อนุทิน 93545 - hia

hia
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เพื่อเสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทำผิดที่สมดุล มั่นคงและยั่งยืน โดยการยึดทางสายกลางในการรู้จักพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี อันจะนำไปสู่ ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่สมดุล มั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้จากการปฏิบัติตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” จะส่งผลดังนี้คือ

         -ชีวิต-หน้าที่การงานจะเกิด สมดุล 
         -บุคคล -ครอบครัว-องค์การ-ชุมชน และประเทศชาติ จะมีความมั่นคง เข้มแข็ง พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในได้เป็นอย่างดี และยั่งยืน
เขียน 05 Aug 2011 @ 11:32 ()


ความเห็น (0)