อนุทิน 96664 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๕๘. 'ศิลปะ'

  • วิธีอยู่กับตนเอง กล่อมเกลากระบวนการคิดและจิตใจให้สามารถสะท้อนความละเอียดอ่อน ความซาบซึ้ง มีความประนีตอ่อนโยน เสริมสร้างประสบการณ์ทางจิตวิญญาณและกระบวนการคิดในเชิงคุณค่าและความหมายที่ลึกซึ้ง ให้มนุษย์มีความสามารถพัฒนาและยกระดับความมีอิสรภาพ ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสามารถเข้าถึงความสุข ความอิ่มเต็ม คุณค่า ความหมาย และความเป็นชีวิต ได้ด้วยศักยภาพตนเองได้มากยิ่งๆขึ้น
  • เป็นประสบการณ์สากล ที่สื่อสะท้อนและเข้าถึงความเข้าใจกันของมนุษย์ด้วยภาษาของการแสดงอารมณ์ ความรู้สึก โลกทัศน์ ชีวทัศน์ และสุนทรียภาพของมนุษย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสากลที่มีอยู่ในผู้คนทุกชาติทุกภาษา
  • เป็นการบันทึกและถ่ายทอดความเป็นจริงของสังคมด้วยสื่อตรงจากจิตใจและความเป็นชีวิตของผู้คนร่วมสมัย
  • เป็นการทำประโยชน์ใช้สอยและปัจจัยเงื่อนไขในการก่อเกิด ดำรงอยู่ และสร้างสรรค์ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงต่างๆของปัจเจกและชุมชนระดับต่างๆให้มีคุณค่าและความหมายต่อชีวิตจิตใจ ที่ลึกซึ้งและแยบคายมากกว่ามิติวัตถุและการสนองตอบความต้องการเฉพาะหน้าแต่เพียงลำพัง
เขียน 11 Sep 2011 @ 18:19 () แก้ไข 11 Sep 2011 @ 18:29, ()


ความเห็น (0)