อนุทิน 95222 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ‎”ไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่ามีประมาณน้อยจักไม่มีมาถึง แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาฉันใด ผู้มีปัญญาสั่งสมบูญแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มได้ด้วยบุญ ฉันนั้น”

มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส น มตฺตํ อาคมิสฺสติ อุทพินฺทุนิปาเตน อุทกุมฺโภปิ ปูรติ อาปูรติ ธีโร บุญฺญสฺส โถกํ โถกํปิ อาจินํ [ขุ.ธ. ๒๕/๓๑] 8 นาทีที่แล้ว via Sodia · 811708 · เลิกชอบ ·

เขียน 26 Aug 2011 @ 19:38 ()


ความเห็น (0)