มาตราตัวสะกด   คือ แม่บทการแจงลูก ที่ใช้ในการสะกดของภาษาไทย แบ่งออกเป็น ๙ มาตรา    ตัวสะกดในภาษาไทยมีทั้งหมด ๙ มาตรา คือ แม่ ก กา แม่ กก แม่ กง แม่ กด แม่ กน แม่ กบ แม่ กม แม่ เกย และแม่ เกอว    ใน ๙ มาตรา จะมีอยู่ ๔ มาตรา ที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ซึ่งได้แก่ แม่ กก แม่ กด แม่ กน และแม่ กบ   แม่ กด  คือ พยางค์ที่ออกเสียงเหมือนมีตัวสะกด  มีตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราทั้งหมด ๒๕ ตัว คือ  จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส ฒิ ติ ธิ ตุ ชร ตร ทร รถ ( ตัว ฉ และ ฌ  เป็นตัวสะกดที่ไม่มีใช้เป็นสามัญ ) เช่น  กรวด ตำรวจ ราชการ กฎหมาย รัฐบาล ครุฑ พัฒนา อนุญาต รถ มารยาท วันพุธ ประเทศ ทำโทษ ศาสนา เป็นต้น   แม่ กบ  คือ พยางค์ที่ออกเสียงเหมือนมีตัวสะกด มีตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราทั้งหมด ๔ ตัว คือ ป พ ฟ ภ  เช่น ปราบไหว้ รูปเคารพ ยีราฟ  ลาภ เป็นต้น   แม่ กน  คือพยางค์ที่ออกเสียงเหมือนมีตัวสะกด  ตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตามมีทั้งหมด ๕ ตัว คือ ญ ณ ร ล ฬ เช่น เรียน บำเพ็ญ ปัญญา ขอบคุณ สังหาร อาการ ผลไม้ วิญญาณ ฟุตบอล ปลาวาฬ  อาหาร เป็นต้น  แม่ กก  คือพยางค์ที่ออกเสียงเหมือนมีตัวสะกด มีตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราทั้งหมด  ๕ ตัว คือ ข      กร  คร  เวลาอ่านจะออกเสียงเหมือนมีสะกด  เช่น  บริจาค วรรค สมัคร  บริโภค  เมฆ  วิหค  โรค  พญานาค   อบายมุข  โทรเลข