รายงานผลการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา(ว 042-ว 043)ตามแนวทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ปีการศึกษา 2546 

โดย.. ธนิตย์ สุวรรณเจริญ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

-          ผู้สอนพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา(ปัญหา)

-          นำผลสัมฤทธิ์ฯไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์พัฒนาฯของโรงเรียนแล้ว พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์

-          บรรยายถึงปัญหาของการเรียนชีววิทยาโดยทั่วไป และอุปสรรคซึ่งพบด้วยตนเอง

-          ประมวลเหตุผลแล้ว..ตั้งสมมติฐานว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงมีสาเหตุจากอะไร?

-          ศึกษาแนวทางแก้ไขจากผลการวิจัย หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการศึกษาต่างๆ

-          สรุปเลือกแนวทางแก้ไข ให้เหตุผลถึงแนวทางที่เลือกใช้ว่า จะแก้ปัญหาได้อย่างไร?

รายละเอียดทั้งหมด