อนุทิน 96442 - TaTa

TaTa
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความคาดหวังในการเรียนวิชาสัมมนา

(Before Action Review) 

ก่อนเข้าเรียนในรายวิชานี้ ผู้เขียนเองก็มีความรู้ความเข้าใจในการสัมมนาแค่เพียงผิวเผิน เคยได้เข้าร่วมการสัมมนาหลายครั้งในหัวข้อที่แตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่จะเข้าเป็นผู้รับฟังการสัมมนาและซักถามข้อปัญหาจากวิทยากรหรือผู้ที่มาอภิปราย ความคาดหวังในการเรียนวิชาการสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษคือ สามารถเข้าใจและมีความรู้ความคุ้นเคยในวิธีการหรือกระบวนการในการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้านการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพของตน

 

เขียน 08 Sep 2011 @ 22:28 () แก้ไข 09 Sep 2011 @ 09:16, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สมัยก่อนนั้นสัมมนาเรื่องอะไรบ้างครับ...