อนุทิน 99259 - นางสาว ฐิติพร ปิ่น ดวงจิต

ฐิติพร  ดวงจิตร. (2554).การใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องของเล่น  ของใช้ของเรา.การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาประสิทธิของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องของเล่นของใช้ของเรา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องของเล่นของใช้ของเรา    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนการเคหะท่าทราย สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 38 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องของเล่นของใช้ของเรา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน     ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องของเล่นของใช้ของเรา สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

เขียน 11 Oct 2011 @ 08:56 ()


ความเห็น (0)