อนุทิน 96607 - natacha tavarom

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554

    เป็นวันที่ต้องนำเสนอบทความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกับการพัฒนามนุษย์ ซึ่งตัวเองก็ได้นำเสนอบทความที่เป็นวารสารทางวิชาการ ในเรื่อง "Hybrid Learning กับนวัตกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

“ โดย การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ Hybrid Learning เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 21 โดยนำระบบการเรียนในห้องเรียนและระบบการศึกษาทางไกลทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาผสมผสานกัน เน้นการปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำ ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลาตามศักยภาพ ซึ่งที่ดีจะช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนา มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี มีความสุขกับการเรียน จากการวิเคราะห์บทความทำให้เราสามารถนำการเรียนการสอนนี้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดทำแฟ้มสะสมผลงานของบุคลากรในองค์กรเพื่อเป็นหลักฐานในการประเมินผลงานได้

เขียน 10 Sep 2011 @ 22:19 ()


ความเห็น (0)