การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร-เริ่มต้นที่นโยบาย

       ในปัจจุบันทุกองค์กร ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างก็ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพราะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการก้าวหน้าหรือถอยหลังขององค์กร การพยายามที่จะทำให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะสร้างบรรยากาศในการแสวงหาความรู้ เพื่อนำพาองค์กรเจริญต่อไปในอนาคตนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ หลายๆ องค์กรรวมถึงองค์กรที่เราทำงานอยู่ปัจจุบันก็มีการพยายามที่จะเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในกับพนักงาน แต่สิ่งที่ยังเกิดน้อยมากในปัจจุบันคือการพยายามที่จะรักษาความรู้ หรือทักษะเหล่านั้นให้คงอยู่กับองค์กรต่อไป จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการลาออก หรือ โอนย้ายพนักงาน จะทำให้เกิดผลกระทบเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากการมิ ได้มีการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดความรู้จากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง โดยเฉพาะในลักษณะงานที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ Tacit Knowledge ซึ่งเป็นความรู้โดยนัยหรือความรู้มองเห็นไม่ชัดเจน ซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นภายใน อาจเกิดจากประสบการณ์ หรือสัญชาติญาณ ของแต่ละบุคคล และสื่อสารออกมาเป็นคำพูด หรือตัวหนังสือได้ยาก เช่น ทักษะการทำงาน กระบวนการในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น ความรู้เหล่านี้ มีความสำคัญมาก ควรค่าแก่การบันทึก ถ่ายทอด เผยแพร่ แลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ เพื่อให้ความรู้เหล่านี้ยังคงอยู่และเกิดคุณค่าแก่องค์กร 

  ในองค์กรเราเองการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน ยังไม่ได้มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมมากนัก อุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการเริ่มต้นในการดำเนินการเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ ก็คือ ผู้นำขององค์กร ยังมิได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าในเรื่องเหล่านี้ การจัดการองค์ความรู้ในระดับกลยุทธ์ยังไม่มีการเริ่มต้น ยังเน้นแค่การฝึกอบรมทั้งจากภายในและภายนอกเท่านั้น แม้ว่าองค์กรจะมีการดำเนินการที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในตัวอยู่แล้ว เช่น การประชุม การเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ การอบรมเชิงปฏิบัติการ  ซึ่งถือเป็นการจัดการความรู้ทางหนึ่ง แต่หากยังไม่มีนโยบายส่งเสริมในเรื่องเหล่านี้ให้ชัดเจน ปัญหาความรู้ ความชำนาญ ไหลออกจากองค์กรก็ยังคงมีอยู่ ดังนั้น ควรมีการแก้ไขโดยเริ่มที่ ผู้นำ และการสร้างกลยุทธ์โดยผู้บริหารระดับสูงควรจะมีการหารือเพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางในการดำเนินงาน และกำหนดทิศทางในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายใน และชี้แจงให้บุคคลากรฝ่ายต่าง ๆ เห็นความสำคัญ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์ความรู้

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 1109, เขียน: 13 Jul 2005 @ 10:30 (), แก้ไข: 03 Apr 2012 @ 13:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)