อนุทิน 92716 - นักศึกษาป.เอก นางพิชชาภรณ์ ปะตังถาโต

  ติดต่อ

โครงการใหม่ที่ได้รับทุนสนับสนุน จากสสค. ในโครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เรื่องสีธรรมชาติ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ของนักเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่  กำลังเิริ่มโครงการ ซึ่งโครงการนี้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการมีหลายส่วน ได้แก่

1.  นักเรียน

2.  ครูโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่

3.  ภูมิปัญยาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน)

4. ผู้ปกครองของนักเรียน

5.  ชุมชน

  เขียน:  

ความเห็น (0)