อนุทิน 94017 - นัยนา สงึมรัมย์

ครูวิทย์ ต้องการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถแข่งขันและอยู่ร่วมอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิทยาการใหม่ๆ

เขียน 14 Aug 2011 @ 09:32 ()


ความเห็น (0)