อนุทิน 93049 - ดร. ยอดชาย สุวรรณวงษ์

สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้ใหญ่ที่อยู่ในวัยสูงอายุเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่สามารถเรียนรู้ได้  และยังมีความต้องการศึกษาอยู่ โดยต้องการการศึกษาหลายรูปแบบ  และต้องการรายวิชาที่มีรูปแบบหลากหลาย และที่สำคัญการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุนั้น  ผู้จัดต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของผู้สูงอายุ  และธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้ใหญ่   ซึ่งการจัดการศึกษาให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนั้น ผู้จัดจะต้องพิจารณา ถึงบริบทและปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ    ตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมและเอื้อให้ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตและดูแลตนเองให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต 

 

เขียน 28 Jul 2011 @ 21:51 ()


ความเห็น (0)