ธรรมาภิบาลของราชการไทย (ต่อ)

·    แนวทางการขับเคลื่อน

                      1. สร้างกลุ่มผู้นำและผลักดันให้เกิดองค์กรแห่งสุจริตธรรมที่มีประสิทธิภาพ และมีศักดิ์ศรีในทุกระดับ เพื่อเป็นแบบอย่างของการเรียนรู้และขยายผล

                      2. การพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่เป็นระบบย่อยให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้องกัน

                      3. วางระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล เช่น การออกกฎหมาย การพัฒนาระบบ และการจัดกลไกรับผิดชอบ

·    กระบวนการทำงานในระดับกระทรวง/กรม  มี 7 ยุทธศาสตร์

                      1. การสร้างกลุ่มผู้นำ และผลักดันให้เกิดองค์กรแห่งสุจริตธรรม

                      2. การปรับเปลี่ยนกระบวนทรรศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม และการพัฒนาข้าราชการ

                      3. การให้คำปรึกษาแนะนำ และการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

                      4. การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

                      5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

                      6. การวัดผลและตรวจสอบด้านจริยธรรม

                      7. การวางระบบสนับสนุนและปัจจัยพื้นฐานด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล

4. เงื่อนไขความสำเร็จของการสร้างธรรมาภิบาล

·     คุณภาพของภาครัฐ เอกชน และประชาชนในสังคม

·     ต้องใช้ เวลาและอาศัยความร่วมมือจากทุกสถาบันในสังคม  ไม่ใช่มีกฎหมายอย่างเดียว

·     ต้องมีการบริหารจัดการและการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  รวมทั้งการจัดทำตัวชี้วัด  และการติดตามผลด้วย

5. กองทัพกับธรรมาภิบาล

·     กองทัพเป็นสถาบันสำคัญในการรักษาความมั่นคง  และการพัฒนาประเทศทั้งที่ผ่านมาและในอนาคต

·     กองทัพจำเป็นต้องมีธรรมาภิบาลเพราะมีกำลังพล  กำลังอาวุธ  และมีวินัยที่เข้มแข็ง

·     การน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการรู้รักสามัคคีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯมาเป็นธงนำในการสร้างธรรมาภิบาลของกองทัพ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)