คัมภีร์เต้าเต๋อจิง ฉบับประยุกต์ใช้ (ประพันธ์และเรียบเรียงโดย อ.จ้าวเมี่ยวกว่อ)

คัมภีร์เต้าเต๋อจิง

คัมภีร์เต้าเต๋อจื่อ ประพันธ์โดยท่านเหล่าจื่อเป็นเวลาเกือบ 2800 ปีมาแล้ว (ก่อนศาสนาพุทธ) ประกอบด้วยอักษรจีนห้าพันคำ แบ่งแยกออกเป็น 81 บท มีคำกล่าวว่า คัมภีร์เต้าเต๋อจิงเป็นราชาแห่งหมื่นคัมภีร์ ว่าด้วยศาสตร์ของการเป็นผู้นำ แต่มีคนมาถอดความแล้วนำไปประยุกต์ใช้ในมากมายหลายด้าน เช่นด้านสุขภาพและการรักษาโรค
ดังนั้น ดิฉันจะนำมาแนะนำให้อ่านกันเป็นบทๆ

-----------------------------------------------

บทที่ 1 ประตูสู่ความลี้ลับทั้งมวล

"เต๋า" ที่ใช้ถ้อยคำภาษาบอกเล่าได้
มิใช่เต๋าอันเป็นอมตะ
"นาม" ที่ใช้ถ้อยคำภาษามาแสดงได้
ก็มิใช่นามอันอมตะ
"ไม่มี" คือนามที่เรียกขานระหว่างก่อนฟ้าดินอุบัติ
"มี" คือนามที่เรียกขานเมื่อสรรพสิ่งก่อกำเนิดแต่แรกเริ่ม
อยู่ในอาณาจักรเลิศล้ำมหัศจรรย์สุดหยั่งแห่งความว่างเปล่าเสมอ
สามารถสำรวจความลี้ลับแห่งการสร้างสรรค์ของสรรพสิ่ง
อยู่ในอาณาจักรที่มีวัตถุดำรงอยู่จริงเสมอ
สามารถสำรวจปั้นปลายแห่งวิถีธรรมชาติ
ทั้งสองประการนี้มีที่มารากเหง้าเดียวกัน แต่ขานนามต่างกัน
ทว่าต่างแฝงความหมายลึกซึ้งยาวไกล
การเสาะแสวงสืบค้นอย่างต่อเนื่อง จากลุ่มลึกสู่ความลุ่มลึกมากขึ้น
นั่นก็คือประตูสู่การรับรู้ความลี้ลับทั้งมวลในธรรมชาติ


จาก : คัมภีร์เต้าเต๋อจิง ฉบับประยุกต์ใช้ โดย อ.จ้าวเมี่ยวกว่อ

-----------------------------------------------------------------------------

 

บทที่ 2 มีกับไม่มีก่อเกิดซึ่งกันและกัน

เมื่อคนทั่วหล้าทราบดีว่า อย่างไรคือความงาม
ครั้นแล้วความอัปลักษณ์ก็อุบัติขึ้น
คนทั่วหล้าต่างทราบดีว่า อย่างไรคือความดี
ก็เพราะมีความชั่วดำรงอยู่
"มี" กับ "ไม่มี" คือสองสิ่งตรงกันข้ามที่ก่อเกิดซึ่งกันและกัน
"ยาก" กับ "ง่าย" ประกอบขึ้นจากสองสิ่งตรงกันข้าม
"ยาว" กับ "สั้น" แสดงให้เห็นจากการเทียบเคียงของสองสิ่งตรงกันข้าม
"สูง" กับ "ต่ำ" คือสองสิ่งตรงกันข้ามที่ดำรงคงอยู่
"เสียงร้อง" กับ "เสียงสะท้อน" คือคู่เสียงที่ประสานกลมกลืน
"หน้า" กับ "หลัง" คือสองสอ่งตรงกันข้ามและปรากฎให้เห็นเป็นลำดับ
เหล่านี้เป็นสิ่งอมตะ
ด้วยเหตุนี้ ปรัชญาเมธีกุมกฎเกณฑ์เหล่านี้ไว้
ทำให้การอบรมศึกษากลายเป็นเรื่องมุมานะปฎิบัติด้วยตนเองอันเป็นพลัง
แบบอย่างที่ไร้วาจา
คล้อยตามธรรมชาติ
ปล่อยสรรพสิ่งเจริญพัฒนาตามสัญชาตญาณธรรมชาติโดยไม่ก้าวก่าย
ให้กำเนิดและหล่อเลี้ยงสรรพสิ่งโดยไม่ครอบครองเป็นส่วนตน
ช่วยเหลือเอื้อสรรพสิ่งเต็มกำลัง โดยไม่คิดหวังผลตอบแทน
เมื่อภารกิจสัมฤทธิ์ผล ไม่แสดงตนเป็นเจ้าของ
ด้วยเหตุมีเกียรติคุณ ไม่ถือครอง
ดังนั้น ผลงานและเกียรติคุณท่านจึงไม่สูญสลาย

----------------------------------------------------------------------

บทที่ 3 ใช้หลักอกรรมให้เป็นประโยชน์ได้อย่างชาญฉลาด

หากผู้ปกครองไม่อิงเจตนาตนยกย่องผู้ปรีชาสามารถ
ประชาชนก็จะไม่แก่งแย่งเพื่อชื่อเสียงลาภยศ
หากผู้ปกครองไม่แสวงหาสิ่งล้ำค่าหายากตามกระแสนิยม
ประชาชนก็จะไม่พิสมัยความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมจนกลายเป็นโจรผู้ร้าย
เมื่อไม่ปรากฎสิ่งยั่วยุพาให้ว้าวุ่นฟุ้งซ่าน
ประชาชนก็ไม่มีเจตนาคิดการร้าย
ดังนั้น วัตถุประสงค์การบริหารปกครองประเทศของอริยบุคคล
คือทำให้อ่อนน้อมคล้อยตาม
ใส่ใจให้มีชีวิตความเป็นอยู่ปานกลางและมีความอบอุ่น
ให้ทุกคนพึงพอใจชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขตามความต้องการที่เป็นจริง
ลดความทะยานอยากของประชาชนที่มุ่งเพื่อผลประโยชน์ ฐานะตำแหน่ง
ชื่อเสียง เกียรติยศ และเพื่อเป็นที่โปรดปราน
เสริมสุขพลานามัยทั้งกายใจ
ทำให้ประชาชนอยู่ในภาวะไร้ทุกข์ไร้ห่วง มีสุขเป็นนิตย์
แม้คนจำพวกอวดตัวว่าชาญฉลาด
ก็มิอาจหาญบุ่มบ่ามยอมสูญเสียชีวิตอันผาสุกของตนไปอย่างง่ายดาย
ไม่ว่าจะประกอบกิจการใด คล้อยตามธรรมชาติ
มีฤาโลกจะไม่สงบสุข

----------------------------------------------------------------

บทที่ 4 โครงร่างเต๋าว่างเปล่า

"เต๋า" คือความว่างเปล่าไร้รูป
ด้วยหยิน-หยางต่างขจัดและขัดแย้งทั้งกลมกลืนซึ่งก้นและกัน จึงสำแดงบทบาท
ยามสำแดงบทบาทกลับมิรู้หมดรู้สิ้น
ความลำลึกนั้นสุดหยั่ง! คล้ายต้นบรรพ์แห่งสรรพสิ่ง
มนุษย์ควรถนอมรักสรรพชีวิตในธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่
และควรถนอมรักมนุษยชาติด้วย
จำกัดขัดขวางความฮึกเหิมมุ่งทำลายต่อกัน
นำข้อพิพาทบาดหมางทั้งปวงแปลงเปลี่ยนเป็นอารยสัมพันธ์และผูกญาติสัมพันธ์
มนุษย์และสรรพสิ่งต่างเสพรับความอบอุ่นและแสงจากธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ด้วยกัน
ต่างปรับตัวสอดรับสิ่งแวดล้อมการดำรงอยู่และต่างผสมผสานเสริมบทบาทกันและกัน
ณ ยามนี้ ฟ้าช่างบริสุทธิ์สดใส!
มนุษย์และสรรพสิ่งไม่แบ่งเขาแบ่งเรา
ไม่ต่อสู้ปะทะกันอีก ไม่บั่นทอนกันเอง
ในเวลาเดียวกันต่างก็หลบเร้นด้านลบอันเป็นสิ่งต่ำทราม ผุกร่อนและสิ่งโสมม
สะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติดั้งเดิมดุจเดียวกับ "เต๋า" ร่วมกัน
โอ้! พลานุภาพ "เต๋า" ที่ยิ่งใหญ่นี้ อเนกอนันต์ไม่รู้หมดรู้สิ้น
ไม่มีการเริ่มต้นและอวสาร หมุนเวียนเป็นวัฎจักร
ข้ากล่าวมิได้ว่า "เต๋า" เป็นลูกหลานของผู้ใด

----------------------------------------------------------------------------------

บทที่ 5 ไม่เอนไม่เอียง

ฟ้าดินไร้สิ่งที่เรียกว่า เมตตาธรรม
สุดแต่สรรพสิ่งเจริญพัฒนาตามธรรมชาติ
อริยบุคคลก็ไร้สิ่งที่เรียกว่า เมตตาธรรม
สุดแต่ประชาชนจะทำงานและพักผ่อน
ระหว่างฟ้ากับดิน
เหมือนกระบอกสูบลมมากมิใช่หรือ?
แม้ว่างเปล่า แต่กลับมิใช่ว่างไร้
ยิ่งมีการเคลื่อนไหวมากเท่าไร ยิ่งก่อเกิดลมไม่รู้หมดรู้สิ้นเท่านั้น
พูดมากคุยจ้อไม่หยุด รังแต่ทำให้ผู้คนมีจิตสับสน
มิสู้ไม่เอนไม่เอียงรักษาวิถึสายกลางอย่างเคร่งครัด

----------------------------------------------------------------------
บทที่ 6 มูลรากฟ้าดิน

"เต๋า" เปลี่ยนแปลงมิได้หยุดนิ่งตลอดกาล
นี่เรียกว่า การเริ่มต้นชีวิตแห่งความลี้ลับ
แหล่งให้กำเนิดรูปลักษณะการเริ่มต้นชีวิตแห่งความลี้ลับ
เรียกว่า เต๋าธรรมชาติบันตาลบ่อเกิดพรสวรรค์แก่โลก (ฟ้าดิน)
ต่อเนื่องเนืองอนันต์ ดำรงอยู่เหมือนดั่งมีดั่งไม่มี
บทบาทนั้นอเนกอนันต์ชั่วนิจนิรันดร์

------------------------------------------------------------------------
บทที่ 7 อยู่นอกเหนือวัตถุ

ฟ้าดินยืนยง ต่อเนื่องเนืองอนันต์
เหตุใดฟ้าดินจึงยืนยงเล่า?
เป็นเพราะฟ้าดินไม่แสวงหาการดำรงชีวิตอยู่เพื่อตน
ดังนั้น จึงมีชีวิตยืนยงได้
ด้วยเหตุนี้ อริยบุคคลพาตนถอยหลังผู้อื่น
กลับได้รับสนับสนุนจากปวงชน
ไม่ใส่ใจความเป็นความตาย ผลได้ผลเสียของตน
กลับได้รับการปกป้องคุ้มครองจากประชาชน
นี่ใช่ว่าท่านเหล่านั้นไม่ทราบว่าชีวิตล้ำค่าและไม่ถนอมรัก
ตรงกันข้าม ท่านเหล่านั้นกลับพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์พูนพร้อม
ไม่ขาดตกบกพร่อง
ยังทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอีกด้วย
-----------------------------------------------------------------------------
บทที่ 8 ใช้น้ำอุปมา "เต๋า"

คุณธรรมความประพฤติสูงสุดก็เฉกเช่นคุณสมบัติของน้ำ
น้ำหล่อเลี้ยงสรรพสิ่งโดยไม่แก่งแย่งกับสรรพสิ่ง
อยู่ในฐานะต่ำต้อยที่สุดซึ่งผู้คนดูหมิ่นถิ่นแคลน
ดังนั้น คุณสมบัติของน้ำกับ "เต๋า" แทบไม่แตกต่างกัน
สุภาพชนผู้ดำเนินชีวิตอยู่ในฐานะต่ำได้
จิตวิญญาฯจะสงบนิ่งและว่างเปล่ามาก
ต่อผู้คนก็ให้ความสนิทชิดเชื้อเปี่ยมด้วยไมตรีจิต
วาจาพาทีจริงใจ รักษาสัจจะ
การปกครองสันทัดการบริหารจัดการ
การดำเนินงานสามารถสำแดงจุดเด่นของตน
ในทางปฎิบัติสามารถกุมจังหวะจะโคน
เนื่องด้วยคุณธรรมความประพฤติดุจเดียวกับน้ำที่ถือกำเนิดจากธรรมชาตินั่นเอง
ทำตรเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่แก่งแย่ง
ดังนั้น จึงไม่มีความผิดพลาด
--------------------------------------------------------------------------

บทที่ 9 ที่สุดของวัตถุย่อมย้อนกลับ

เอาเสียจนล้นปรี่
มิสู้เอาแต่พอดีแล้วหยุดยั้ง
มีดแหลมคมกริบ
มิอาจรักษาความคมไว้คงทนยาวนาน
มีหยกทองคำอยู่เต็มหอ
ใครฤาจักรักษาไว้ได้
มั่งมีสูงศักดิ์แล้วเย่อหยิ่งทะนง
รังแต่จะนำภัยพิบัติมาสู่ตน
เมื่อประกอบกิจประสบผลสำเร็จแล้วก็ถอนตัวจากเวที
นี่แหละเหมาะสมสองคล้องวิถีแห่งฟ้า (กฎเกณฆ์ธรรมชาติ)


จาก : คัมภีร์เต้าเต๋อจิง ฉบับประยุกต์ใช้ โดย อ.จ้าวเมี่ยวกว่อ
สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะไว้จะมา Update ใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน taotexinxi

คำสำคัญ (Tags)#คัมภีร์เต้าเต๋อจิง ฉบับประยุกต์ใช้ โดยอจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

หมายเลขบันทึก: 143812, เขียน: 02 Nov 2007 @ 19:36 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 20:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 14, อ่าน: คลิก


ความเห็น (14)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

ขอบคุณสำหรับคัมภีร์เต้าเต๋อจิง

เหมือนกับคัมภีร์ เต้าเต็กเกง ไหมครับ

ใช่แล้วค่ะ เต้าเต่อจิงกับเต้าเต็กเกง เป็นคัมภีร์เดียวกันค่ะ ที่ท่านเหลาจื่อเขียนไว้เมื่อ เกือบ3,000 ปีมาแล้วค่ะ

เต๋า หรือเต้า คือ ธรรมชาติ

เต๋อ คือ คุณธรรม

ดังนั้นคัมภีร์เต้าเต๋อจิง จึงเกี่ยวกับการดำรงชีวิตตามแบบธรรมชาติและใช้คุณธรรม เพื่อให้ดำรงชีวิตอย่างผาสุข ค่ะ

 

พี่นิด...ครั้งแรกที่รู้จักเต๋าเต้อซิ่นซี
IP: xxx.120.13.15
เขียนเมื่อ 

สนใจคัมภีร์เต้าเต๋อจิงฉบับประยุกข์ใช้ของอ.จ้างเมี่ยวกว่อทั้ง 81 บท จะ print ตัวโตๆๆให้คุณแม่อายุ 75 ได้อ่าน เป็นไปได้ขอให้คุณชิดชนกช่วย พิมพ์ถึงบทที่ 81 เลยได้มั้ยคะ....ฉิ่งจ้าวเหลาซือเก๋ยหว่อเต๋าเต้อซิ่นซี.......ขอความอนุเคราะห์หน่อย....มีอีกหลายคนต้องการ......

ปลายฝนค่ะ
IP: xxx.47.148.159
เขียนเมื่อ 

พี่นิดคะเดี๋ยวฝนสอบวิทยานิพนธ์ เสร็จก่อนนะคะ ประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคมอ่ะค่ะ แล้วจะพิมพ์ให้นะคะ ช่วงนี้ใกล้จบป.โทแล้วอ่ะค่ะ เลยยุ่งหน่อยนึง

ไม่ทราบว่าจะให้ส่งทางอีเมล์ไหนคะ

เปรม
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สนใจเช่นกันครับ อยากอ่านมาก สอบเสร็จหรือยังครับ นี่กรกฎาแล้ว ยังคงยุ่งๆ กับป.โท ใช่ไหมครับ สอบเสร็จเร็วๆ นะครับ สู้ๆ

ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ยังไม่ได้พิมพ์ให้เนื่องจากว่า ป่วยเป็น SLE ลงข้อหน่ะค่ะ ทำให้ปวดข้อทุกๆข้อรวมทั้งข้อมือด้วย ตอนนี้อาการดีขึ้นมาบ้างแล้วค่ะ เริ่มเป็นได้ตั้งแต่ มิย 50 ค่ะ แต่ช่วงนี้อาการดีขึ้นเตรียม

ตัวจะไปรับปริญญาโท ที่ธรรรมศาสตร์อ่ะค่ะ เลยต้องดูแลสุขภาพนิดนึง เดี๋ยวถ้าอาการดีขึ้นเรื่อยๆจะมาพิมพ์ให้ต่อนะคะ

นี่คือรายละเอียดของคอร์สที่เต้าเต๋อซิ่นซีค่ะเผื่อว่ามีครายสนใจไปปฏิบัติธรรม

ตารางกำหนดการเข้าคอร์สศึกษาเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี

ณ ศูนย์อบรมเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

วัน, เดือน,ปี บรรยายพิเศษ จำนวนวัน

6 - 8 มิ.ย. 51 โครงการฟื้นฟูชีวิตที่สุขสันต์ แข็งแรงสมบูรณ์ แบบยั่งยืน 3วัน

14-17 มิ.ย. 51 เทคนิคขั้นที่ 1 ศึกษาวิธีเสริมเส้นชีวิตให้มั่นคง 4วัน

21-22 มิ.ย. 51 รวมพลังนั่งสมาธิอธิษฐานขอพรสลายภัยพิบัติ 2วัน

27-29 มิ.ย. 51 นั่งสมาธิเสริมพลังทิพย์ อดอาหารล้างพิษ 3วัน

--------------------------------------------------------

5 –6 ก.ค. 51 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (สปสช.) 2วัน

7 –10 ก.ค. 51 เทคนิคบริหารกายและจิต เสริมสร้างสุขภาพ คุณธรรม 4วัน

นำสู่ คุณภาพชีวิต( กรมทางหลวง รุ่นที่2 )

12-14 ก.ค. 51 โครงการฟื้นฟูชีวิตที่สุขสันต์ แข็งแรงสมบูรณ์ แบบยั่งยืน 3วัน

17–20 ก.ค. 51 นั่งสมาธิเสริมพลังทิพย์ อดอาหารล้างพิษ 4วัน

อธิษฐานขอพรสลายภัยพิบัติ

19– 20 ก.ค. 51 รวมพลังนั่งสมาธิอธิษฐานขอพรสลายภัยพิบัติ 2วัน

--------------------------------------------------------

2- 3 ส.ค. 51 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (สปสช.) 2วัน

8– 10 ส.ค. 51 โครงการฟื้นฟูชีวิตที่สุขสันต์ แข็งแรงสมบูรณ์ แบบยั่งยืน3วัน

16-17 ส.ค. 51 รวมพลังนั่งสมาธิอธิษฐานขอพรสลายภัยพิบัติ 2วัน

21-24 ส.ค. 51 เทคนิคขั้นที่ 1 ศึกษาวิธีเสริมเส้นชีวิตให้มั่นคง 4วัน

--------------------------------------------------------

5 – 7 ก.ย. 51 โครงการฟื้นฟูชีวิตที่สุขสันต์ แข็งแรงสมบูรณ์ แบบยั่งยืน3วัน

12–14 ก.ย. 51 นั่งสมาธิเสริมพลังทิพย์ อดอาหารล้างพิษ 3วัน

20-21 ก.ย. 51 รวมพลังนั่งสมาธิอธิษฐานขอพรสลายภัยพิบัติ 2วัน

27-30 ก.ย. 51 เทคนิคขั้นที่ 1 ศึกษาวิธีเสริมเส้นชีวิตให้มั่นคง 4วัน

--------------------------------------------------------

10-12 ต.ค. 51 วิธีบำรุงรักษาสุขภาพตามธรรมชาติแบบยั่งยืน 3วัน

18-19 ต.ค. 51 รวมพลังนั่งสมาธิอธิษฐานขอพรสลายภัยพิบัติ 2วัน

23-26 ต.ค. 51 เทคนิคขั้นที่ 2ศึกษาวิธีเสริมเส้นธุรกิจ การงานให้รุ่งเรือง 4วัน

--------------------------------------------------------7 – 9 พ.ย. 51 วิธีบำรุงรักษาสุขภาพตามธรรมชาติแบบยั่งยืน 3วัน

15-16 พ.ย. 51 รวมพลังนั่งสมาธิอธิษฐานขอพรสลายภัยพิบัติ 2วัน

20–23 พ.ย. 51 เทคนิคขั้นที่ 1 ศึกษาวิธีเสริมเส้นชีวิตให้มั่นคง 4วัน

--------------------------------------------------------

5- 7 ธ.ค. 51 วิธีบำรุงรักษาสุขภาพตามธรรมชาติแบบยั่งยืน 3วัน

18-21 ธ.ค. 51 นั่งสมาธิเสริมพลังทิพย์ อดอาหารล้างพิษ / 4วัน

อธิษฐานขอพรสลายภัยพิบัติ

20–21 ธ.ค. 51 รวมพลังนั่งสมาธิอธิษฐานขอพรสลายภัยพิบัติ 2วัน

31ธ.ค.51-3 ม.ค.52โครงการอธิษฐานขอพรต้อนรับปีใหม่ / 4วัน

เสริมเส้นชีวิตให้มั่นคง

--------------------------------------------------------

( update 12 มิ.ย. 51 )

เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี : นวัตกรรมล้ำยุคผสานกายและจิต

เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ ศึกษาปฏิบัติเทคนิคล้ำยุค แห่งศตวรรษใหม่จากคัมภีร์ “ เต้าเต๋อจิง ” สู่เทคนิค เต้าเต๋อซิ่นซี

เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี คือ เทคนิคที่ใช้ความคิดเต้าเต๋อของเหลาจื่อเป็นพื้นฐาน อาศัยภาษาเป็นสื่อข้อมูลวิทยาศาสตร์ เชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดพลังงานของจักรวาล พัฒนาศักยภาพแฝงเร้นในร่าง

กายของมนุษย์

จุดเด่นของเทคนิคนี้ เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้นอาชีพ กะทัดรัด เรียนรู้เข้าใจได้รวดเร็ว สะดวกและง่ายต่อการฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใช้ ประสิทธิผลเด่นชัด สามารถใช้ครอบคลุมได้ทุกด้าน

กิจกรรมของเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ประกอบด้วย

1. กายบริหารเต้าซิ่น พัฒนาสมองซีกขวา ทำให้ระบบอัตโนมัติในร่างกายทำหน้าที่ปกติ ช่วยให้ ความจำดี

ผ่อนคลายความตึงเครียด

2. รำมวยเต้าซิ่น พัฒนาหัวใจดวงที่สอง (กล้ามเนื้อ) ช่วยให้โลหิต 9 ระบบในร่างกายไหลเวียนสะดวก

3. นั่งสมาธิเต้าซิ่น ช่วยให้จิตสงบ ผ่อนคลายความเครียด และเสริมสติปัญญา

4. ฟังดนตรีและร้องเพลงเต้าซิ่น พัฒนายีนในร่างกาย และเสริมแรงกระตุ้นอวัยวะของระบบร่างกาย

5. นันทนาการ เต้นรำเข้าจังหวะขจัดสารพิษที่สะสมในร่างกาย

6. ใช้ถ้อยคำภาษาพัฒนาสมรรถวิสัยซอฟต์แวร์ในร่างกาย เพื่อขจัดโรคให้กับตนเองและผู้อื่น พัฒนา

สติปัญญา

7. ฟังการบรรยาย เสริมสร้างคุณธรรม และปรับสภาพความคิดให้ถูกต้อง

สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาปฏิบัติเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี

• เสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาจิตให้สงบและมีความสุข สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ทุกด้าน ทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

• ช่วยฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงสมบูรณ์

• ช่วยให้ธุรกิจรุ่งโรจน์ การงานราบรื่นประสบผลสำเร็จ

• ช่วยในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.)

• ช่วยให้การศึกษาก้าวหน้าประสบผลสำเร็จ

• ช่วยให้ครอบครัวปรองดองสมานฉันท์

• ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ร่าเริงและมีความผาสุก

• ช่วยให้อายุยืนยาว อย่างแข็งแรง

การเตรียมตัวเพื่อเข้าอบรม สมัครเข้าอบรมและจ่ายค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินเข้าบัญชี บจก.เหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล ผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 175-4-

15015-7 และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร อายุ ปัญหาสุขภาพ (ถ้ามี) และยืนยันวันที่จะเข้าคอร์สอบรม พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้สะดวก มาทาง โทรสาร/แฟกซ์ หมายเลข 0

2204-1530 หรือ email : [email protected]

เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาเทคนิคขั้นที่1 ครั้งแรกเท่านั้น ขอให้กรอกประวัติผู้ศึกษา แนบรูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ สมัครด้วยตนเอง หรือส่งมาทางไปรษณีย์ หรือทาง ที่

บจก.เหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล เลขที่ 75/60 อาคารริชมอนด์ชั้น 17 ซ.สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม 10110 หรือ ส่งทาง email: [email protected]

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และ Load ใบสมัครได้ที่ www.daodexinxi.org หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0 2204 1531-4 ในเวลาทำงาน หรือ ทาง email :

[email protected]

การเตรียมตัววันเดินทาง : กรุณานำของใช้ส่วนตัว สมุด และ ปากกา สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว กระดาษชำระ ร่ม ไฟฉาย รองเท้าเต้นรำ ใส่รำมวย รองเท้าฟองน้ำหรือรองเท้าใส่

ในห้องนอนไปด้วย

ไพศาล สุริยะวงศ์ไพศาล
IP: xxx.44.7.67
เขียนเมื่อ 

ผมขอแนะนำตัวเองสักเล็กน้อยครับ ผมกับภรรยาไปฝึกเต้าซิ่นราว 9 เดือนแล้ว ที่ผมสนใจก็คือ เต้าซิ่นเป็นเทคนิคการรักษาโรค และดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งการยกระดับจิตใจซึ่งทำได้ยากมากโดยเฉพาะในยุคของการตกต่ำทางศีลธรรม เมื่อผู้คนเห็นเงิน ตำแหน่ง ลาภยศ วัตถุ มีความสำคัญกว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หรือคำสอนของท่านเหลาจื่อผู้ค้นพบหลักธรรมก่อนพระพุทธเจ้าราว 200 ปี แต่ท่านไม่เผยแพร่ ท่านเขียนคัมภีร์เต้าเต๋อจิงเสร็จ ท่านก็จากไปโดยทิ้งคำพูดว่า อีก 200 ปี จะมีผู้มาเผยแพร่ธรรมทางทิศตะวันตกของจีนซึ่งท่านเหลาจื่อหมายถึงพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียนั่นเอง คุณชิดชนกเป็นคนที่งามทั้งกายและใจ มีบุญมากครับ จึงสวยทั้งสองอย่างเช่นเดียวกับภรรยาของผมซึ่งเธอก็งามทั้งกายและใจเช่นกัน ผม และชาวไทยอีกหลายหมื่นคนโชคดีที่รู้จักเต้าซิ่น ก่อนฝึกเต้าซิ่น ผมเคยฝึกฝ่าหลุนกงมาก่อน ฝ่าหลุนกงก็เป็นฝึกทั้งกาย และจิตเหมือนกับเต้าซิ่นเช่นกัน เพียงแต่ยังไม่ถูกกับจริตของผม ผมจึงเปลี่ยนมาฝึกเต้าซิ่นของท่านอาจารย์จ้าวฯ แล้วจะเขียนมาคุยใหม่ครับจะรีบกลับบ้านแล้วครับ

สุรพงษ์ ลัคนาวิเชียร
IP: xxx.67.252.123
เขียนเมื่อ 

ดีใจนะ ที่ชาวเต้าเต๋อซิ่นซี มี website ให้แสดงความคิดเห็นด้วย วันนี้บังเอิญผ่านมา ก็ขอส่งกำลังใจมาให้ มาช่วยกันแนะนำ ให้ทุกคนเป็นมนุษย์ ที่มีจิตใจดีงาม มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

ปลายฝน
IP: xxx.120.140.133
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคร่าคุณไพศาล และ คุณสุรพงษ์

ช่วง นี้ไม่ค่อยได้ไป ที่เต้าเต๋อเลยค่ะ

ด้วยภารกิจที่เพิ่มขึ้นทู๊กวัน

แต่สิ่งที่สำคัญ ที่ยังคง ปฏิบัติคือมีคุณธรรม

และัช่วยเหลือผู้อื่น ตักบาตรเป็นนิจ

เพียงเท่านี้ชีวิตก็เป็นสุขคร่า

แอบกระซิบตอนนี้ อาการไม่สบายดีขึ้นมากๆ

ขอบคุณเต้าเต๋อซิ่นซีที่ ปูแนวทาง จนทำให้ฝนมีทุกวันนี้ค่ะ

สุรพงษ์ ลัคนาวิเชียร
IP: xxx.180.55.5
เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้ชาวเต้าซิ่น

มูลนิธิเต้าเต๋อซิ่นซี

ขอให้ปฏิบัติกันต่อไปนะ

เวลานี้ ก็พยายามทำหน้าที่ช่วยเหลือแบบหนึ่ง

มาช่วยกันนะ

เรียน คุณชิดชนกคะ รบกวนขอคัมภีร์เต๋าเตอจิง 81 บทตัวโตๆให้คุณแม่ด้วยได้ไหมคะ

ส่งทางอีเมล์ที่ [email protected]

ขอบคุณมากนะคะ

วรรณี จันทรสาขา
IP: xxx.52.139.20
เขียนเมื่อ 

ตั้งแต่ได้พบกับเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี  ทำให้สุขภาพทั้งกายและใจของฉันดีขึ้น

ทำให้ละโลภ โกรธ หลง  ปล่อยวางกับสิ่งที่อยู่รอบตัวได้มากขึ้น  ฉันจะมี

เต้าเต๋อซิ่นซีอยู่เคียงข้างฉันตลอดไป

วรรณี จันทรสาขา
IP: xxx.52.139.20
เขียนเมื่อ 

ตั้งแต่ได้พบกับเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี  ทำให้สุขภาพทั้งกายและใจของฉันดีขึ้น

ทำให้ละโลภ โกรธ หลง  ปล่อยวางกับสิ่งที่อยู่รอบตัวได้มากขึ้น  ฉันจะมี

เต้าเต๋อซิ่นซีอยู่เคียงข้างฉันตลอดไป

ปลายฝน
IP: xxx.205.73.12
เขียนเมื่อ 

แนะนำคุณ โสภาพรรณ หากมีเวลาว่างแนะนำให้นำหนังสือไปถ่ายเอกสารขยายเอาจ้า

หรืออาจจะลองพิมพ์ให้ใหม่คุณแม่ดูนะคะ

พอดีฝนไม่สะดวกเพราะเป็น SLE ลงข้อค่ะ ดังนั้นอาการปวดข้อมือยังมีอยู่ค่ะ

หากคุณลูกพิมพ์ให้คุณแม่เองท่านต้องดีใจแน่ๆเลยค่ะ ^_____^