อนุทิน 95222 - Ka-Poom

  ติดต่อ

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ‎"ไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่ามีประมาณน้อยจักไม่มีมาถึง แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาฉันใด ผู้มีปัญญาสั่งสมบูญแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มได้ด้วยบุญ ฉันนั้น" มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส น มตฺตํ อาคมิสฺสติ อุทพินฺทุนิปาเตน อุทกุมฺโภปิ ปูรติ อาปูรติ ธีโร บุญฺญสฺส โถกํ โถกํปิ อาจินํ [ขุ.ธ. ๒๕/๓๑] 8 นาทีที่แล้ว via Sodia · 811708 · เลิกชอบ ·
  เขียน:  

ความเห็น (0)