ปัญหาที่ 2. สมาชิกมีการปกปิดข้อมูล ไม่ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นทราบ หรือ ถ่ายทอดไม่สมบูรณ์ แนวทางการแก้ไข 1. สร้างความตระหนักให้สมาชิกมองเห็นถึงเป้าหมายขององค์กรเดียวกัน ว่าเราทำงานเพื่อให้องค์ประสบความสำเร็จสูงสุด รณรงค์ให้มีการแบ่งปันข้อมูล การแลกเปลี่ยนความรู้ จะช่วยให้ทุกคนทราบข้อมูลเดียวกัน การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดและป้องกันข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตามองค์กรต้องวิเคราะห์สาเหตุของการปกปิดความรู้ และ หาแนวทางแก้ไขสาเหตุดังกล่าวก่อน เช่น บางคนอาจจะกลัวว่าผู้อื่นจะเก่งกว่า ผู้บริหารก็ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมที่เอื้อข้อมูลกัน นิยมและยกย่อง บุคคลที่ประสานงานดี ยินดีแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่น 2. นำระบบการจัดการคุณภาพมาใช้ เช่น ISO9000 , QCC , Problem Solving เพราะระบบคุณภาพเหล่านี้จะผลักดันให้สมาชิกต้องมีการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาของกลุ่ม และ ต้องมีการจดบันทึกทำให้มีการแปลงความรู้จาก Tacit เป็น Expicit