*เบญจศิล คือ ข้อควรงดเว้น 5ประการสำหรับควบคุมกาย วาจาให้เป็นปกติในความเป็นมนุษย์
เบญจศิล เบญจธรรม เป็นธรรมะขั้นพื้นฐานของมนุษย์โดยทั่วไปซึ่งทั้งเบญจศิลและเบญจธรรมต่างก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันเมื่อ
บุคคลปฏิบัติแล้วนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นคนดียังทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวมอีกด้วย
เบญจศิล5ประการ
1.เว้นจากการฆ่าสัตย์ตัดชีวิต
2.เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
3.เว้น0จากการประพฤติผิดในกาม
4.เว้นจากการกล่าวเท็จ
5.เว้นจากการดื่มสุราเมรัยและสิ่งเสพติด
เบญจธรรม5ประการ
1.เมตตา กรุณา การปารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขปราศจากทุกข์
2.สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพโดยสุจริต
3.การสำรวมในกามการยินดีเฉพาะในคู่ครองของตน
4.ความมีสัจจะการพูดความจริง
5.การมีสติสัมปชัญญะการมีสติรอบคอบ