การแก้ปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก                    เมื่อพบว่านักเรียนชั้น ป.4  มีความสามารถเขียนพยัญชนะได้ 34 ตัว  อ่านถูกต้อง 14 ตัว  เขียนและอ่านสระได้ 10 ตัว  อ่านได้บ้างบางคำ สาเหตุเกิดจากการจำพยัญชนะสับสน  จะพัฒนานักเรียนคนนี้อย่างไร                  ๏๏   กิจกรรม                 1.   แนวคิดคุณครู  ตั้งสมมุติฐานว่า  เมื่อ 3 ปีที่แล้วนักเรียนคนนี้ยังไม่มีความพร้อม  ปีนี้แหละเขาพร้อมที่จะเรียนแล้ว                 2.  จัดกลุ่มพยัญชนะที่มีลักษณะคล้ายกันเข้าด้วยกัน  แยกกลุ่มให้ชัดเจนด้วยชอล์กสี  ให้นักเรียนเขียนที่กระดานดำทุกวันจนกว่าจะจำได้แม่นยำ  กภถ      ขชซ     ษบป     ดตคศ     พฬฟ     สล     ผฝ     อฮ     หท     มฆ                                              ( เขียนไปพูดไป  ก ไก่  หัวออกเป็น ภ สำเภา หัวเข้าเป็น ถ    พ พานหางงอเป็น ฬ จุฬา  หางชี้ฟ้าเป็น ฟ ฟัน    ษ ฤๅษีหนวดหาย เป็น บ ใบไม้ ต่อหางยาวไปเป็น ป ปลา  ด เด็กหัวแตกเป็น ต เต่า หัวเข้าเป็น ค ควาย เสียบหางเข้าไปเป็น ศ สาลา  ส เสือ หางหายกลายเป็น ล ลิง ฯ) พยัญชนะ สระอื่นสอนเมื่อพบในการอ่านแต่ละครั้ง                 3.  ให้นักเรียนฝึกแบ่งคำโดยไม่ต้องอ่าน  ( ตัวอย่างกิจกรรม กา / ตัว /หนึ่ / งรู้ / สึก  / กระ / หาย / น้ำ / มาก )                  4.  ให้นักเรียนฝึกแยกสระโดยไม่ต้องอ่าน (ตัวอย่างกิจกรรม กา / ตัว /หนึ่ / งรู้ / สึก  / กระ /                                                                           /  ัว   /      /      /        /       /                 5.   เมื่อกิจกรรมข้อ 3 , 4  นักเรียนทำได้ดีพอสมควรแล้วจึงฝึกอ่าน  แบบฝึกอ่านควรมีความยาวประมาณ  1 นาที                                 5.1  ฝึกอ่านกับครูในระยะแรก                                 5.2  ฝึกอ่านโดยเพื่อนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมช่วยแนะนำ                     5.3  ให้บทความไปอ่านเป็นการบ้านทุกวัน                                 5.4  สอนนักเรียนคนนี้ใช้โปรแกรม Nero WaveEditer   บันทึกเสียงการอ่านไว้ให้ครูฟังเป็นการลดความเครียดจากการอ่านต่อหน้าครู                  ๏๏    ใช้เวลา  16  สัปดาห์  นักเรียนคนนี้สามารถอ่านหนังสือออกเป็นที่น่าพอใจ                 ๏๏   ๏๏   ความร่วมมือจากทางบ้านเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จ

    นายบุญศรี  แก้วปานกัน โรงเรียนบ้านหนองนา  อำเภอโนนสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1