อนุทิน 937 - เพื่อนร่วมทาง

 • เช้านี้ เกิดอารมณ์ขยันอ่าน paper ... 2 ชิ้นงาน
 • งานแรก ถอดบทเรียน โครงการฟันเทียม ... โดยใช้ KM เป็นเครื่องมือแสดงข้อมูล ... comment เพิ่มเติมให้แสดงวิธีการที่ใช้ KM และผลของเรื่องเล่าที่ได้สรุป แสดงเป็นประเด็นที่ชัดๆ จากความคิดของผู้เล่า คือ
  ... นโยบายการทำงาน
  ... เหตุจูงใจ / แรงบันดาลใจ
  ... แนวทางการบริหารจัดการ และ
  ... จุดเด่น
 • บทวิทยาการ ลง วารสารกองทันตฯ ... proof เป็นครั้งที่ 3 ให้เพิ่มความละเอียดของผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย และผลจากการสืบค้นข้อมูล ... เรื่องนี้ แก้ครั้งนี้เสร็จ ก็น่าจะเรียบร้อย
 • ก็ไม่ต้องไปทำวันเสาร์แล้ว
เขียน 18 Apr 2008 @ 12:00 ()


ความเห็น (0)