นอกเหนือจาก 2 ประด็นที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กรแล้ว ดิฉันมีความคิดอันหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้ในองค์กร นั่นคือ การสร้างวิทยากรภายในองค์กรขึ้นมา เพื่อเป็นผู้ทำการถ่ายทอดความรู้ โดยเน้นที่การถ่ายทอดความรู้ประเภท Tacit โดยการนำผู้ที่มีความชำนาญในด้านต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรเพื่อ train ให้กับคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยากรผู้นั้นจะต้องมีการจัดทำการสอน มีการทำบันทึกแผนการสอน จัดทำเป็นคู่มือ เทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้ Tacit เหล่านั้นได้กลายเป็น Explicit knowledge และหากในอนาคต มีพนักงานใหม่ๆคนอื่น ๆได้ศึกษาคู่มือที่จัดทำไว้  ก็จะถือเป็นการถ่ายทอดความรู้จาก Explicit  ไปเป็น Tacit  และจะเกิดเป็นวงจรเหล่านี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งในการที่ให้พนักงานในองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ได้เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดแบ่งปันความรู้นั้น นอกจากจะเกิดประโยชน์ในการจัดการความรู้แล้ว ยังมีประโยชน์ในเรื่องอื่น ๆ อีก เช่น
 •        พนักงานภายในมีความเข้าใจองค์กรและทราบข้อจำกัดต่างๆมากกว่าวิทยากรภายนอก
 •        มีความคล่องตัวในการบริหารการฝึกอบรมมากกว่า  เมื่อใดที่ต้องการให้มีการฝึกอบรมก็เพียงแค่ประสานงานภายใน
•        ข้อมูลการดำเนินธุรกิจหรือกระบวนการผลิตบางอย่างเป็นความลับ
•        ใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
•         พนักงานที่เป็นวิทยากรภายในเกิดความภาคภูมิใจและได้รับการยอมรับนับถือ
•        การจัดทำคู่มือผู้สอนและการมีวิทยากรภายในทำให้แนวคิดและวิธีปฏิบัติงานเป็นไปในทางเดียวกัน
•        สะดวกในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
•        ประหยัดค่าใช้จ่าย

•        เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร

ดิฉันคิดว่าแนวคิดนี้น่าจะเป็นอีกทางหนึ่งในการเสริมสร้างการถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ในองค์กรได้ และหากมีโอกาสก็จะนำแนวคิดนี้เสนอแก่ผู้บริหารต่อไป