อนุทิน 93271 - สาขาการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

เครื่องมือทางเทคโนโลยี(Technology Tools)ที่สนับสนุนการจัดการความรู้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเครื่องมือใดบ้าง

เขียน 31 Jul 2011 @ 16:06 () แก้ไข 06 Aug 2011 @ 14:32, ()


ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

.Yammer คืออะไร?

By admin On April 5, 2011 · Leave a Comment ....Social Network สำหรับองค์กรYammer ปฏิวัติการสื่อสารภายในองค์กร โดยการนำพนักงานทั้งหมดในบริษัท ให้มาอยู่ใน Social Network ที่มีความเป็นส่วนตัว และปลอดภัย (micro-blogging)

การใช้งาน Yammer นั้นง่ายสุดๆ ไม่ต่างกับ Facebook หรือ Twitter เลย แต่ Yammer ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานในภาคธุรกิจตั้งแต่ต้น เพื่อทำให้เป้าหมายขององค์กรคุณบรรลุผล

Yammer ให้องค์กรทั้งองค์กรของคุณใช้งานได้ฟรี ทำให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถติดต่อกันได้สะดวก ทำงานร่วมกัน และแบ่งปันข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นได้อย่างง่ายๆ และรวดเร็วแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน มันช่วยลดการนัดประชุม ลดอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล

สมัคร และเริ่มใช้งาน Yammer ใช้เวลาไม่เกิน 60 วินาที เพียงใช้ E-mail Address ของบริษัทคุณเพียงอย่างเดียวก็สมัครได้ทันที

application ของ google ลองดุตัวอย่างค่ะ เป็น communication tool ที่น่าใช้เหมือนกัน

http://www.mapleday.com/yammer-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/

เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทในการจัดการความรู้ประกอบด้วย

• เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology)

ช่วยให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น รวมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ค้นหาข้อมูล สารสนเทศและความรู้ที่ต้องการได้ผ่านทางเครือข่ายอินทราเน็ต เอ็กซ์ตราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ต

• เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกัน (Collaboration Technology)

ช่วยให้สามารถประสานการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรค์ในเรื่องของระยะทาง ตัวอย่างเช่นโปรแกรมกลุ่ม groupware ต่างๆ หรือระบบ Screen Sharing เป็นต้น

• เทคโนโลยีในการจัดเก็บ(Storage technology)

ช่วยในการจัดเก็บและจัดการความรู้ต่างๆจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการจัดการความรู้ขององค์กรนั้นประกอบด้วยเทคโนโลยีที่สามารถครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ในการจัดการความรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เช่นมีระบบฐานข้อมูลและระบบการสื่อสารที่ช่วยในการสร้าง ค้นหา แลกเปลี่ยน จัดเก็บความรู้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้โดยเฉพาะที่เรียกว่า Know-ware เช่น ระบบ Electronic document management หรือ Enterprise knowledge portal

อินเทอร์เน็ตกับบทบาทสำคัญในการจัดการความรู้

อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งความรู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โปรแกรมค้นหาช่วยในการค้นหาข้อมูลและความรู้ที่ต้องการจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะข้อมูลที่ไม่ตรงกับความต้องการนักก็ตาม ในการจัดการความรู้แล้วอินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นหาจากคำสำคัญในฐานข้อมูลความรูต่างๆ ดังเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกมีระบบฐานข้อมูลความรู้สนับสนุนการศึกษาและวิจัยจำนวนมาก การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความรู้ได้มากกว่าย่อมหมายความว่าโอกาสในการเรียนรู้มีมากกว่าอินเทอร์เน็ตช่วยให้การแลกเปลี่ยนความรู้ทำได้รวดเร็วและง่าย อินเทอร์เน็ตช่วยในการกระจายความรู้ในกลุ่มเป้าหมายที่กว้างมากขึ้นอินเทอร์เน็ตช่วยลดปัญหาและข้อจำกัดในเรื่องของระยะทางและเวลา เช่นสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือกระดานข่าว

เขียนเมื่อ 

ทำไมต้องมีการแบ่งปันความรู้? อิทธิพลของ ICT ต่อการสร้างแรงจูงใจในการแบ่งปันความรู้

ที่มา หลักการและเหตุผล ICT เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการความรู้ ทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร การแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เกิดผลของการจัดการความรู้ แต่ก็มีหลายปัจจัยที่เข้ามาขัดขวางการแบ่งปันความรู้ หรือเป็นอุปสรรคต่อการแบ่งปันความรู้นั่นเอง เช่น ปัญหาต่างๆเมื่อมีระบบสารสนเทศ ระบบการจัดการเอกสาร เข้ามาช่วยในการแบ่งปันความรู้ จะทำอย่างไร จะสร้างแรงจูงใจอย่างไรให้ knowledge worker ใช้เครื่องมือเหล่านี้เข้ามาสนับสนุนการแบ่งปันความรู้

เขียนเมื่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาของเอกสาร

ศึกษาเกี่ยวกับ ICT มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการแบ่งปันความรู้อย่างไร

ประโยชน์ที่ได้รับของการศึกษาของเอกสาร

1. ได้ทราบเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจ

3. รูปแบบของการแบ่งปันความรู้

4. ICT สนับสนุนการแบ่งปันความรู้ได้อย่างไร

5. บทบาทของ ICT ในการสร้างแรงจูงใจให้มีการแบ่งปันความรู้

เขียนเมื่อ 

สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ของนักศึกษา

รูปแบบของการแบ่งปันความรู้

ความรู้ถูกถ่ายทอดออกจากผู้ที่มีความรู้ อาจจะเป็นการแสดงให้ดู การอธิบาย ส่งผ่านไปถึงผู้ที่ต้องการรับความรู้ไว้เป็นความรู้ของตัวเองด้วยวิธีการลงมือทำ การอ่าน การแปลความ แต่การส่งผ่านความรู้จากผู้ให้ไปยังผู้รับความรู้อาจจะมีอุปสรรคขวางกั้นอยู่หลายปัจจัย และจะทำอย่างไรที่จะขจัดอุปสรรคทั้งหลายออกไปได้

บทบาทของ ICT เป็นเครื่องมือสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้เกิดการแบ่งปันความรู้

• ช่วยลดอุปสรรค เช่น อุปสรรคทางกายภาพ ทางสังคม

• ช่วยเอื้อต่อการเข้าถึงสารสนเทศ เป็นฐานจัดเก็บข้อมูลให้

• ช่วยรับปรุงกระบวนการในการแบ่งปันความรู้

• ช่วยกำหนดขอบเขตที่มีความหลากหลายของการแลกเปลี่ยนความรู้

เขียนเมื่อ 

การสร้างแรงจูงใจให้ Knowledge worker

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจ แบ่งเป็น 2 ปัจจัย

• ปัจจัยภายใน

o ความรู้สึกที่ต้องการพัฒนา

o ความรู้สึกรับผิดชอบต่องาน

o ความเอาใจใส่งาน

o ความมีอิสระในการทำงาน

o โอกาสในการแสดงออก

o งานที่มีความท้าทาย

• ปัจจัยภายนอก

o เงินเดือน

o ตำแหน่ง

o นโยบาย

o สัมพันธภาพระหว่างกัน

ICT มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ICT จะมีอิทธิพลอย่างไรในการแบ่งปันความรู้ขึ้นอยู่กับ

• ความแตกต่างของคน สนใจที่จะแบ่งปันหรือไม่

• บริบท เช่น วัฒนธรรมในองค์กร

• งานที่ทำ บังคับให้ต้องเกิดการแบ่งปัน

เขียนเมื่อ 

ICT มีประโยชน์ต้อ KM จิงๆเลยคัฟ