เทคนิคการปลูกฟักทองให้ติดผลดี
การเตรียมดินปลูก ต้องมีการเตรียมดินให้ดี มีการเตรียมดินให้ดินมีความร่วนซุย โดยการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการใช้ปุ๋ยหมักปรับความอุดมสมบูรณ์และตากดินทิ้งไว้ 7 – 15 วัน และทำการ ไถซ้ำอีกครั้ง
การปลูก  โดยการใช้พันธุ์ดี ในอัตราหลุมละ 2 เมล็ดแล้วกลบดินพอประมาณ
การดูแลรักษา  หลักจากฟักทองงอกแล้วมีใบจริง 2-3 ใบ ถอนต้นที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งให้เหลือ 1 ต้น แล้วใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หลังจากฟักทองเริ่มออกดอกใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อีกครั้ง ควรมีการให้น้ำอย่าง สม่ำเสมอ
การกำจัดศัตรูพืช   ควรมีการทำรุ่นเอาวัชพืชออกจากบริเวณต้นฟักทองให้สะอาด เพื่อทำให้ดินมีความร่วนซุย
เทคนิคการช่วยให้ฟักทองผสมเกสร เทคนิคการทำให้ฟักทองติดผลดกมากขึ้น โดยมีการผสมเกสรช่วยในตอนเช้า หรือ ถ้านำดอกเกสรตัวผู้ข้ามต้นมีการติดผลดี  
ข้อมูลพื้นฐานโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง บ้านตะคล้อ หมู่ที่ 4 .ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี  
ชื่อนายประสาน  เหล่าฤทธิ์
สถานที่จัดทำแปลงบ้านเลขที่ 2/5 หมู่ที่ 4  ชื่อบ้านตะคล้อ  ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก    จังหวัดอุทัยธานี
มีพื้นที่จัดทำฟาร์มขนาดพื้นที่ 6 ไร่
                       
รูปแบบฟาร์ม
พื้นที่  6  ไร่  
กิจกรรม เหตุผลในการกำหนดกิจกรรม เงื่อนไข

กิจกรรม  ด้านพืช     

              ผักสวนครัว  -          มะระจีน-          บวบ-          คะน้า-          กวางตุ้ง-          ถั่วฝักยาว-          ฟักทอง
  -          ปลูกได้ตลอดปี-          ปลูกได้ตลอดปี-          ปลูกได้ตลอดปี อายุสั้น-          ตลาดมีความต้องการ,จำหน่ายได้ให้ท้องถิ่น   -          แปลงเรียนรู้-          สภาพพื้นที่มีความเหมาะสม-          ส่งเสริมการเปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ-          มีผักบริโภคตลอดปี-          เป็นแปลงเรียนรู้ของชุมชน               ต้นทุน ผลตอบแทน (การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง)

ด้านพืช(แยกรายพืช) ต้นทุน (บาท/ไร่) ผลตอบแทน (บาท/ไร่) กำไร ขาดทุน (บาท)

           พืชผัก

1.  บวบ

2.  มะระจีน

3.  ผักบุ้งจีน

4.  ถั่วฝักยาว

5.  ฟักทอง

6.  กระเพรา,โหราพา 

1,200

1,530

1,050

1,475

2,120

500

3,250

2,760

2,000

4,500

5,780

2,000

2,000

1,230

950

3,025

3,660

1,500

ด้านปศุสัตว์ ต้นทุน (บาท/ไร่) ผลตอบแทน (บาท/ไร่) กำไร ขาดทุน (บาท)
หมูหลุม...............ตัวไก่.......................ตัวเป็ด....................ตัวฯลฯ      
ด้านประมง ต้นทุน (บาท/ไร่) ผลตอบแทน (บาท/ไร่) กำไร ขาดทุน (บาท)
ปลาดุก/สวาย/นิล..........(ตัว/บ่อกระชัง)กบ...............ตัว/บ่อฯลฯ      

                                         

จินตนา  เหล่าฤทธิ์

โดย...สะแกกรัง