ผู้เขียนปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่
โรงเรียนเซนต์นิโกลาสมาตั้งแต่ปี 2527 จนถึงปัจจุบัน
กิจกรรมวันอำลาสถาบันได้จัดให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกปี ผู้เขียนในฐานะเป็นครูใหญ่ก็จะได้รับเชิญให้กล่าวโอวาท
แก่นักเรียน
บันทึกนี้ผู้เขียนจึงขอนำโอวาทที่ได้เก็บรวบรวมไว้มาเผยแพร่ดังนี้

ปีการศึกษา 2547

สวัสดีนักเรียนที่รัก

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ มาสเตอร์ขอร่วมแสดงความยินดี
ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน
ขอให้นำความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับจากการศึกษาอบรมในโรงเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มเปี่ยม ดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "ความรู้คู่คุณธรรม"ปฏิบัติตนสมฐานะเป็น

ลูกที่ดี          ของพ่อแม่

ศิษย์ที่ดี     ของครูอาจารย์

เพื่อนที่ดี     ของเพื่อน

เยาวชนที่ดี     ของชาติ

ศาสนิกที่ดี     ของศาสนา

มนุษย์ที่ดี     ของสังคม

ชีวิต คือการเรียนรู้และเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีวันจบสิ้น
แต่เรียนรุ้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
ความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ใบปริญญาบัตรเท่านั้น
แต่อยู่ตรงที่เราสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้มากน้อยเพียงใด

รากไม้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลำต้นทรงตัวอยู่ได้ฉันใด

ศีลธรรม ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคคลทรงคุณค่าอยู่ได้ฉันนั้น

หวังว่าผู้จบจากเซนต์นิโกลาสทุกคนจะทรงคุณค่า
เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมตลอดไป
และขอให้มีชีวิตที่ก้าวหน้า ประสบความสำเร็จตามที่ฝันไว้ทุกประการ

ขอชีวิต     งดงาม     ตามความฝัน

ขอทุกวัน     คือวัน     อันสดใส

ขอทุกก้าว     คือก้าว     ที่ก้าวไกล

ขอก้าวใหม่     ก้าวไกล     ไปกว่าเดิม

ขอให้โชคดี

นายสุรสิทธิ์  นมัสโก

ครูใหญ่