อนุทิน 9519 - กวิน

กวิน

เมื่อวานไปฟังเทศน์จากพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ)  ที่ ห้างแฟรี่แลนด์ (19.00-21.00)  พระคุณเจ้าท่านเทศนาอิงสถานการบ้านเมืองไว้ ความว่า

ฝ่ายพันธมิตรฯ ย่ามใจที่สามารถขับไล่ รัฐบาล ไปได้หนึ่งหน
ฝ่ายรัฐบาลก็ย่ามใจว่าครั้งนี้ได้รับคะแนนเสียงมาจากประชาชน

หากทั้งสองฝ่าย ใช้ความย่ามใจเข้าปะทะกัน ก็จะเกิดภัยพิบัติอันใหญ่หลวงยิ่งกว่า ที่ จีน+พม่า เรียกว่า ย่ามใจพิบัติภัย พระคุณเจ้าเน้นย้ำให้คนไทยใช้หลัก  พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

ฟังเทศน์ไป ก็นึกถึงเนื้อหาในหนังสือ สองนัคราประชาธิปไตย เขียนโดย  รศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ที่ว่า

ชาวชนบท  ผู้เลือก ส.ส. ที่ซื้อเสียง เข้ามาบริหารงานบ้านเมือง  การเลือกตั้ง ส.ส. ถือเป็นประชาธิปไตยอย่างหนึ่ง

ชาวเมืองหลวง ไม่นิยม ส.ส. ผู้ฉ้อราษฏร์ ผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้ง มาจาก ชาวชนบท (ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่) จึงทำการประท้วงขับไล่ ซึ่งการประท้วงขับไล่ ก็ถือเป็นประชาธิปไตย อย่างหนึ่ง  (วังวนวัฏจักร แห่ง สองนัคราประชาธิปไตย)

เขียน 03 Jun 2008 @ 10:38 () แก้ไข 03 Jun 2008 @ 10:50, ()


ความเห็น (0)