างควรมีขนาดใหญ่เข้าไว้จึงจะดี เช่น ๕๐ - ๑๐๐ , ควรใช้วิธีสำรวจความคิดเห็นครับ แล้ววิเคราะห์ด้วย ไค สแควร์ เมื่อได้ตัวแปรมาแล้ว ก็ให้ผู้เช่ยวชาญจัดอันดับอีกครั้งหนึ่งเพื่อหา Construct validity จากนั้นจึงนำไปให้กลุ่มตัวอย่าง Rating อีกครั้งหนึ่ง แล้วนำผลมาวิเตราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติแบบ Nonparametric Statistics

(๔) คุณเก๋ คุณกลับไปอ่านบันทึก Empirical Research อีกครั้งนะครับ ผมเขียนไว้หมดแล้ว

(๕) คุณชลาไล ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์ ดิฉันชื่อ ทศวรรณ ค่ะ

ดิฉันขอเรียนถามว่า

ชื่อเรื่องงานวิจัยคือ สภาพ ปัญหา และความต้องการใช้สื่อการสอนของครูโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา

ดิฉันควรตั้งสมมติฐานงานวิจัยอย่างไรคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

การวิจัยของคุณเป็นประเภท การวิจัยเชิงสำรวจ ชื่อเรื่องก็มีลักษณะเป็นปัญหาอยู่แล้ว สมมุติฐานอาจจะเป็นดังนี้ H1: ความต้องการการใช้สื่อการสอนจะแตกต่างกันออกไปตามระดับวุฒิการศึกษา, H2: ความต้องการการใช้สื่อการสอนจะแตกต่างออกไปตามระดับของอายุการเป็นครู, H3: ...... ตามเพศ, H4: .....ตามระยะไกลใกล้จากตัวอำเภอ, H5:..... ตามระดับเงินเดือน, H6: ..... ตามบรรยากาศการบริหารของโรงเรียน, H7: ฯลฯ

ขั้นต่อไป นำ H เหล่านี้ไปสร้างแบบสำรวจ เช่น จาก H1:

"ความต้องการการใช้สื่อการสอน : ต้องการมาก, ต้องการปานกลาง, ต้องการน้อย" ฯลฯ

การวิเคราะห์ข้อมูลก็ใช้พวก Nonparametric Statistics และไม่จำเป็นต้องสุ่มตัวอย่างเพราะเป็นพวก Distribution Free Statistics

ขอเรียนถามค่ะว่า

1. ทำไมคุณถึงเลือกทำแบบสำรวจ (Survey) มากกว่าการทำสื่อ

2. ทำไมคุณถึงเลือกทำกับโรงเรียนนี้

ไม่ทราบว่าดิฉันควรจะตอบคำถามอย่างไรคะ

ขอบคุณมากค่ะ

(๑) คำถามแบบข้อ ๑ ผมคิดว่าเขาไม่ถามหรอก เพราะมันเป็นคำถามของคนไม่รู้การวิจัย แต่ถ้าเขาถามก็ตอบดังนี้

"การวิจัยเชิงสำรวจนั้นเป็น -วิธีหรือMethod ส่วนสื่อนั้นเป็นเนื้อหาเกี่ยววิธีสอนหรือการสอน-ถ้าเปรียบเทียบก็ว่า -สื่อเปรียบเมือนโต๊ะที่เราจะสร้าง(เนื้อหา) เลื่อย,สิ่ว,ตะปู,ฆ้อน,ฯลฯ เป็นเครื่องมือ(วิธีวิจัย)" ฉันใดก็ฉันนั้น คำถามเช่นนั้นจึงตลกมาก

คิดว่าคงไม่ใช่การสอบปริญญาโท-เอก นะ เพราะระดับนี้เขาไม่ถามกันแบบนี้

(๒) ตอบไปว่า

"เพราะหนูอยู่โรงเรียนนี้, เพราะหนูสะดวก, เพราะหนูต้องการรู้โรเรียนที่หนูสอน, เพราะหนูมีทุนน้อย, เพราะหนูอยากรู้เกี่ยวเด็กของฉัน, ฯลฯ "

เรียน ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว

สวัสดีค่ะพอดีหนูได้ทำวิจัยเชิงสำรวจในหัวข้อ การสำรวจพฤติกรรมในการรับประทานอาหารมื้อดึก อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำการตั้งวัตถุประสงค์นี้หน่อยค่ะ

สวัสดี คุณไม่แสดงตน

น่าจะเป็นดังนี้

(๑) เพื่อรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสัดส่วนผู้ที่รับประทานอาหารมื้อดึกในประเทศไทย

(๒) เพื่อรู้เหตุผลของผู้ทีทานอาหารมื้อดึก

(๓) เพื่อรู้ว่าผู้ที่ทานอาหารมื้อดึกเป็นผู้ประกอบอาชีพประเภทใด

(๔) เพื่อรู้ว่าเพศใดชอบทานอาหารมื้อดึก

(๕) เพื่อรู้ว่าการทานอาหารมื้อดึกจะสัมพันธ์กับระดับอายุหรือไม่

(๖) เพื่อรู้ว่า การทานอาหารมื้อดึกจะสัมพันธ์กับระดับการศึกษาหรือไม่

ฯลฯ

พอดีหนูเรียนวิชาวิจัยอยู่ค่ะ แล้วสนใจจะทำวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน ชื่อเรื่องวิจัยหนูดีหรือยังคะ แล้วลักษณะของปัญหาควรจะเป็นไปในลักษณะยังไงดีคะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณมากนะค่ะ ที่โรงเรียน กำลังให้ศึกษางานวิจัยทางอินเทอร์เน็ตพอดีเลย ขอบคุณจริงๆค่ะ

ยังมีอีกเรื่องนึงค่ะ คือว่าครูของหนูให้ทำโครงงานวิจัยค่ะ หนูคิอไม่ออกว่าจะทำเป็นเชิงสำรวจยังไงดี(หนูอยู่ สตรีวิทยาค่ะ)ครูให้ดูหนัง

สือที่รุ่นพี่เค้าทำ แล้งครูบอกห้ามทำซ้ำหนูคิดไม่ออกจริงๆค่ะ

สวัสดี หนูอริสา

บทความของผมใน gotoknow นี้ ค่อนข้างจะ Advanced นะ จะต้องมีพื้นประมาณปริญญาตรีขึ้นไป แม้ปริญญาตรีก็อาจจะยังไม่พอนะครับ แต่ก็อ่านได้ครับ อ่านบ่อยๆ ตั้งใจ คิด ก็น่าจะเข้าใจบ้าง เอาอย่างนี้ดีกว่านะ คือ คุณลองไปที่ google แล้วพิมพ์คำว่า วิจัย การวิจัย การวิจัยเชิงการสำรวจ การวิจัยเชิงการทดลอง การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ วิธีวิจัย คำบรรยายเกี่ยวกับการวิจัย โครงการวิจัย เค้าโครงการวิจัย ฯลฯ คือใช้คำประเภทคิดว่าเป็น key word ก็น่าจะพบบ้าง ลองดูนะ โรงเรียนของหนูเขาสอนก้าวหน้า ครูดี เกง ไปไกลมาก หนูเองก็เก่ง ค้นหาต่อไปเรื่อยๆนะ ขออวยพรให้พบความสำเร็จสมใจ

ด้วยความปรารถนาดี

ดร.ไสว

ขอบคุณค่ะ กำลังเรียน เจอข้อสอบเมื่อวาน ไม่คิดว่าจะออกเรื่องนี้ค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี