รูปร่างและรูปทรงเป็นส่วนประกอบของ เส้น ที่สำคัญ  ที่นำไปใช้ในการออกแบบ 

              

 1. รูปร่าง ( Shape )  หมายถึงเส้นรอบนอก (  Out  Line ) ของวัตถุที่เรามองเห็น ซึ่งเป็นลักษณะ  2  มิติ มีความกว้างและความยาว  ไม่มีความหนาหรือความลึกนำไปใช้ในงานออกแบบ 2 มิติ  รูปร่างแบ่งออกเป็น   3   ประเภทคือ

                      
     1.1  รูปร่างตามธรรมชาติ  ( Natural  Shape)  หมายถึง  รูปร่าง ที่เกิดขึ้นเองตาม      ธรรมชาติที่เราได้พบเห็นกันอยู่ทุกวัน เช่น  คน  สัตว์  พืช  เป็นต้น
                             
     1.2  รูปร่างเรขาคณิต  ( Geometrical  Shape )   หมายถึงรูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้น  มีโครงสร้าง แน่นอน   เช่น  วงกลม   สามเหลี่ยม   สี่เหลี่ยม  เป็นต้น
                

     1.3  รูปร่างอิสระ ( Free  Shape ) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Abstract  shape หมายถึงรูปร่างที่ถูก เปลี่ยนแปลงให้ง่ายขึ้น  หรือตัดตอนให้ผิดเพี้ยนไปจากความจริงอาจจะขยายขึ้น  ตัดทอน  ดัดแปลง  เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่

                   

2.รูปทรง ( Form  )  หมายถึง  ลักษณะของวัตถุที่เรามองเห็นเป็นรูป  3  มิติ คือมีความกว้าง  ความยาว และความหนา  หรือความลึก  เรามองไม่เห็นเส้นขอบของวัตถุ  แต่เราเห็น รูปได้จาก    ความลึกของเส้น  สี  แสง  และเงา   ถ้าวัตถุนั้นมีปริมาตรเราจะเห็นเป็นรูป  3  มิติ

                     

รูปทรงแบ่งได้เป็น  3 ประเภท คือ

                     

    2.1  รูปทรงจากธรรมชาติ ( Natural  Form )   หมายถึง  รูปทรงที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติเช่น  คน  สัตว์   พืช   โดยการนำมาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะในลักษณะ 3 มิติ  รูปทรงประเภทนี้จะให้ความรู้สึกมีชีวิต   

    2.2   รูปทรงเรขาคณิต  ( Geometrical  Form ) หมายถึง รูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยเครื่องมือ ได้แก่  รูปทรงสามเหลี่ยม  รูปทรงสี่เหลี่ยม  รูปทรงกลม  เป็นต้น รูปทรงเหล่านี้จะแสดง ความกว้าง    ความยาวและความหนาหรือความลึก  มีความเป็นมวลหรือมีปริมาตร
  

    2.3  รูปทรงอิสระ  ( Free form )  รูปทรงอิสระหมายถึง   รูปทรงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือมนุษย์สร้างขึ้นไม่มีโครงสร้างเป็นมาตรฐานแน่นอนเหมือนรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงจากสิ่งมีชีวิต ได้แก่  รูปทรงของก้อนหิน   ก้อนกรวด   ดิน   หยดน้ำ  ก้อนเมฆ  เปลวไฟ  คลื่นน้ำ   คลื่นทราย   รูปปั้น   ภาพเขียนเป็นต้น   

                         Master. Thani  Phunopakun. Audio Visual & Art