อนุทิน 94014 - นายยอดชาย ทองไทยนันท์

ได้ upload หนังสือ “การจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานบุคคล” ซึ่งสรุปจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “KM for HRM : Management roles in a knowledge intensive environment” โดย นายลูโด พายอิส (Ludo Pyis) เป็นวิทยากร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ร่วมกับสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบราชการ (สปร.) ระหว่าง 16 – 12 มิถุนายน 2551 เนื้อหาเป็นวิธีจัดการความรู้ (KM) ที่ปฏิบัติจริงอยู่ในองค์การเพื่อนำไปใช้พัฒนาทรัพยากรบุคคลเท่านั้น

เขียน 14 Aug 2011 @ 07:51 ()


ความเห็น (0)