กฎหมายทางการเงิน

       จากภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุง แก้ไขกฎหมายทางการเงินให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเพื่อให้มีความคล่องตัวในทางปฏิบัติและเป็นการพัฒนาแผนทางการเงินให้สอดคล้องกับความตกลงที่ประเทศไทยได้ไปให้ความผูกพันเอาไว้ เช่น GATS 

        กฎหมายทางการเงินที่สำหรับในประเทศไทยได้แก่พระราชบัญญัติทางการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ฯลฯ ซึ่งต่อไปจะมีกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่รวบรวมสิ่งที่เกี่ยวข้องเอาไว้ด้วยกันและยกเลิกกฎหมายที่มีความซ้ำซ้อนกันหรือไม่มีความสำคัญเพื่อลดขั้นตอนในทางปฏิบัติ

         นอกจากกฎหมายทางการเงินที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว ลักษณะงานของหน่วยงานภายในกำกับดูแลก็เป็นสิ่งสำคัญกล่าวคือ หากลักษณะงานไม่เกี่ยวกับภารกิจหลักแล้วก็มีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐในแต่ละกระทรวง ทบวง กรม มีภารกิจหลักที่ถูกต้องตรงกับลักษณะงานที่กำกับดูแล อย่างเช่น ขณะนี้ กฎหมายทางด้านการประกันภัย ภายในระยะเวลาอันใกล้นี้ หน่วยงานหลักที่กำกับดูแลกฎหมายนี้ คือ กระทรวงการคลัง

          ดังนั้น ในฐานะนักศึกษากฎหมายจึงควรศึกษาการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางการเงินที่สำคัญเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการของภาครัฐ โดยเฉพาะขณะนี้ประเทศไทยก็ให้การภาคยานุวัติอนุสัญญาที่ประเทศไทยได้เข้าไปเป็นภาคีเอาไว้ สามารถดูได้จากมติคณะรัฐมนตรี

อ้างอิง :www.thaigov.go.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เศรษฐกิจการเงิน

คำสำคัญ (Tags)#สถาบันการเงิน#กฎหมายทางการเงิน#ธนาคารพาณิชย์

หมายเลขบันทึก: 121400, เขียน: 22 Aug 2007 @ 23:29 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)