อนุทิน 93383 - ครูผาน้อย

2 สิงหาคม 2554

วันแรกของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2-3  สิงหาคม  2554 ณ ห้องประชุมผาสวรรค์ สพป.เลย เขต 2 ครูแบ่งกลุ่มศึกษาสาระการเรียนรู้ จากหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จากการวิเคราะห์
สู่พฤติกรรมที่ต้องการวัด เพื่อจัดทำแบบทดสอบตามหลักวิธีการวัดและประเมินผล
เพื่อให้ได้แบบทดสอบที่เป็นมาตรฐาน เที่ยงตรง 

เขียน 02 Aug 2011 @ 19:12 ()


ความเห็น (0)