อนุทิน 92986 - Adisai

Adisai
สถิติอนุมาน
เขียน 27 Jul 2011 @ 21:35 () แก้ไข 27 Jul 2011 @ 21:40, ()


ความเห็น (2)

Adisai
เขียนเมื่อ 

สถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิง เป็นสถิติที่นิยมใช้กันมากในการขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายอื่น โดยทั่วไปมักใช้กับข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างแล้วนำไปสรุปผลสู่ประชากร บ้างก็ใช้สำหรับการนำไปขยายผลกับกลุ่มเป้าหมายอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน

Adisai
เขียนเมื่อ 

สถิติอนุมานมักจะใช้อย่างกว้างขวาง เช่นการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การพยากรณ์และความสัมพันธ์