อนุทิน 93545 - hia

  ติดต่อ

เพื่อเสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทำผิดที่สมดุล มั่นคงและยั่งยืน โดยการยึดทางสายกลางในการรู้จักพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี อันจะนำไปสู่ ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่สมดุล มั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้จากการปฏิบัติตามแนวทาง "เศรษฐกิจพอเพียง" จะส่งผลดังนี้คือ -ชีวิต-หน้าที่การงานจะเกิด สมดุล -บุคคล -ครอบครัว-องค์การ-ชุมชน และประเทศชาติ จะมีความมั่นคง เข้มแข็ง พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในได้เป็นอย่างดี และยั่งยืน
  เขียน:  

ความเห็น (0)