เวบไซต์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
http://www.kodmhai.com/main.html
http://www.siamlaw.com/index.php
http://www.wildlifefund.or.th/06_Marinewildlife/turtle/marine_turtle01.html