อนุทิน #95048

วันที่  22-24 สิงหาคม 2554  ศน.อนันท์  เฟื่องทอง  และ ศน.วัชรินทร์  ศรีณิบูลย์
ให้ความรู้ครู กศน.อำเภอเมือง เรื่อง การประกันคุณภาพพายในสถานศึกษา และ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง โดยใช้วิธีการฝึกปฏิบัติจริง ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และนำไปใช้ได้จริง

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)