อนุทินที่มีคำสำคัญ (tag) พียงมาใช้ในการบริหาร และจัดการศึกษา ผู้เรียนมีคุรณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ใช้เทคโนโลีและภาษาเพื่อการนสื่อสาร สู้ประชาคมอาเวียน

คุณสามารถลากไฟล์มาปล่อยในช่องนี้เพื่ออัปโหลดไฟล์ได้ คุณยังจะใช้ปุ่มเลือกไฟล์ด้านล่างนี้อัปโหลดก็ได้เช่นเดียวกัน
{{ newJournalEntry.asset && newJournalEntry.asset.name }}

ไม่มีอนุทิน