ขอเชิญครูที่สอนกิจกรรมลูกเสือในช่วงชั้นที่ ๑ เข้าอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง ๑๐-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ เก็บค่าธรรมเนียมคนละ ๖๐๐ บาท  ติดต่อ ศน.อุบล พุ่มเดช ๐๘๑-๕๑๗๗๕๙๒