อนุทิน 92962 - นาย วิกรม รุจยากรกุล

ปัจจัยในการควบคุมโรคไข้เลือดออก

1.คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อบต./เทศบาล อสม. ผู้นำชุมชน ประชาชน ภาคีเครือข่าย

2.ทุน ประกอบด้วย งบประมาณ สิ่งสนับสนุน เช่น เครื่องพ่น สารเคมี ทรายอะเบท เอกสารต่างๆ เป็นต้น การมีส่วนร่วมของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.กระบวนการ ประกอบด้วย การสร้างชุมชนตัวอย่าง ที่มีกฏหมายท้องถิ่น มาตรการทางสังคมและสร้างแรงจูงใจ เป็นต้น สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นโยบาย กฏหมายท้องถิ่น มาตรการทางสังคม มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ์ ประชาคม ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน และสำรวจค่า HI/CI ทุกเดือนโดยมีการสำรวจไขว้หมู่บ้าน

4.ปัญหาอุปสรรค

4.1 คน คือ คนไม่พอ ไม่ร่วมมือ ขาดความรู้ ทักษะ ไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ขาดความรับผิดชอบ ไม่เสียสละ

4.2 ทุน คือ งบประมาณไม่เพียงพอ ขาดสิ่งสนับสนุน ขาดการมีส่วนร่วม

4.3 กระบวนการ คือ ระยะเวลาน้อย ขาดการประสานงาน ไม่มีมาตรการทางสังคมและไม่มีการใช้กฎหมายท้องถิ่น

 

เขียน 27 Jul 2011 @ 16:07 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:51, ()


ความเห็น (0)