ห้องประชุมเพื่อวัจัยและพัฒนารวมถึงเคลื่อนไหวองค์ความรู้ในการจัดการประชาชน