อนุทิน #94017

ครูวิทย์ ต้องการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถแข่งขันและอยู่ร่วมอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิทยาการใหม่ๆ
เขียน:

ความเห็น (0)