บุคลิกภาพ

ไม่หล่อแต่ดูดีได้

บุคลิกภาพ

                 

               คำว่า บุคลิกภาพ (Personality) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า Persona ซึ่งแปลว่า หน้ากาก (mask) ที่นักแสดงละครสมัยกรีกและโรมันสวมใส่  เพื่อให้ผู้ชมทราบว่าตัวละครนั้นมีบุคลิกลักษณะแบบใด  ดังนั้น  คำว่า บุคลิกภาพ ตามความเข้าใจในระยะแรกเริ่มจึงมีความหมาย ถึง กิริยาท่าทีที่แต่ละบุคคลแสดงออกมาให้ปรากฏต่อหน้าสังคม                  

                ความหมายของคำว่า บุคลิกภาพ นั้นยากที่จะให้จำกัดความได้อย่างแน่นอนตายตัว เพราะโดยปกติ คนเรามักตัดสินบุคลิกภาพของผู้อื่นโดยเอาความรู้สึกของตนเองเป็นเครื่องวัด โดยวัดจากปฏิกิริยาที่บุคคลอื่นแสดงต่อตนเองเป็นเกณฑ์  ถ้ารู้สึกว่าดีหรือไม่ดีก็เพราะบุคคลนั้นมีปฏิกิริยาต่อตนในทางที่ตนชอบหรือไม่ชอบเป็นสำคัญ ซึ่งอาจจะไม่ใช่สภาพที่แท้จริงของบุคคลนั้นก็ได้  ดังนั้น ความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลที่มีต่อบุคคลอื่นจึงมิใช่ตัววัดบุคลิกภาพที่แท้จริง เพราะคนสองคนอาจมีความรู้สึกต่อปฏิกิริยาของคน ๆ หนึ่งในลักษณะที่แตกต่างกันก็ได้  ขึ้นอยู่กับการรับรู้ที่แตกต่างกัน                                 

               นักจิตวิทยาได้ให้ความหมายของคำว่าบุคลิกภาพ  ไว้หลากหลาย  ตัวอย่างเช่น                  

               บุคลิกภาพ หมายถึง  ลักษณะโดยส่วนรวมของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม  ทำให้แต่ละบุคคลมีรูปแบบของการแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน  (Hilgard, 1965)              

              บุคลิกภาพ  หมายถึง  รูปแบบของพฤติกรรม  ความคิด  และอารมณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของบุคคลนั้น  ( Rubin and McNeil,  อ้างใน นันทนา  ธรรมบุศย์, 2539)                  

              บุคลิกภาพ หมายถึง  รูปแบบของลักษณะนิสัย ( Trait) และพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของบุคคล  ทำให้คนเรามีลักษณะที่แตกต่างไปจากบุคคลอื่น    ลักษณะดังกล่าวนี้จะมีความคงที่อยู่ตลอดเวลา  (Baron and Paulus, 1991)                  

              บุคลิกภาพ หมายถึง  คุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ซึ่งบุคคลใช้เป็นแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม  ( Fernald and Fernald, 1978)                  

              บุคลิกภาพ  หมายถึง ลักษณะโดยส่วนรวมของแต่ละบุคคล  อันประกอบไปด้วยระบบทางกายและจิตซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเป็นตัวกำหนดลักษณะของพฤติกรรมและความคิดของบุคคลนั้น  ( Allport, quoted in Hjelle and Zeigler, 1992)                  

              บุคลิกภาพ หมายถึง  รูปแบบของลักษณะนิสัย ( Trait) ของแต่ละคนที่มีลักษณะไม่เหมือน ใคร (Guildford, quoted in Bourne and Ekstrand, 1985)  

              จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่า  นักจิตวิทยาได้ให้ความหมายของคำว่า บุคลิกภาพ ไว้หลายทัศนะ  แต่ละความหมายมีความใกล้เคียงกันและมีองค์ประกอบอย่างกว้างขวาง  เช่น  รูปแบบของพฤติกรรม  ลักษณะนิสัยส่วนตัว  ความคิด  อารมณ์  ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น   ดังนั้น  บุคลิกภาพจึงหมายถึงลักษณะโดยรวมของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งทำให้บุคคลนั้นสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน charito

คำสำคัญ (Tags)#บุคลิกภาพ#ดูดี#ป.บริหารรุ่น6

หมายเลขบันทึก: 163185, เขียน: 03 Feb 2008 @ 22:16 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 21:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)