แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์เรื่องจรวดขวดน้ำ

ประสพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จรวดขวดน้ำ

<div style="text-align: center"></div>
เรื่อง
จรวดขวดน้ำ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้น . 6 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ ชื่อผู้พัฒนา   นายประสพ   พรหมดิเรก ………… หลักการและเหตุผล             การจัดการเรียนการสอนโครงงานเรื่องจรวดขวดน้ำ         เป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางเลือกที่ผู้เรียนจะได้รับสาระประโยชน์              ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างครบถ้วน    ทั้งด้านเนื้อหาสาระวิชาการ   โดยเฉพาะเกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน      การฝึกทักษะ         การฝึกฝนพัฒนาทักษะ   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์      เทคโนโลยีและความสนุกสนานตื่นเต้น       กิจกรรมจรวดขวดน้ำ     กระตุ้นและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์พัฒนาความสามารถในการประดิษฐ์ของผู้เล่น จากการนำขวดพลาสติก ( ขวด PET)   ที่ทิ้งแล้วอาศัยจินตนาการและฝีมือมาประดิษฐ์ตกแต่ง   ต่อเติม   ให้เป็นรูปทรงจรวดที่ต้องการทั้งรูปร่าง       ทรวดทรงพร้อมแพนหาง หรือ ประดับแต่งแต้ม     สีสันตามใจชอบ            ควบคู่กับการคิดฝันออกแบบพัฒนาและประดิษฐ์ฐานปล่อยจรวดขวดน้ำให้จรวดขวดน้ำพุ่งขึ้นสู่อากาศสู่เป้าหมายที่ต้องการ                 กิจกรรมจรวดขวดน้ำ   มีความท้าทายอยู่ในตัวนับตั้งแต่การคิดสร้างสรรค์   ประดิษฐ์จรวดขวดน้ำและฐานปล่อยจรวดขวดน้ำให้สำเร็จตามที่ออกแบบและพัฒนาการทดลองจนได้ผลเป็นที่พอใจ      ประการถัดมาคือสิ่งประดิษฐ์นั้นจะได้ผลตามวัตถุประสงค์ของผู้เล่นหรือไม่หรือสามารถปล่อยจรวดขวดน้ำลงสู่เป้าหมายที่กำหนดได้อย่างแม่นยำหรือไม่ขึ้นอยู่กับการสังเกต    ทดลอง     รวบรวมข้อมูล           และลงข้อสรุปของผู้เล่นในการผสมสัดส่วนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่   ความดันอากาศ ปริมาณน้ำและมุมปล่อยจรวด อย่างเหมาะสม      กิจกรรมจรวดขวดน้ำ   มีต้นทุนต่ำจากการที่นำวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นของทิ้งแล้วหรือเหลือใช้มาสร้างสรรค์ตกแต่ง    อาศัยจินตนาการความคิดสร้างสรรค์       และฝีมือในการประดิษฐ์คิดค้นที่จะใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ตามความประสงค์     กิจกรรมจรวดขวดน้ำ       ครบเครื่องเรื่องสาระการเรียนรู้เชิงบูรณาการทั้ง   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   การงานอาชีพและเทคโนโลยี        สุขศึกษาและ พลศึกษา    สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     ศิลปะ    ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ                         วัตถุประสงค์ 1.   เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการออกแบบ และประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ 2.   เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะ      กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน 3.  เพื่อให้นักเรียนได้นำกิจกรรมจรวดขวดน้ำไปใช้กิจกรรมเสริมในการเรียน      วิทยาศาสตร์ 4.  เพื่อเตรียมนักเรียนไว้เข้าร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำในระดับต่างๆ 5.  เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ทำงานเป็นทีมเป็นระบบ   เป้าหมาย ( คุณภาพ ) 1.  นักเรียนระดับช่วงชั้นที่   ประดิษฐ์จรวดขวดน้ำเเละพัฒนาทักษะ      กระบวนการวิทยาศาสตร์ 2.  เป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิดค้นกิจกรรมใหม่ ที่ส่งเสริมการเรียน    รู้ด้าน วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีของนักเรียน                           วิธีการสร้างและพัฒนา       อุปกรณ์          1.  ขวดน้ำอัดลมเเบบพลาสติก  2 ขวดขนาด  1.25  ลิตร         2.  กรรไกร / คัตเตอร์         3.  พลาสติกลูกฟูก / บัตรเติมเงินโทรศัพท์         4.  เทปใส / กาวร้อน / กาวตราช้าง                   5.  ดินน้ำมัน / หนังสือพิมพ์            6. ไม้บรรทัด            7.  ปากกาเคมี           8.  เครื่องชั่ง     วิธีการสร้าง             1.  เตรียมขวดน้ำอัดลมแบบพลาสติก  2  ขวด  ขนาด   1.25   ลิตร             2. ใช้คัตเตอร์ตัดขวดใบแรกจะได้หัวจรวดกับกระโปรง             3. นำดินน้ำมันใส่เข้าไปในหัวจรวดนำไปชั่งเพื่อหาน้ำหนักของส่วนหัว                จรวดพร้อมฝาขวด ( ประมาณ  200  กรัม )   แล้วนำไปประกอบกับ                ขวดใบแรก             4.  ทาด้วยกาวร้อน /  กาวตราช้าง  /  เทปใสให้เเน่น             5.  ออกแบบแพนหางตามจิตนาการ แล้วตัดให้ได้ตามสัดส่วน             6. ใช้กรรไกร ทำรอยบากที่บริเวณฐานของครีบแพนหางแต่ละอัน                 ประมาณ  4   รอบ             7.  นำมาติดรอบกระโปรง    เว้นระยะเท่าๆกันแล้วติดให้แน่นด้วยกาว            / เทปใส             8. นำหัวจรวดกับกระโปรงมาติดเข้ากับขวดใบที่สอง ทากาว / เทปใส                ให้แน่นและเรียบ ตรวจความสมบูรณ์ของตัวจรวด                  9. จรวดขวดน้ำเสร็จสมบูรณ์ พร้อมนำไปยิงที่ฐานยิงที่พร้อมปรับมุม                  ฐานยิง เข้าร่วมแข่งขันประเภทความแม่นยำหรือประเภทความไกล                  โดยต้องได้   สัดส่วนของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่   ความดันอากาศ             ปริมาณน้ำและมุมปล่อยจรวด    อย่างเหมาะสม              การพัฒนาการประดิษฐ์จรวจขวดน้ำ      ความน่าจะเป็น 1.   เข้าใจกฎของนิวตัน       ว่าจรวดขวดน้ำออกแบบมาภายใต้กฎ การเคลื่อนที่ของนิวตัน     คือจรวดเคลื่อนที่สู่ท้องฟ้าด้วยกฎการเคลื่อนที่ข้อ 3   แรงกริยา   =   แรงปฏิกริยา     เมื่อเราใส่น้ำเข้าไปในจรวดและอัดอากาศเข้าไปน้ำจะทำหน้าที่ป้องกัน     ไม่ให้อากาศไหลย้อนกลับออกมาการอัดลมเข้าไปทำให้ความดันภายในลำตัวจรวดสูงขึ้น         เมื่อดึงสลักออก   แรงดันอากาศภายในจะดันให้น้ำพุ่งออกมา ทำให้เกิดแรงปฏิกิริยาดันให้จรวดพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า   เมื่อจรวดถูกปล่อยขึ้นไปแล้วแรงดันอากาศมิได้หายไปทันทีแต่จะลดลงเรื่อย ๆ  เนื่องจากปริมาณน้ำที่อยู่ในขวดจะช่วยชะลอให้แรงดันค่อย ๆ ลดลง                      2.   การใช้วัสดุมาประดิษฐ์     การออกแบบจรวดส่วนหัว          ส่วนกระโปรง  ขนาด  น้ำหนัก  การใช้กาว                        3.  การปรับมุมฐานยิง / ประเภทยิงแม่น / ประเภทยิงไกล  4.  ความดันอากาศ / ปริมาณน้ำที่เหมาะสม    ก็จะประสบ          ผลสำเร็จ                                                              สรุปผลการดำเนินงาน             นักเรียนได้ทำงานเป็นทีมเป็นระบบ ร่วมกันคิดอย่างสร้างสรรค์  มี        จินตนาการในการออกแบบจรวดขวดน้ำ  ได้รู้หลักการ  ทฤษฎีและได้        พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   โดยการสังเกต  การทดลอง        หาเหตุปัจจัย  หาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ  ซึ่งเป็นการ        จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมสามัคคีรถไฟความเห็น (16)

วันนี้ ศน.ไพรวัลย์ มาเป็นวิทยากรอบรมปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบ e-Learning ด้วยโปรแกรม Moodle:LMS ให้แก่โรงเรียนในฝัน 14 โรงเรียน ที่โนนสูงศรีธานี เลยถือโอกาส "แว็บบบบ...." ยาวๆ มาเยี่ยมและแสดงความชื่นชมยินดีคุณครูและผู้บริหารที่สร้างบล๊อคเล่าเรื่องนวัตกรรมไว้ และเสริมคู่มือการเพิ่มบันทึก และการแก้ไขบันทึกไว้ให้ศึกษา ...ที่ http://www.korat1.info/sup/pdf/using%20blog.pdf

(คลิกเข้าไปได้เลยครับ)

...แล้วจะแวะมาชมใหม่นะครับ...

ปรีชา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อยากรู้วิธีการทำจรวดขวดน้ำให้ได้ไกลมากที่สุดเพราะจะต้องแข่ง

ด.ช.ดุษฏี เย้ายวน
IP: xxx.123.200.98
เขียนเมื่อ 

รักครู มากๆๆๆๆ........๛▼&§◙◙◙◙◙◙◙◙☺

ด.ช ภาณุพงค์ กลมดี
IP: xxx.26.23.39
เขียนเมื่อ 

จะต้องทำ รร ในฝันครับ

ด.ช.ดุษฎี เย้ายวน ร.ร.สามัคคีรถไฟ จ.นครราชสีมา อ.เมือง ต.ใน เมือง
IP: xxx.123.222.187
เขียนเมื่อ 

สา หวัด Dครับ ครูประสพ ผม อยู่ ป.5 ผม จา ขึ่น ป.6 แล้ว ครู ประสพจำ ผม ได้ ป่าว ครับ ถ้าจำผม ไม่ ได้ ก็ไป ที่ ร.ร.สามัคคีรถไฟ น๊า ครับ แล้ว ผม อยู่ ป.6 /2 เลขที่ 9 อ่า ครับ ผม คิด ถึง ครู มาก เลย

จาก ดุษฎี ♥

ปราณวดี
IP: xxx.26.83.77
เขียนเมื่อ 

ดีเบ๊น ดี ค่ะ คุงครู ประสพ หนูรักคุณครูมาก มา ย 

...รัก น๊า ค่ะ คุง ดุษฏีที่รัก

ด.ญ วารุณี ชาตะยะธรรม
IP: xxx.53.69.220
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะตอนนี้หนูอยู่ ม. 3แล้วค่ะฝากความคิดถึงพวกคุณครูด้วยนะค่ะ

ด.ช.ดุษฎี เย้ายวน
IP: xxx.128.126.243
เขียนเมื่อ 

... สวัสดีครับครูผมอวยพรให้ครูน๊ะ ครับ วันปีใหม่ ขอให้ครูมีความสุขมากกก ก กมาย ย ย ย น๊ะครับขอให้ขออะไรก็ได้ดังที่คิด

กราบทาว

ดุษฎี♥

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครั บ

ด.ญ.จินดาพร ซื่อสัตย์
IP: xxx.172.129.168
เขียนเมื่อ 

อยากให้อธิบายเป็นบทอย่างละเอีอด

อดิศร หะยีสะมะแอ
IP: xxx.174.117.108
เขียนเมื่อ 

วัตถุประสงค์ของมันคืออะไร "

รติกร
IP: xxx.142.163.119
เขียนเมื่อ 

สาหวัดดีคะครูตอนนี้หนูจบป.6 จากร.ร ส.ร.แล้วนะ แล้วครูประสพก็ย่ายแล้วด้วย ครูเป็นคนจัยดีมาก

มาก

จัง ป.6/1
IP: xxx.142.163.119
เขียนเมื่อ 

จำกันได้มั้ยไอดุษ

ทิชฐพงษ์ ทองนาค
IP: xxx.157.231.30
เขียนเมื่อ 

คิดถึงโรงเรียนมากๆครับ ผมเด็กรุ่นตอนโรงเรียนได้รับเป็นโรงเรียนพระราชทาน

นางสาว สุภาวดี ขอห้อมกลาง
IP: xxx.183.79.163
เขียนเมื่อ 

หนูเป็นลูกศิษย์เก่า ร.รสามัคคีรถไฟ หนูคิดถึงอาจารย์ ประมวล และครูทุกคน รวมทั้งผอ.มากเลยคะ

ด.ช ธนวัฒน์ ศรีวงษ์คำร.ร.สามัคคีรถไฟ จ.นครราชสีมา อ.เมือง ต.ใน เมือง
IP: xxx.4.26.206
เขียนเมื่อ 

... สวัสดีครับครูผมอวยพรให้ครูน๊ะ ครับ วันลอยกระทงและปีใหม่ ขอให้ครูมีความสุขมากกก ก กมาย ย ย ย น๊ะครับขอให้ขออะไรก็ได้ดังที่คิด

กราบทาว คุณครูที่เคารพ

จากศิษย์เก่าสามัคคีปี 52 ครับ

ด.ช ธนวัฒน์