Knowledge tranfering & Sharing - Problem 1ทำอย่างไรเมื่อสมาชิกมีการจัดการความรู้อย่างไม่เป็นระบบ ??

ทำอย่างไรเมื่อสมาชิกมีการจัดการความรู้อย่างไม่เป็นระบบ ??
ก่อนจะเข้ามา Post ดิฉันก็ได้มีโอกาสเข้าไปอ่านบทความหนึ่ง ซึ่งเค้าแบ่งความรู้ออกเป็น 4 ระดับ ขอเล่าย่อๆ คือ ระดับที่ 1 เป็นความรู้ที่เรียนรู้ข้อเท็จจริงต่างๆ ระดับที่ 2 เป็นความรู้ที่เริ่มนำมาเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง เพื่อเลือกปฎิบัติได้เหมาะสม ระดับที่ 3 เป็นความรู้ระดับสูงขึ้นที่วิเคราะห์ถึงสาเหตุว่าทำไมจึงเกิดสิ่งนั้น แต่ความรู้ในขั้นนี้เป็นความรู้ที่ เกิดขึ้นหลังจากผ่านประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมาหลายๆ ครั้ง และนำความรู้นี้มา แลกเปลี่ยนกับผู้อื่นๆ ที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น ระดับที่ 4 เป็นความรู้ในเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากภายในตัวคน ที่ยกเรื่องนี้มาพูดก่อนเพื่อที่จะให้เห็นว่าความรู้จะพัฒนาได้ต้องผ่านการทดลองทำ มีประสบการณ์หรือการแลกเปลี่ยนความรู้กัน ดังนั้น Knowledge tranfering & knowledge sharing จึงเป็นประเด็นหัวใจการการจัดการความรู้ (ในทัศนะของดิฉัน) คร่าวนี้มาเข้าเรื่องกันเลย ในเรื่องของปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา เรื่องการแบ่งปันความรู้ ขอยกตัวอย่างโรงงานอาหารทะเลที่ดิฉันทำงานอยู่ ที่นี่คำว่า KM ยังไม่เป็นที่รู้แพร่หลาย เพราะมิได้ทำเป็นรูปธรรม แต่มีการจัดการความรู้ในลักษณะที่แฝงอยู่ในแต่ละกิจกรรม ซึ่งพบปัญหาดังนี้ ได้แก่ ปัญหาที่ 1. สมาชิกมีการจัดการความรู้อย่างไม่เป็นระบบ บางคนมีการทำงานที่มีระบบก็จะพยายาม ฝังความรู้ของตนออกมาในรูปแบบของ Work intruction , ฐานข้อมูล , บันทึกความเข้าใจ หรือ อื่นๆ แต่หากบุคคลใดทำงานไม่มีระบบ ก็จะแก้ปัญหาเป็นครั้งๆไป ไม่มีการรวบรวมความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ ทำให้ไม่มีการนำความรู้มามาใช้ซ้ำ การแก้ไขก็อาจเกิดการผิดพลาด หรือ ไม่ดีที่สุด เพราะหากมีการประมวลนำประสบการณ์มาร่วมตัดสินใจ จะช่วยทำให้ลดเวลาในการค้นหาข้อมูล และพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาให้ดีขึ้น แนวทางการแก้ไข 1. อบรมให้สมาชิกมีความรู้ด้านการจัดการความรู้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถแปลงความรู้ที่เป็น Tacit มาเป็น Expicit เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถเข้าถึง และสืบค้นข้อมูลได้ง่าย 2. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย โดยสมาชิกสามารถเข้าไปกรอกข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลของตนเองในระบบ จากนั้นเมื่อต้องการใช้งานก็สามารถเข้าไปสืบค้นได้ง่าย และระบบจะมีการดึงมาแสดงโดยอัตโนมัติในการใช้ครั้งต่อไป แต่หากไม่มีการกรอกฐานข้อมูลบางอย่าง ระบบอาจมีการล็อคการทำงาน ซึ่งเป็นการบังคับให้มีการทำฐานข้อมูลไปโดยปริยาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน New 4737603

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 1211, เขียน: 14 Jul 2005 @ 13:09 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 13:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)