การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เป็นวิธีการวิจัยประเภทหนึ่ง ที่ใช้ค้นหาลักษณะ และความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของกลุ่มประชากรจากกลุ่มตัวอย่าง  การวิจัยประเภทนี้นิยมใช้ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์  ลักษณะที่ศึกษาก็เช่น  เพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ, รายได้, เจตคติ(Attitude), ความคิดเห็น, ฯลฯ

ปัญหาการวิจัย และสมมุติฐานการวิจัย ของการวิจัยเชิงสำรวจ ดูได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ (เป็นตัวอย่างเพื่อความเข้าใจเป็นสำคัญ)

ปัญหาการวิจัย        : การสำรวจการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช

สมมุติฐานการวิจัย(H) :

                         H1: การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับระดับของการศึกษา

                         H2: การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จะแตกต่างกันตามระดับของการศึกษา

                         H3: การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของครู

                                            ฯลฯ

จากตัวอย่างข้างบนนี้จะเห็นว่า (1) การวิจัยเชิงสำรวจมีปัญหาการวิจัย หรือ Research Problems (2) ปัญหาการวิจัยกล่าวเป็นประโยคบอกเล่าก็ได้  (โปรดดูการบันทึกครั้งก่อนๆด้วย), (3) ปัญหาการวิจัยเป็นที่มาของสมมุติฐานการวิจัย  ปัญหากับสมมุติฐานจึงต้องสัมพันธ์กัน, (4) ปัญหาการวิจัยเดียวสามารถตั้งสมมุติฐานได้หลายสมมุติฐาน, (5) สมมุติฐานเหล่านั้นจะนำไปสู่การทดสอบนัยสำคัญทางสถิติ เพื่อลงความเห็นไปสู่กลุ่มประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษานั้น

มักจะมีคำถามเสมอว่า  การวิจัยเชิงสำรวจนี้จะต้องมีปัญหาการวิจัย และสมมุติฐานการวิจัยด้วยหรือไม่?  คำถามนี้เกิดขึ้นจากการที่มีรายงานวิจัยเชิงสำรวจเป็นจำนวนไม่น้อย ที่ไม่มีปัญหาการวิจัย  และ/หรือ ไม่มีสมมุติฐานการวิจัย ที่ชัดเจน  แต่มีการทดสอบนัยสำคัญชิงสถิติ

คำตอบก็อาจจะเป็นว่า  ผู้เขียนรายงานอาจจะแอบซ่อนเอาไว้ ณ ที่หนึ่งที่ใดก็ได้  เช่น เขียนไว้ในจุดประสงค์ของการวิจัย เป็นต้น  และถ้าเป็นดังนี้  เขาก็ทดสอบสมมุติฐานที่ได้เขียนปะปนไว้กับจุดประสงค์ของการวิจัยนั้น 

การวิจัยเชิงสำรวจส่วนใหญ่จะทำกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งจะต้องลงความเห็นจากค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่างไปสู่กลุ่มประชากร  การทดสอบทางสถิติจะต้องทดสอบสมมุติฐานไร้นัยสำคัญ (Null Hypothesis)  จึงต้องมีสมมติฐานการวิจัยไว้ทดสอบอยู่ดี

และเนื่องจาก  ปัญหาการวิจัยจะเป็นแหล่งที่มาของสมมุติฐานการวิจัย  ดังนั้น จึงควรเขียนปัญหาการวิจัยและสมมุติฐานการวิจัยไว้ให้ชัดเจน.