ปัญหาที่ 3. สมาชิกมีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาโดยลำพัง โดยไม่มีการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือ พิจารณาเป็นทีมงาน แนวทางการแก้ไข 1. จัดให้มีการประชุม หรือ ตั้งทีมแก้ไขปัญหา เพื่อให้ร่วมกันพิจารณา ปรึกษาปัญหาร่วมกัน เพราะสมาชิกที่มีจากแต่ละงานจะมีมุมมองแตกต่างกันออกไป การแลกเปลี่ยนความรู้ช่วยให้ทุกคนช่วยกันมองปัญหาในแต่ละแง่มุม จะทำให้การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ปิดช่วงว่างในแต่ละด้าน 2. การแก้ไขปัญหาแต่ละครั้งควรต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นผลการแก้ไขครั้งที่แล้ว ผลการดำเนินงานในปัจจุบันและอื่นๆ