อนุทิน 94991 - รีไซเคิลแมน

หากเพียงเพราะจิตที่ตั้งเป็นกุศล และ อกุศล
หากเพียงเพราะจิตที่ตั้งมีทั้งกิเลสหนา และกิเลสเบาบาง
หากเพียงเพราะจิตที่ตั้งเป็นทั้งร้อน และเยือกเย็น
หากเพียงเพราะจิตที่ตั้งถูกปรุงแต่ง ด้วย ผัสสะทั้ง 6
หากเพียงเพราะสิ่งหลายๆ ต่างเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ และระลึกถึง

เพราะ ทุกข์ นั่นแล ที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสุข

เขียน 23 Aug 2011 @ 23:07 () แก้ไข 23 Aug 2011 @ 23:18, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ผัสสะ - การประจวบกันของอายตนะภายใน๑ และอายตนะภายนอก๑
และวิญญาณ๑ เรียกการประจวบกันของธรรมทั้ง ๓
ว่า
ผัสสะ ดังเช่น ตา + รูป + วิญญาณ;   ผัสสะ การถูกต้อง,
การกระทบ;   ผัสสะ ๖ ผัสสะอันเนื่องมาจากอายตนะต่างๆทั้ง ๖ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์และประมวลธรรม)