อนุทิน 93526 - ไอดิน-กลิ่นไม้

       เม่ื่อวาน ผู้เขียนให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อหาและสรุปพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา และเหุตผลทางจริยธรรมของผู้เรียนในตารางสรุปพัฒนาการตามช่วงวัย (เป็นแบบฝึกหัดท้ายบทในคู่มือการเรียนรู้ที่ผู้เขียนจัดทำและแจกให้นักศึกษาแต่ละคน) โดยให้ทุกคนในกลุ่มช่วยกันคิดและเขียนคำตอบให้เหมือนกันในเล่มของตน อาจารย์จะสุ่ม กลุ่มละ 1 เล่มไปตรวจให้คะแนนกลุ่ม แล้วผู้เขียนออกจากห้องไปตามหาผลงานทางวิชาการที่สพป.นม.แจ้งว่าได้ส่งไปให้ตรวจ ครู่หนึ่ง นักศึกษากลุ่มที่รับผิดชอบจัดการชั้นเรียนประจำสัปดาห์  โทรฯ แจ้งว่ามีอาจารย์ไปไล่ให้นักศึกษาออกจากห้อง (ที่ผู้เขียนขอใช้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่สองของการเปิดเรียน เพราะห้องเดิมที่คณะจัดให้คับแคบไม่สามารถจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติได้ และได้ติดข้อความแจ้งตารางการใช้ห้องเรียนไว้หน้าห้องแล้ว) ผู้เขียนกลับไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้น พบว่า ฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ ได้จัดให้ห้องที่ผู้เขียนใช้สอนเป็นห้องให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ที่กลับเข้ามาสัมมนาพบกับอาจารย์ประจำกลุ่ม...สรุปว่าผู้เขียนต้องไปหาห้องเรียนใหม่...  

เขียน 05 Aug 2011 @ 07:56 () แก้ไข 07 Aug 2011 @ 08:52, ()


ความเห็น (1)

ขอบคุณ "คุณ โอ๋-อโณIco24" ค่ะ ที่ให้กำลังใจ