อนุทิน 92985 - นักศึกษาป.เอก นางพิชชาภรณ์ ปะตังถาโต

วันนี้ได้ไปดูกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนบ้านหนองละเวียง  อำเภอพยัคภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ที่น่าชมเชยและยินดีคือกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน เรื่องผงนัว  ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้จากภูมิปัญญาในชุมชน  ส่วนประกอบได้มาจากข้าวและพืชสมุนไพรที่มีในชุมชน  น่านำมาเป็นแบบอย่างสำหรับกระบวนการขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน และโรงเรียน ถ้าทุกชุมชนมีการขับเคลื่อนในลักษณะอย่างนี้หลายชุมชน  ประเทศไทยเราก็จะเป็นประเทศที่มีชุมชนเข้มแข็ง  ประเทศก็จะเข้มแข็ง  ชุมชนของผู้เขียน คือชุมชนที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียนเม่นใหญ่  ก็กำลังขับเคลื่อนในลักษณะอย่างนี้ และหวังว่าจะนำความเข้มแข็งมาสู่ชุมชนและเป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  ส่งผลถึงบุตรหลานที่อยู่ในวัยที่กำลังเรียนรู้ ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของชุมชนต่อไป 

เขียน 27 Jul 2011 @ 21:25 ()


ความเห็น (0)