อนุทิน 93611 - สาขาการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการความรู้(Applications of Information and Communication Technology in Knowledge Management)

ศท.คร.952703 (ATKM703)

อาจารย์อัจฉรา คำอักษร ([email protected] or [email protected])

เนื้อหากระบวนวิชา จำนวนชั่วโมงบรรยาย

1. อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และเอ็กส์ตราเน็ต 3 ชั่วโมง

2. เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม 6  ชั่วโมง

3. ระบบจัดการเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์และระบบสืบค้นข่าวสาร 6 ชั่วโมง

4. ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบระดมความคิดและสนทนาต่อเนื่อง 6  ชั่วโมง

5. ระบบติดตามงาน ระบบสำรวจและประเมินผล 6  ชั่วโมง

6. บทเรียนจากประสบการณ์ของผู้เช่ยี วชาญเพื่อแก้ปัญหาองค์กร 6  ชั่วโมง

7. ระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 6  ชั่วโมง

8. ประเด็นด้านจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  6 ชั่วโมง

 

เขียน 06 Aug 2011 @ 15:18 ()


ความเห็น (0)