สวัสดีค่ะชาว gotoknow สำหรับ blog นี้ก็เพื่อจะเผยแพร่ความรู้ในรายวิชาที่ได้ทำการสอนนักศึกษา จึงอยากนำมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ผู้ที่สนใจด้านนี้มาเสนอความคิดเห็นและแนวความคิดใหม่ๆ แก่ผู้ที่สนใจละคณาจารย์ที่ได้สอนวิชานี้ในสถาบันอื่นๆ ด้วย

การจัดการสารสนเทศ อันนี้ มันก็ต่อเนื่องมากับ วิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบระบบสารสนเทศ คือ เราต้องรู้ว่าองค์กรเป็นอย่างก่อนทำธุรกิจอะไร ต้องการระบบอะไรเพื่อทีจะนำมาพัฒนาองค์กร ลดต้นทุกองค์กร แล้วนำสิ่งที่ได้มานั้นนำมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาเป็นระบบสนเทศ

ดังนั้น เพื่อเป็นเช่นนี้เราก็มารู้จักกันเลยว่า ระบบสารสนเทศคืออะไรก่อน มีหลายคนให้คำนิยามของระบบสารสนเทศไว้ ซึ่งมีหลากหลายกันไปแต่ผลสรุปก็คือมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อันเดียวกัน

ในที่นี้จะยกคำนิยามหรือข้อความบางส่วนในเรื่องของ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มาจากหนังสือของผศ.ดร.สัลยุทธ์ สว่างวรรณ ได้รับการแปลและเรียบเรียงเนือหามาจากหนังสือของ [email protected]  จึงขออนุญาต ณ ที่นี้ที่จะนำเนื้อหาบางส่วน ที่เป็นประโยชน์มาเผยแพร่ความรู้ให้บุคคลผู้ที่มีความสนใจ มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ระบบสารสนเทศคือ อะไร

  • อาจจะกล่าวได้ในทางเทคนิคซึ่งจะหมายถึง กลุ่มของระบบ(system) คือกลุ่ม ขององค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน และทำงานเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน กลุ่มของระบบงานจะประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือตัวอุปกรณ์ ซึ่ง ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะมีหน้าที่ประมวลผล รวบรวม จัดเก็บ และสนับสนุนการตัดสินใจการควบคุมภายในองค์กร และช่วยวิเคราะห์แก้ปัญหา ต่างๆ ในองค์กรด้วย  

ทำไมต้องมีระบบสารสนเทศ

  • เป็นคำถามที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะอย่างที่ได้กล่าวมา ว่าปัจจุบันระบบสารสนเทศถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากในองค์กร เพื่อจะนำพาองค์กรไปสู่การพัฒนาแบบสมัยใหม่และคนก็เริ่มที่จะสนใจที่จะเรียนรู้ในเรืองของระบบสารสนเทศกันมากขึ้น