แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องปริมาตรและพื้นที่ผิวตอนที่ 1  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อละ 1 คะแนน)
1.       พีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 12  เซนติเมตร มีสูงเอียงยาว 10  เซนติเมตร จงหาสูงตรงของพีระมิด.   5    เซนติเมตร.   6    เซนติเมตร.   7    เซนติเมตร.    8    เซนติเมตร2.       พีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 8  เซนติเมตร สูงเอียงยาว 10  เซนติเมตร มีพื้นที่ผิวข้างเป็นกี่ตารางเซนติเมตรก.       64ข.       100ค.       160ง.       2003.       พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า  มีด้านกว้างยาว 10 เซนติเมตร  ด้านยาวยาว 32  เซนติเมตร สูงตรง 12  เซนติเมตร จงหาสูงเอียงแต่ละหน้าของพีระมิดก.       20 , 12  เซนติเมตรข.       20 , 13  เซนติเมตรค.       18 ,  12  เซนติเมตรง.       18 , 13   เซนติเมตร4.       จากข้อ 3  จงหาพื้นที่ผิวของพีระมิด.   936   ตารางเซนติเมตร.   730   ตารางเซนติเมตร.   612   ตารางเซนติเมตร.   520   ตารางเซนติเมตร5.       จากข้อ 3  จงหาปริมาตรของพีระมิดก.       600  ลูกบาศก์เซนติเมตรข.       800  ลูกบาศก์เซนติเมตรค.       1,020   ลูกบาศก์เซนติเมตรง.       1,280   ลูกบาศก์เซนติเมตร6.       กระป๋องทรงกระบอกใบหนึ่งวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในได้  14  เซนติเมตร  กระป๋องลึก 10  เซนติเมตร จะมีพื้นที่ผิวข้างกี่ตารางเซนติเมตร  (p= ).     360.     440.     500.      5207.       จากข้อ 6  จงหาพื้นที่ผิวของกระป๋องทรงกระบอก(ตารางเซนติเมตร).    980.    890.    680.     5948.       จากข้อ  7  จงหาปริมาตรของทรงกระบอก.   1,450.   1,540.   1,640.   1,750 
    
9.       ต้องการทำหมวกกระดาษรูปกรวย  20  ใบ  โดยมีความยาวรอบฐานกรวยเป็น 88  เซนติเมตร  สูงเอียง 35  เซนติเมตร  จะต้องใช้กระดาษอย่างน้อยที่สุดเท่าไร.   1,540    ตารางเซนติเมตรข.       15,400 ตารางเซนติเมตรค.       30,800 ตารางเซนติเมตรง.        35,600 ตารางเซนติเมตร10.    กรวยสังกะสีอันหนึ่ง  วัดความยาวของสูงเอียงได้  25  เซนติเมตร  ถ้าพื้นที่ผิวด้านข้างของกรวยนี้เป็น  550  ตารางเซนติเมตร กรวยสังกะสีนี้จะมีปริมาตรเท่าไร        (p= )ก.        1,232  ลูกบาศก์เซนติเมตรข.        1,020  ลูกบาศก์เซนติเมตรค.        900     ลูกบาศก์เซนติเมตรง.        860     ลูกบาศก์เซนติเมตร11.    ลูกฟุตบอล 3  ลูก มีรัศมี  3, 4 และ 5 นิ้ว ตามลำดับพื้นที่ผิวของลูกฟุตบอล 3 ลูกรวมกันเป็นกี่ตารางนิ้วก.       230p ตารางนิ้วข.       220p ตารางนิ้วค.       210p ตารางนิ้วง.       200 p ตารางนิ้ว12.     ถ้านำขันน้ำครึ่งทรงกลมรัศมี 3  นิ้ว  ตักน้ำใส่ถังรูปทรงกระบอกรัศมี 8 นิ้ว และลึก  18  นิ้ว ตักน้ำกี่ครั้งน้ำจึงจะเต็มถัง ก.       42  ครั้งข.       64  ครั้งค.       56  ครั้งง.       72  ครั้ง13.    ลูกตะกั่วตัน  3 ลูก เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 6, 8  และ 10  เซนติเมตร ตามลำดับ  นำมาหลอมเป็นลูกเดียวจะได้เส้นผ่านศูนย์กลางยาวกี่เซนติเมตรก.       12  เซนติเมตรข.       11  เซนติเมตรค.       10  เซนติเมตรง.       9    เซนติเมตร14.    ปริมาตรของทรงกระบอกและกรวยกลมเท่ากัน แต่กรวยสูง  21  เซนติเมตร ทรงกระบอกสูงเท่าไรเมื่อรัศมีเท่ากันก.       7  เซนติเมตรข.       8   เซนติเมตรค.       9   เซนติเมตรง.       10  เซนติเมตร15.    ตะกั่วรูปกรวยตันมีรัศมี  6  เซนติเมตร สูง 20  เซนติเมตร ถ้านำมาหลอมเป็นทรงกลมเล็ก ๆ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร จะหลอมได้กี่ลูก (p= ).   120   ลูก.   140   ลูก.   160   ลูก.    180  ลูก
    ตอนที่   2  จงแสดงวิธีทำ  1.      
ถังขยะดังรูป   มีเส้นผ่านศูนย์กลาง   50  เซนติเมตร   สูง  120   เซนติเมตร จงหาปริมาตรของถังขยะนี้แนวคิด/วิธีทำขั้นทำความเข้าใจปัญหา                       สิ่งที่ต้องการหา คือ …………………………………………………………………ข้อมูลที่กำหนด คือ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ขั้นดำเนินการตามแผน                       คิดคำนวณโดยใช้สูตร………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ขั้นตรวจสอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………