อนุทิน 93478 - ครูเล็ก

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวคิด ระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในสถานศึกษาเขียน 04 Aug 2011 @ 00:10 () แก้ไข 04 Aug 2011 @ 00:15, ()


ความเห็น (0)