<div style="text-align: center"></div>
เรื่อง
จรวดขวดน้ำ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้น . 6 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ ชื่อผู้พัฒนา   นายประสพ   พรหมดิเรก ………… หลักการและเหตุผล             การจัดการเรียนการสอนโครงงานเรื่องจรวดขวดน้ำ         เป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางเลือกที่ผู้เรียนจะได้รับสาระประโยชน์              ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างครบถ้วน    ทั้งด้านเนื้อหาสาระวิชาการ   โดยเฉพาะเกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน      การฝึกทักษะ         การฝึกฝนพัฒนาทักษะ   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์      เทคโนโลยีและความสนุกสนานตื่นเต้น       กิจกรรมจรวดขวดน้ำ     กระตุ้นและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์พัฒนาความสามารถในการประดิษฐ์ของผู้เล่น จากการนำขวดพลาสติก ( ขวด PET)   ที่ทิ้งแล้วอาศัยจินตนาการและฝีมือมาประดิษฐ์ตกแต่ง   ต่อเติม   ให้เป็นรูปทรงจรวดที่ต้องการทั้งรูปร่าง       ทรวดทรงพร้อมแพนหาง หรือ ประดับแต่งแต้ม     สีสันตามใจชอบ            ควบคู่กับการคิดฝันออกแบบพัฒนาและประดิษฐ์ฐานปล่อยจรวดขวดน้ำให้จรวดขวดน้ำพุ่งขึ้นสู่อากาศสู่เป้าหมายที่ต้องการ                 กิจกรรมจรวดขวดน้ำ   มีความท้าทายอยู่ในตัวนับตั้งแต่การคิดสร้างสรรค์   ประดิษฐ์จรวดขวดน้ำและฐานปล่อยจรวดขวดน้ำให้สำเร็จตามที่ออกแบบและพัฒนาการทดลองจนได้ผลเป็นที่พอใจ      ประการถัดมาคือสิ่งประดิษฐ์นั้นจะได้ผลตามวัตถุประสงค์ของผู้เล่นหรือไม่หรือสามารถปล่อยจรวดขวดน้ำลงสู่เป้าหมายที่กำหนดได้อย่างแม่นยำหรือไม่ขึ้นอยู่กับการสังเกต    ทดลอง     รวบรวมข้อมูล           และลงข้อสรุปของผู้เล่นในการผสมสัดส่วนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่   ความดันอากาศ ปริมาณน้ำและมุมปล่อยจรวด อย่างเหมาะสม      กิจกรรมจรวดขวดน้ำ   มีต้นทุนต่ำจากการที่นำวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นของทิ้งแล้วหรือเหลือใช้มาสร้างสรรค์ตกแต่ง    อาศัยจินตนาการความคิดสร้างสรรค์       และฝีมือในการประดิษฐ์คิดค้นที่จะใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ตามความประสงค์     กิจกรรมจรวดขวดน้ำ       ครบเครื่องเรื่องสาระการเรียนรู้เชิงบูรณาการทั้ง   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   การงานอาชีพและเทคโนโลยี        สุขศึกษาและ พลศึกษา    สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     ศิลปะ    ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ                         วัตถุประสงค์ 1.   เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการออกแบบ และประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ 2.   เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะ      กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน 3.  เพื่อให้นักเรียนได้นำกิจกรรมจรวดขวดน้ำไปใช้กิจกรรมเสริมในการเรียน      วิทยาศาสตร์ 4.  เพื่อเตรียมนักเรียนไว้เข้าร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำในระดับต่างๆ 5.  เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ทำงานเป็นทีมเป็นระบบ   เป้าหมาย ( คุณภาพ ) 1.  นักเรียนระดับช่วงชั้นที่   ประดิษฐ์จรวดขวดน้ำเเละพัฒนาทักษะ      กระบวนการวิทยาศาสตร์ 2.  เป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิดค้นกิจกรรมใหม่ ที่ส่งเสริมการเรียน    รู้ด้าน วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีของนักเรียน                           วิธีการสร้างและพัฒนา       อุปกรณ์          1.  ขวดน้ำอัดลมเเบบพลาสติก  2 ขวดขนาด  1.25  ลิตร         2.  กรรไกร / คัตเตอร์         3.  พลาสติกลูกฟูก / บัตรเติมเงินโทรศัพท์         4.  เทปใส / กาวร้อน / กาวตราช้าง                   5.  ดินน้ำมัน / หนังสือพิมพ์            6. ไม้บรรทัด            7.  ปากกาเคมี           8.  เครื่องชั่ง     วิธีการสร้าง             1.  เตรียมขวดน้ำอัดลมแบบพลาสติก  2  ขวด  ขนาด   1.25   ลิตร             2. ใช้คัตเตอร์ตัดขวดใบแรกจะได้หัวจรวดกับกระโปรง             3. นำดินน้ำมันใส่เข้าไปในหัวจรวดนำไปชั่งเพื่อหาน้ำหนักของส่วนหัว                จรวดพร้อมฝาขวด ( ประมาณ  200  กรัม )   แล้วนำไปประกอบกับ                ขวดใบแรก             4.  ทาด้วยกาวร้อน /  กาวตราช้าง  /  เทปใสให้เเน่น             5.  ออกแบบแพนหางตามจิตนาการ แล้วตัดให้ได้ตามสัดส่วน             6. ใช้กรรไกร ทำรอยบากที่บริเวณฐานของครีบแพนหางแต่ละอัน                 ประมาณ  4   รอบ             7.  นำมาติดรอบกระโปรง    เว้นระยะเท่าๆกันแล้วติดให้แน่นด้วยกาว            / เทปใส             8. นำหัวจรวดกับกระโปรงมาติดเข้ากับขวดใบที่สอง ทากาว / เทปใส                ให้แน่นและเรียบ ตรวจความสมบูรณ์ของตัวจรวด                  9. จรวดขวดน้ำเสร็จสมบูรณ์ พร้อมนำไปยิงที่ฐานยิงที่พร้อมปรับมุม                  ฐานยิง เข้าร่วมแข่งขันประเภทความแม่นยำหรือประเภทความไกล                  โดยต้องได้   สัดส่วนของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่   ความดันอากาศ             ปริมาณน้ำและมุมปล่อยจรวด    อย่างเหมาะสม              การพัฒนาการประดิษฐ์จรวจขวดน้ำ      ความน่าจะเป็น 1.   เข้าใจกฎของนิวตัน       ว่าจรวดขวดน้ำออกแบบมาภายใต้กฎ การเคลื่อนที่ของนิวตัน     คือจรวดเคลื่อนที่สู่ท้องฟ้าด้วยกฎการเคลื่อนที่ข้อ 3   แรงกริยา   =   แรงปฏิกริยา     เมื่อเราใส่น้ำเข้าไปในจรวดและอัดอากาศเข้าไปน้ำจะทำหน้าที่ป้องกัน     ไม่ให้อากาศไหลย้อนกลับออกมาการอัดลมเข้าไปทำให้ความดันภายในลำตัวจรวดสูงขึ้น         เมื่อดึงสลักออก   แรงดันอากาศภายในจะดันให้น้ำพุ่งออกมา ทำให้เกิดแรงปฏิกิริยาดันให้จรวดพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า   เมื่อจรวดถูกปล่อยขึ้นไปแล้วแรงดันอากาศมิได้หายไปทันทีแต่จะลดลงเรื่อย ๆ  เนื่องจากปริมาณน้ำที่อยู่ในขวดจะช่วยชะลอให้แรงดันค่อย ๆ ลดลง                      2.   การใช้วัสดุมาประดิษฐ์     การออกแบบจรวดส่วนหัว          ส่วนกระโปรง  ขนาด  น้ำหนัก  การใช้กาว                        3.  การปรับมุมฐานยิง / ประเภทยิงแม่น / ประเภทยิงไกล  4.  ความดันอากาศ / ปริมาณน้ำที่เหมาะสม    ก็จะประสบ          ผลสำเร็จ                                                              สรุปผลการดำเนินงาน             นักเรียนได้ทำงานเป็นทีมเป็นระบบ ร่วมกันคิดอย่างสร้างสรรค์  มี        จินตนาการในการออกแบบจรวดขวดน้ำ  ได้รู้หลักการ  ทฤษฎีและได้        พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   โดยการสังเกต  การทดลอง        หาเหตุปัจจัย  หาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ  ซึ่งเป็นการ        จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ