ชื่อโครงงาน          กรงดักหนูแสนกล     

ระดับ                 มัธยมศึกษาตอนต้น        

ประเภท             สิ่งประดิษฐ์

ผู้จัดทำโครงงาน   1. ด.ญ. เจนจิรา   แจ้งไพร          2.  ด.ญ.จิราพันธ์   สุดเฉลียว       3.  ด.ช. กฤษณะ  ปั้นเกี้ยว

โรงเรียน                 คลองลานวิทยา  . คลองลาน  . กำแพงเพชร    62180         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร    เขต 2   โทร. 055-786129   แฟกซ์  055-786527

ครูที่ปรึกษาโครงงาน          1. นายสำราญ  ศรเลี่ยมทอง      2.  นางสุภาภรณ์  เกตุมี                                               

ที่ปรึกษาพิเศษ    นางวิลาพร    อารักษ์        นายจำนง   อินทพงษ์ 

บทคัดย่อ                        โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกรงดักหนูแสนกลนี้ ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้ดักจับหนูที่สามารถดักได้มากกว่าครั้งละ 1 ตัว โดยไม่ต้องหมั่นไปกู้บ่อยๆ  จากการที่ได้ศึกษาและได้พัฒนากรงดักหนูแสนกลจะมีด้วยกัน  2  รุ่น  คือ กรงดักหนูแสนกลรุ่นที่ 1  และกรงดักหนูแสนกลรุ่นสมบูรณ์   กรงดักหนูแสนกลรุ่นที่ 1 ทำมาจากไม้และซี่ลวดรถจักรยาน แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมีประตูทางเข้า 2 ชั้น  ชั้นที่ 1  เป็นประตูที่เข้าได้ง่ายแต่ออกยาก  โดยทำจากซี่ลวดรถเลียนแบบมางาของไซดักปลา  และชั้นที่  2 มีประตู เป็นแบบประตูบานพับเปิดเข้าได้ทางเดียว  ซึ่งสามารถดักหนูได้มากสุดถึงคืนละ 3 ตัว  และกรงดักหนูแสนกลรุ่นสมบูรณ์  มี ซึ่งทำมาจากกรงดักหนูที่มีขายตามท้องตลาด นำมาดัดแปลง  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน   โดยมีบันไดทางขึ้น ไปยังห้องส่วนที่ 1  ซึ่งเป็นกระดานหกโมเมนต์ มีที่แขวนเหยื่อ   ส่วนที่ 2 เป็นห้องว่าง    ส่วนที่ 3 เป็นห้องขังหนู และมีที่แขวนเหยื่อ ซึ่งสามารถดักหนูได้มากสุดถึงคืนละ 5 ตัว  และได้แบ่งการศึกษา เป็น  4  ตอน  1.  ศึกษารูปแบบและการทำงานของกับดักหนูภูมิปัญญาชาวบ้านในอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

2. ศึกษารูปแบบและการทำงานของกรงดักหนูที่มีขายตามท้องตลาด   3. ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกรงดักหนูแสนกลรุ่นที่ 1 และกรงดักหนูที่ขายตามท้องตลาด  4. ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกรงดักหนูแสนกลรุ่นที่ 1 และกรงดักหนูแสนกลรุ่นสมบูรณ์  ผลของการทดลอง  กรงดักหนูแสนกลรุ่นที่ 1 จะมีประสิทธิภาพดีกว่า กรงดักหนูที่มีขายตามท้องตลาดและกรงดักหนูแสนกลรุ่นสมบูรณ์จะมีประสิทธิภาพ ดีกว่ากรงดักหนูแสนกลรุ่นที่ 1 ตามลำดับ

หมายเหตุ   โครงงานนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก เมื่อวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2550